30 istekli tarafından doküman alınması, 6 isteklinin teklif vermesi ancak 5 isteklinin geçerli teklif vermesi gerekçe gösterilerek ihale iptal edilebilir mi?

Özet

Ankara 15. İdare Mahkemesinin 25.10.2007 tarih ve E:2007/2135 sayılı kararı ile, “…Olayda, 30 istekli tarafından ihale dokümanı satın alınmasına rağmen 5 istekli tarafından geçerli teklif verilmesinin rekabet ortamı için yeterli görülmeyerek ita amiri tarafından ihalenin iptal edildiği, ancak ihaleye 6 firmanın teklif verdiği, 5 isteklinin teklifinin geçerli kabul edilerek davacı firmanın teklifinin, idare tarafından tespit […]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ankara 15. İdare Mahkemesinin 25.10.2007 tarih ve E:2007/2135 sayılı kararı ile,

“…Olayda, 30 istekli tarafından ihale dokümanı satın alınmasına rağmen 5 istekli tarafından geçerli teklif verilmesinin rekabet ortamı için yeterli görülmeyerek ita amiri tarafından ihalenin iptal edildiği, ancak ihaleye 6 firmanın teklif verdiği, 5 isteklinin teklifinin geçerli kabul edilerek davacı firmanın teklifinin, idare tarafından tespit edilen yaklaşık maliyetin altında, aşırı düşük teklif sınır değerinin üstünde olduğu görülmekte olup, ihaleye yeterli düzeyde katılımın gerçekleşmesi, ihalede rekabet ortamının oluşması, rekabet ortamının oluşmadığı yönünde yapılan belirlemenin tamamen subjektif değerlendirme niteliğinde, somut bilgi ve belgelere dayanmaması karşısında, bunun aksi düşünce ve salt takdir yetkisi kapsamında tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denilerek dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bunun üzerine, Kamu İhale Kurulunun 22.11.2007 tarih ve 2007/M.K-135 sayılı kararıyla,

“1- 06.08.2007 tarih ve 2007/UY.Z-2651 sayılı Kurul Kararının iptaline,

2- Aynı Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, ihalenin iptali işleminin iptaline”

Karar verilmiştir.

Diğer taraftan, yürütmenin durdurulması kararına karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesine yapılan itiraz, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 28.11.2007 tarih ve Y.D. İtiraz No: 2007/5681 sayılı kararı ile reddedilmiş, ayrıca, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 29.1.2008 tarih ve E:2007/2135, K:2008/106 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bu defa, Hukuk Danışmanlığının 13.6.2008 tarih ve 2389 sayılı yazısında, anılan Mahkeme kararına karşı Danıştay nezdinde “yürütmenin durdurulması” istemli olarak temyiz yoluna başvurulması üzerine, Danıştay 13. Dairesinin 02.06.2008 tarih ve E:2008/2753 sayılı kararı ile “Ankara 15. İdare Mahkemesince verilen 29.01.2008 günlü ve E:2007/2135, K:2008/106 sayılı kararın yürütülmesinin durdurulmasına” karar verildiği ve anılan kararın 12.06.2008 tarihinde tebliğ edildiği bildirilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap