Doğrudan Temin Usulü ile muhtelif firmalara yaptırılın araç parça alımı ve takılması dosyaları ile ilgili olarak düzenlenen faturalarda ilgili onarım işlerine ilişkin KDV tevkifatının yapılması gerekir mi?(Temyiz Kurulu Kararı)

Özet

Saymanlık Adı : Ankara E… Belediyesi Muhasebe Birimi Yılı : 2008 -Tutanak No : 39839 Tutanak Tarihi : 30.12.2014 Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden ve duruşma talebinde bulunan sorumlu ….ile Sayıştay Savcılığının sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşüldü: 1) 1764 sayılı ilamın 12’nci maddesinde, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22 nci maddesi (d) bendi çerçevesinde […]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Saymanlık Adı : Ankara E… Belediyesi Muhasebe Birimi

Yılı : 2008

-Tutanak No : 39839

Tutanak Tarihi : 30.12.2014

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden ve duruşma talebinde bulunan sorumlu ….ile Sayıştay Savcılığının sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşüldü:

1) 1764 sayılı ilamın 12’nci maddesinde, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22 nci maddesi (d) bendi çerçevesinde Doğrudan Temin Usulü ile muhtelif firmalara yaptırılın araç parça alımı ve takılması dosyaları ile ilgili olarak düzenlenen faturalarda ilgili onarım işlerine ilişkin KDV tevkifatının yapılmaması sonucu meydana gelen 3.836,70 TL tutarındaki kamu zararı ile ilgili olarak sorumluların göndermiş olduğu savunmalarda; 3.836,70 TL’nin 1.149,90 TL’sinin ilgili vergi dairesine ödendiği anlaşıldığından bu tutar için ilişik olmadığına, geriye kalan 2.686,80 TL tutarındaki kamu zararının sorumlularına ödettirilmesine karar verilmiştir.

Dilekçi dilekçesinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi gereğince Doğrudan Temin Usulüyle ….Profesyonel Servis Hizmetleri ile Tek Oto Ford Yedek Parça firmalarından temin edilen parçaların, adı geçen firmalarca kesilen faturaların arkasına düşülen notlardan yola çıkılarak hizmet yaptırıldığı iddiasıyla faturalar üzerinden KDV tevkifatlarının yapılmadığının belirtildiğini, söz konusu faturalarda işçilik bedelleri belirtilmediğini, Eğer o günkü piyasa şartlarında işçilik bedelleri göz önüne alınırsa temin edilen parçalara ait faturaların daha yüksek olması gerektiğini, Bu parçaların belediyeye ait tamirhanede araçlara kendi işçileri tarafından takıldığını, Gerçek olan fatura ve malın piyasa rayiç değeri olduğunu; Dolayısıyla mal alımı yapılmış olup firma hizmeti söz konusu olmadığını belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmektedir.

Sayıştay Başsavcılığı; “Her ne kadar fatura arkalarında, "fatura muhteviyatı yedek parçalar listede belirtilen araçlara takılmıştır'* ifadesi yer almakta ise de gerek malzeme talep formlarından gerekse onay belgelerinden alıma sadece malzeme temini olarak çıkıldığı anlaşıldığından ve faturalarda da sadece yedek parça bedeli yer aldığından, sorumlu tarafından ileri sürülen gerekçelerin yeterli görülerek Daire kararının kaldırılmasına karar verilmesinin, uygun olacağı” Şeklinde görüş belirtmiştir.

Rapor dosyası ve eki belgelerin incelenmesinde, fatura arkalarında, "fatura muhteviyatı yedek parçalar listede belirtilen araçlara takılmıştır'* ifadesi yer almakta ise de malzeme talep formlarından ve onay belgelerinden alıma sadece malzeme temini olarak çıkıldığı, faturalarda da sadece yedek parça bedeli yer aldığı görüldüğünden satın almanın niteliği itibarı ile mal alımı olduğu anlaşıldığından KDV tevkifatı yapılması gerekmemektedir.

Bu nedenle, dilekçi iddialarının kabulü ile 1764 sayılı ilamın 12’nci maddesi ile toplam 2.686,80 TL.’ye tazmin hükmünün KALDIRILMASINA karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap