EKAP Üzerinden Tebligat Yapılabilir mi, Teyit Gerekir mi, Hangi Bildirimler EKAP üzerinden…

Yayın Tarih: 05.04.2015 07:04
Özet

EKAP Üzerinden Tebligat Yapılabilir mi, Teyit Gerekir mi, Hangi Bildirimler EKAP üzerinden Yapılabilir?


EKAP Üzerinden Tebligat Yapılabilir mi, Teyit Gerekir mi, Hangi Bildirimler EKAP üzerinden Yapılabilir?


Cevabımız

       07/06/2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliklerin tebligata ilişkin düzenlemeleri 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre, ilanı veya duyurusu 01/01/2015 ve sonraki tarihlerde yapılan ihalelerde, idareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılacaktır.

       EKAP üzerinden yapılacak tebligatlarda aşağıdaki hususların gözönünde tutulması gerekmektedir.

       1. Tebligat gönderilecek gerçek/tüzel kişiler EKAP'a kayıtlı olmalıdır.

       Bilindiği üzere 01.01.2015 tarihinden itibaren İdareler ve ihaleye katılmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler EKAP’a kayıt olmak zorundadırlar.[1]

       2. EKAP üzerinden Tebligat Bildirimi rolü İdare Platform Sorumlusu olarak tanımlandığından, tebligat bildirimleri bu rol üzerinden yapılır.

       3. Ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligatlar, pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

       Ancak Pilot veya koordinatör ortağın yabancı istekli olduğu ortak girişimlerde tebligatın imza karşılığı elden yapılamaması halinde;

       a) Yerli isteklilerden hisse oranı en fazla olana,

       b) En fazla hisse oranına sahip birden çok yerli isteklinin bulunması durumunda ise bu isteklilerden herhangi birine,

       tebligat yapılır.

       4. İdarelerce, EKAP üzerinden tebligat işlemleri iş günü ve mesai saatlerine bağlı kalınmaksızın her zaman gerçekleştirilebilir. Ancak, tebligatın EKAP tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere bildirimi her koşulda iş günlerinde ve 9.00-18.00 saatleri arasında yapılır.

       5. Sistem tarafından, aynı tür tebligatın birden çok defa yapılmasına izin verilir.

       6. Yabancılara EKAP üzerinden tebligat yapılamaz.

       7. Aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından EKAP üzerinden idarelere bildirim yapılamaz.

       8. Kurum ve idareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere EKAP üzerinden yapılacak tebligatlarda, teyit aranmaz.

       9. Uygulama yönetmeliklerinin ekinde yer alan standart formlar arasında yer alan teklif mektuplarında tebligatın nasıl yapılacağına ilişkin seçeneklerde kaldırılarak mevzuatın birbiriyle uyumu sağlanmıştır.

       10. İdareler EKAP’taki Tebligat İşlemleri sekmesinin altında aşağıdaki yer alan tebligat işlemlerini yapabilirler.

       ·      Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi

       ·      İhale Yetkilisince İptal Edilen İhale Kararının Bildirilmesi

       ·      Bütün Başvuruların veya Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptal Kararının Bildirilmesi

       ·      Sözleşmeye Davet

       ·      İhaleye Davet

       ·      Ön Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunmayan/Listeye Giremeyen Adaylara

       ·      Bildirim

       ·      Teknik Teklif Değerlendirme Sonucu Bildirimi

       ·      Mali Tekliflerin Açılacağı Komisyon Toplantısına Davet Bildirimi

       ·      Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunmayan İsteklilere Bildirim

       ·      Doküman Satın Alanlar’a Yapılacak Tebligat

       ·      TCKN/VKN ile Kişi Ekleme’ ile EKAP’a Kayıtlı Gerçek/Tüzel Kişilere Yapılacak Tebligat

       ·      Teknik Teklif Vermeye Davet

       ·      Teknik Tekliflerin Değerlendirmesi Sonucunda Şartları Sağlamadığı Belirlenen İsteklilere Bildirim

       ·      Fiyat Teklifi Vermeye Davet

       ·      Son Fiyat Tekliflerini Vermeye Davet Bildirimi

       ·      Münferit Sözleşme Aşamasında Teklif Vermeye Davet

       ·      Çerçeve Anlaşmada Fiyat Farkı Öngörülmüş Olması Durumunda, Münferit

·      Sözleşmeye Teklif Vermeye Davet Tebligatı

·      Çerçeve Anlaşmada Fiyat Farkı Öngörülmemiş Olması Durumunda, Münferit

·      Sözleşmeye Teklif Vermeye Davet Tebligatı

·      Zeyilname bildirimi,

·      Şikâyete Cevap[1] Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 4’üncü maddesinin üçüncü bendi

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap