2886 kiralamada tahmin edilen bedelin hatalı hesaplanmasında sorumluluk

Yayın Tarih: 06.01.2016 03:01
Özet

2886 ya göre kiraya verilen bir taşınmazın yaklaşık maliyeti aşırı düşük hesaplanmış ve bu yüzden kamu zararı oluşmuşsa yaklaşık maliyet tespit komisyonunun sorumluluğu nedir?


2886 ya göre kiraya verilen bir taşınmazın yaklaşık maliyeti aşırı düşük hesaplanmış ve bu yüzden kamu zararı oluşmuşsa yaklaşık maliyet tespit komisyonunun sorumluluğu nedir?


Üst Konuları: 2886 Sayılı Kanun Hk.

Benzer Yazılar

Cevabımız

2886 sayılı Kanuna göre; “Tahmin edilen bedel, idarelerce tespit edilir veya ettirilir. İşin özelliğine göre gerektiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulur. Tahmin edilen bedel, bunun dayanaklarının da eklendiği bir hesap tutanağında gösterilir ve asıl evrak arasında saklanır.

Bu bedel gerektiğinde ihale komisyonlarınca tahkik ettirilir.”

Soruda bahsettiğiniz şekilde kiralanacak yerin tahmini bedeli aşırı düşük hesaplanmış ise öncelikle Kanunda belirtilen usullere göre tekrar piyasa rayicini oluşturan bir tahmini bedel tespit edilir. Daha sonra önceki tespit edilen bedel ile yeni tespit edilen bedel arasındaki farkın kamu zararı oluşturduğu düşünülüyor ise kamu idaresince gerekli kontrol, denetim ve inceleme başlatılarak tespit yapılır ve belgeler itibariyle somutlaştırılır. Tespit edilen kamu zararına ilişkin yazı, tutanak ve benzeri belgeler ilgili kamu idarelerince ilgili birim amirinin de görüşleri alınmak suretiyle merkezde üst yönetici, taşrada ise idarenin en üst yöneticisi tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda belirlenen kamu zararı Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince ilgililerden tahsil edilir.

Burada ihale komisyonunca aşırı düşük bulunmuş ancak tekrar bedel revize ettirilmemişse ihale komisyonunun da sorumluluğu bulunmakta olduğu değerlendirilmektedir.

Eğer söz konusu hususla ilgili sorumluların kötü niyetinin tespiti ve Kanunlarda öngörülen şartlar oluşuyor ise cezai işlem için 2886/83.md. ile 5237/235. md. muvacehesinde suç duyurusunda bulunulabilir. Ancak mağduriyetlere yol açmamak için söz konusu hususta dikkatli davranılması gerektiği düşünülmektedir. 

Diğer yandan yukarıda rayice göre tespit edilen bedel doğrultusunda gerekçelendilerek kira sözleşmesi idare tarafından feshedilerek yeniden ihaleye çıkılabileceği değerlendirilmektedir. 

Kolaylıklar diliyorum.

 

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap