Doğrudan temin yöntemiyle personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı şeklinde çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatı hizmet süresinden sayılır mı? ödenebilir mi?

Yayın Tarih: 29.04.2015 01:04
Özet

     İdaremizce, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinin gerçekleştirilmesinde gecikme olması, ihalede itirazen şikayet olması, mahkemece çıkılan ihale ilgili yürütmenin durdurulması kararı veya iptal kararı verilmesi gibi hallerde doğrudan temin yöntemiyle ihale yapılamayan süre için alım yapılmaktadır. Doğrudan temin usulü ile alınan bu dönemdeki hizmet süresi kıdem tazminatı hizmet süresinden sayılacak mıdır?


     İdaremizce, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinin gerçekleştirilmesinde gecikme olması, ihalede itirazen şikayet olması, mahkemece çıkılan ihale ilgili yürütmenin durdurulması kararı veya iptal kararı verilmesi gibi hallerde doğrudan temin yöntemiyle ihale yapılamayan süre için alım yapılmaktadır. Doğrudan temin usulü ile alınan bu dönemdeki hizmet süresi kıdem tazminatı hizmet süresinden sayılacak mıdır?


Üst Konuları: Kıdem Tazminatı

Benzer Yazılar

Cevabımız

       6552 sayılı Kanunun 8’inci maddesi ile 4857 sayılı Kanunun 112 nci maddesine eklenen fıkrada 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmesi ile ilgili hususlar hüküm altına alınmışken, aynı Kanunun (6552 S.K.) 10’uncu maddesi ile değiştirilen 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde ise hangi şartlarda ve hangi işlerin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı şeklinde ihaleye çıkılabileceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkartılan Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğinin hem başlığında hem Yönetmeliğin amaç başlıklı birinci maddesinde ihale edilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmesinden bahsedilmiştir. Kamu İhale Kanunun 18’inci maddesinde ise idarelerce uygulanacak ihale usullerinin açık ihale, belli istekliler arasında ihale ve pazarlık usulleri olduğu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde bu usullerden birinin uygulanacağı belirtilmiştir. Doğrudan temin ise ihale usulü olmayıp Kanunun 22’nci maddesinde belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usuldür.

       Yukarıdaki açıklamalar ışığında, idarelerce süreklilik hizmet alımı kapsamında değerlendirilebilecek personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinin gerçekleştirilmesinde gecikme olması, ihalede itirazen şikayet olması, mahkemece çıkılan ihale ilgili yürütmenin durdurulması kararı veya iptal kararı verilmesi gibi hallerde Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen tutara kadar bu maddeye göre temin edilebilmesi ile idarenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımının 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen limit dahilinde ihtiyacını karşılayabilmesi durumunda doğrudan temin usulü ile personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı gerçekleştirilebilmektedir. Bahsedilen sebeplerden dolayı doğrudan Temin usulü ile alınan ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet kapsamında değerlendirilebilecek çalışmaların ve sürelerinin kıdem tazminatı hesabına dikkate alınıp alınmayacağı belirsiz olmakla birlikte, 62’nci maddenin (e) bendi ve çıkarılan Yönetmelik hükümleri gereğince doğrudan temin süresi içerisinde çalışılan dönemin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınamayacağı anlaşılmaktadır. Ancak gerek 6552 sayılı Kanunun kıdem tazminatı ile ilgili gerekçesinde işçilerin dava yoluna başvurmaları sonucu işçilerin kıdem tazminatlarının faizi ile birlikte asıl işveren kabul edilen kamu tarafından ödenmesine karar verildiği bu durum kamu kurum ve kuruluşları için ciddi mali külfet doğurduğu bu madde ile bu sorunun çözümü yoluna gidildiği belirtilmesi gerekse kıdem tazminatı ile ilgili kanuni düzenleme yapılırken yukarıda doğrudan temin ile ilgili belirtilen hususun gözden kaçırıldığı birlikte düşünüldüğünde doğrudan temin yöntemiyle alınan hizmet alımı döneminin de kıdem tazminatı hesabına dahil edilmesinin daha doğru olacağı düşünülmektedir. Söz konusu bu hususun da ilerleyen dönemde yargı konusu olacağı düşünülmektedir. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap