Aynı adres, faks ve telefonları olan isteklilerin birden fazla teklif verme fiilini işlenmiş oldukları gerekçesiyle geçici teminatları gelir kaydedilir mi?

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Her iki firmanın da teklif dosyaları kapsamında sunmuş olduğu Ticaret Sicil Gazetelerinden V...r-Al İnş. Turz. Danış. Bil. Yakıt Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin teklif mektubunu imzalayan ve 03.08.2009 tarihinden itibaren de anılan şirketin % 51 den fazla ortağı olan Y…şar Varan’ın 29.07.2011-21.11.2011 tarihleri arasında T...knik Müh. İnş. Taah. En. Turz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’de imzaya yetkili kişi olarak görev yaptığı, 21.11.2011 tarihi itibariyle ise bu yetkisinin kaldırıldığı ve T...knik Müh. İnş. Taah. En. Turz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin teklif mektubunda imzası bulunan M…ahit Varan’ın yetkili kılındığı anlaşılmaktadır. Sonuç itibariyle ise ihale tarihi itibariyle her iki firmanın ortaklarının farklı kişiler olduğu ve teklif mektuplarının farklı kişilerce imzalandığı görülmektedir. Kamu İhale Kanununun yukarıda anılan 17 nci maddesinin (d) bendinde, alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermenin yasak olduğu belirtilmiştir. Ancak gerek İhale Uygulama Yönetmeliklerinde gerekse de Kamu İhale Genel Tebliğinde hangi hallerin “birden fazla teklif verme” olarak değerlendirilebileceği hususunda bir açıklama yer almamaktadır. Dolayısıyla, anılan isteklilerin 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen “birden fazla teklif verme” fiilini işlenmiş olduklarının söylenebilmesi açısından yeterli kanıt oluşturmadığı ve ihale mevzuatının sınırları kapsamında ihale işlem dosyası üzerinden tespitine imkan bulunmadığı anlaşılmıştır. Bununla birlikte, yukarıda belirtilen tespitler ışığında söz konusu isteklilerin tekliflerinin birlikte hazırlandığı ve bu nedenle isteklilerin fiillerinin Kamu İhale Kanununun “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17 nci maddesinin (b) bendi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmış olup, anılan isteklilerin tekliflerinin idarece değerlendirme dışı bırakılması ve haklarında Kanunun dördüncü kısmında belirtilen yaptırımların uygulanması işleminde mevzuata aykırılık görülmemiştir. Öte yandan anılan isteklilerin fiillerinin sadece Kamu İhale Kanununun “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17 nci maddesinin (b) bendi kapsamında değerlendirildiği dikkate alındığında geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi şeklinde idarece tesis edilecek işlemin yerinde olmayacağı anlaşılmıştır.


Toplantı No

: 2012/031

Gündem No

: 61

Karar Tarihi

: 28.05.2012

Karar No

: 2012/UY.III-2293

 

Şikayetçi: 

V…r-Al İnş . Turz. Danış. Bil.Yakıt Tic. Ve San. Ltd. Şti., Yenişehir Mah. Hükümet Cad. Varan Apt. Kat : 1 No : 1 B… 

İhaleyi Yapan Daire: 

Tokat İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Müdürlüğü, Gazi Osman Paşa Bulvarı İmam Hatip Lisesi Karşısı No:29 60100 TOKAT 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

27.04.2012 / 16282 

Başvuruya Konu İhale: 

2012/19294 İhale Kayıt Numaralı "Tokat Büyükyıldız Beldesi İlköğretim Okulu Deprem Tahkiki, Güçlendirme Ve Onarım İnşaatı İşi" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

24.05.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.04-.Y.[1694].(0260)./2012-32Esayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tokat  İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğütarafından 07.03.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Tokat Büyükyıldız Beldesi İlköğretim Okulu Deprem Tahkiki, Güçlendirme ve Onarım İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak V…r-Al İnş. Turz. Danış. Bil. Yakıt Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 11.04.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.04.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.04.2012tarih ve 16282sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.04.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar: 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; tekliflerinin, firmaları ile T…knik Müh. İnş. Taah. En. Turz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin tebligat adresleri ve telefon numaralarının aynı olduğu, geçici teminat mektuplarının aynı banka şubesinden aynı gün ve birbirini takip eden sıra ile aynı miktarda alındığı, teklif zarfının üzerinin aynı şablonda hazırlandığı, teklif dosyasındaki belge sırasının aynı olduğu, firma ortağı ve temsile yetkili kişinin geçmişte T…knik Müh. İnş. Taah. En. Turz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin  yöneticisi  olduğu gerekçesiyle Kamu İhale Kanununun 17/d maddesi gereğince değerlendirme dışı bırakıldığı ve anılan Kanunun 4 üncü kısmında yer alan hükümlerin uygulanacağının kendilerine bildirildiği, ancak bu gerekçelerin yasak fiil ve davranışta bulunulduğu sonucuna varılması bakımından yeterli anlam taşımadığı, dolayısıyla idarenin kararının mevzuata aykırı olduğu  iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İncelemeye konu ihalenin Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından açık ihale usulüyle gerçekleştirilen Tokat Büyükyıldız Beldesi İlköğretim Okulu Deprem Tahkiki, Güçlendirme ve Onarım İnşaatı İşi ihalesi olduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi V…r-Al İnş. Turz. Danış. Bil. Yakıt Tic. ve San. Ltd. Şti. ile ihaleye katılan isteklilerden T…knik Müh. İnş. Taah. En. Turz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin ihaleye dolaylı teklif verdikleri ve ihale kararını etkileyici davranışta bulundukları gerekçe gösterilerek idarece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir. Öte yandan ihale komisyonu kararında, Kamu İhale Kanununun “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17 nci maddesinin (d) bendi uyarınca istekliler hakkında Kamu İhale Kanununun 4 üncü bölümünde yer alan hükümler ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 4 üncü kısmında yer alan açıklamalar çerçevesinde işlem tesis edileceği ifade edilmiştir.

 

Kamu İhale Kanununun “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17 nci maddesinde; “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

…           

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.”hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan isteklilerin teklif zarfı kapsamında sundukları belgeler üzerinde yapılan inceleme neticesinde aşağıdaki bilgilerin beyan edildiği tespit edilmiştir.

 

 

 

 

V…r-Al İnş. Turz. Danış. Bil. Yakıt Tic. ve San. Ltd. Şti.

T…knik Müh. İnş. Taah. En. Turz. Tic. ve San. Ltd. Şti.

Adres

Teklif Mektubu

Yenişehir Mah. Hükümet Cad. Varan Apt. Kat: 1 No: 2 B…

Yenişehir Mah. Hükümet Cad. Varan Apt. 2/A B…

Firma Kaşesi

Yenişehir Mah. Hükümet Cad. Varan Apt. Kat: 1 No: 2 B…

Yenişehir Mah. Hükümet Cad. Varan Apt. 2/A B…

Oda Faaliyet Belgesi

Cumhuriyet Cad. No: 32 Genç / B…

Yenişehir Mah. Hükümet Cad. Varan Apt. 2/A B…

Oda Sicil Kayıt Sureti

Cumhuriyet Cad. No: 32 Genç / B…

Yenişehir Mah. Hükümet Cad. Varan Apt. 2/A B…

Ticaret Sicil Gazetesi

Cumhuriyet Cad. No: 32 Genç / B…

Yenişehir Mah. Hükümet Cad. Varan Apt. 2/A B…

Dokümanın teslim alındığına ilişkin form

Cum. Cad. No:2 Cum. Mah. Genç / B…

İhale Dokümanının İndirildiğine İlişkin Form

Yenişehir Mah. Hükümet Cad. Varan Apt. 2/A B…

Dış Zarf

Yenişehir Mah. Hükümet Cad. Varan Apt. Kat: 1 No: 2 B…

Yenişehir Mah. Hükümet Cad. Varan Apt. 2/A B…

 

 

 

 

 

V…r-Al İnş. Turz. Danış. Bil. Yakıt Tic. ve San. Ltd. Şti.

T…knik Müh. İnş. Taah. En. Turz. Tic. ve San. Ltd. Şti.

Telefon ve Faks Numaraları

Teklif Mektubu

04262141950

04262141950

Firma Kaşesi

04262141950

04262141950

Dokümanın teslim alındığına ilişkin form

04262141950

İhale Dokümanının İndirildiğine İlişkin Form

04262141950

Dış Zarf

04262141950

04262141950

           

Yukarıda yer alan bilgiler ışığında ihaleye katılan V…r-Al İnş. Turz. Danış. Bil. Yakıt Tic. ve San. Ltd. Şti. ve T…knik Müh. İnş. Taah. En. Turz. Tic. ve San. Ltd. Şti. firmalarının teklif mektubu ve firma kaşelerinde yer alan adreslerinin aynı binadaki bir dairenin iki farklı odası olacak şekilde yakın oldukları, telefon ve faks numaralarının aynı olduğu tespit edilmiştir.  Nitekim itirazen şikayet dilekçesinde de  bu durum başvuru sahibi tarafından ikrar edilerek iki firmanın tasarruf amacıyla aynı dairede faaliyet gösterdikleri, aynı faks ve telefonu kullandıkları belirtilmektedir. Ancak, başvuru sahibi istekli tarafından itirazen şikayet dilekçesinde aynı dairenin iki farklı odasını kullanıldığı belirtilmesine rağmen, teklif dosyasındaki adreslerin sanki farklı adreslerde faaliyet gösteriliyormuş izlenimi verecek şekilde farklılaştırıldığı gözlemlenmektedir. Ayrıca başvuru sahibi tarafından iki firmaya ait teklif dosyasının da fiyat teklifi hariç olmak üzere bir özel sektör işletmesine hazırlattırıldığı kabul edilmektedir.

 

Bununla birlikte, isteklilerin sundukları geçici teminat mektupları, aynı banka şubesinden aynı gün alınmış olup, aynı tutarı ve aynı geçerlilik süresini ihtiva etmektedir. Başvuru sahibi itirazen şikayet dilekçesinde bu durumu da ihaleye katılan iki firmanın faaliyet gösterdiği ildeki nüfusun azlığı ve az sayıda banka bulunması ile ilişkilendirmektedir.

 

Her iki firmanın da teklif dosyaları kapsamında sunmuş olduğu Ticaret Sicil Gazetelerinden V…r-Al İnş. Turz. Danış. Bil. Yakıt Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin teklif mektubunu imzalayan ve 03.08.2009 tarihinden itibaren de anılan şirketin % 51 den fazla ortağı olan Y…şar Varan’ın 29.07.2011-21.11.2011 tarihleri arasında T…knik Müh. İnş. Taah. En. Turz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’de imzaya yetkili kişi olarak görev yaptığı, 21.11.2011 tarihi itibariyle ise bu yetkisinin kaldırıldığı ve T…knik Müh. İnş. Taah. En. Turz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin teklif mektubunda imzası bulunan M…ahit Varan’ın yetkili kılındığı anlaşılmaktadır. Sonuç itibariyle ise ihale tarihi itibariyle her iki firmanın ortaklarının farklı kişiler olduğu ve teklif mektuplarının farklı kişilerce imzalandığı görülmektedir.

 

Kamu İhale Kanununun yukarıda anılan 17 nci maddesinin (d) bendinde, alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermenin yasak olduğu belirtilmiştir. Ancak gerek İhale Uygulama Yönetmeliklerinde gerekse de Kamu İhale Genel Tebliğinde hangi hallerin “birden fazla teklif verme” olarak değerlendirilebileceği hususunda bir açıklama yer almamaktadır. Dolayısıyla, anılan isteklilerin 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen “birden fazla teklif verme” fiilini işlenmiş olduklarının söylenebilmesi açısından yeterli kanıt oluşturmadığı ve ihale mevzuatının sınırları kapsamında ihale işlem dosyası üzerinden tespitine imkan bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Bununla birlikte, yukarıda belirtilen tespitler ışığında söz konusu isteklilerin tekliflerinin birlikte hazırlandığı ve bu nedenle isteklilerin fiillerinin Kamu İhale Kanununun “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17 nci maddesinin (b) bendi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmış olup, anılan isteklilerin tekliflerinin idarece değerlendirme dışı bırakılması ve haklarında Kanunun dördüncü kısmında belirtilen yaptırımların uygulanması işleminde mevzuata aykırılık görülmemiştir. Öte yandan anılan isteklilerin fiillerinin sadece Kamu İhale Kanununun “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17 nci maddesinin (b) bendi kapsamında değerlendirildiği dikkate alındığında geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi şeklinde idarece tesis edilecek  işlemin yerinde olmayacağı anlaşılmıştır.

Sonuç itibariyle,  idarenin V…r-Al İnş. Turz. Danış. Bil. Yakıt Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin teklifini değerlendirme dışı bırakmasına yönelik işleminde yukarıda yer verilen gerekçeler çerçevesinde  mevzuata aykırılık olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Esasta  
   Oybirliği, gerekçede  oyçokluğu ile karar verildi.


Üst Konuları: Aynı Adres


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap