Elektronik ihalede yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminata ilişkin bilgiye yer verilmediğinde ihale esnasında elden verilerek kontrol edilebilir mi? (KİK Kararı)

Yayın Tarih: 01.03.2020 07:03
Özet

İhale üzerinde bırakılan isteklinin yeterlik bilgileri tablosunun geçici teminata ilişkin bilgiler kısmında herhangi bir bilginin yer almadığı, idare tarafından anılan isteklinin geçici teminata ilişkin belgesinin ilk oturumda elden alınarak kontrol edildiği ve bu şekilde işlem tesis edildiği görülmüş olup, söz konusu ihalede yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgelerin ve yeterlik kriterlerinin standart forma uygun olarak doldurulacağı ancak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosu doldurulmaksızın akabinde idare görevlilerine ihalede teklifler açıldıktan sonra verilmesinin ve idare tarafından da kabul edilmesinin mevzuata uygun olmayacağı göz önüne alındığında, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com
Toplantı No : 2020/002
Gündem No : 53
Karar Tarihi : 15.01.2020
Karar No : 2020/UH.I-116

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Mersin Çağdaş Tur. İnş. Tem. Otom. Pet. Gıda İth. İhr. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Mersin Orman İşletme Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/525473 İhale Kayıt Numaralı “Personel Servis Aracı Kiralama” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Mersin Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 11.11.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Personel Servis Aracı Kiralama” ihalesine ilişkin olarak Mersin Çağdaş Tur. İnş. Tem. Otom. Pet. Gıda İth. İhr. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 25.11.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.11.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 06.12.2019 tarih ve 52676 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.12.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2019/1565 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Mersin Ade Turizm firmasının tek ortağı ve müdürü Hakan BÖKE ile ihale üzerinde bırakılan istekli Ademoğulları firmasının tek ortağı ve yetkili Abdulkadir BÖKE’nin kardeş oldukları, işlerini aynı işyerinden idare ettikleri, aynı banka ile çalıştıkları, teminat mektubunun verildiği bankadan birbirlerine kefil olup olmadıkları, grup firması olup olmadıkları, teminat mektubu ve banka referans mektubunu kimlerin aldığı, birbirlerinde vekaletname olup olmadığı sorulduğunda aralarında organik bağ olduğunun görüleceği, iki firmanın aynı telefon ve faks numarasını kullandıkları,  Mersin Valiliği’nden Ademoğulları firması adına Hakan BÖKE’ye liman giriş kartı verilip verilmediğinin sorulması gerektiği, Hakan BÖKE’nin Ademoğulları firmasının işlerini takip ettiği, Ademoğulları firmasının tek ortağı ve yetkilisi Abdulkadir BÖKE’nin Mersin Ade firmasının da ortağı olduğu ancak 2018 tarihinde hisselerini Hakan BÖKE’ye devrettiği,

Anılan isteklilerin sunmuş oldukları geçici teminat mektuplarının aynı bankadan aynı zamanda alındığı, ihale dokümanının EKAP üzerinden aynı IP’ye sahip bilgisayardan indirildiği, ve yine e-teklif kapsamında tekliflerin aynı IP’ye sahip bilgisayardan verildiği, bu nedenlerle anılan isteklilerin değerlendirme dışı kalmaları gerektiği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu ve 17’nci maddeleri çerçevesinde tekliflerinin alternatif teklif olarak değerlendirilmesi gerektiği,

2) Ademoğulları firmasının sahibi Abdulkadir BÖKE’ye ihaleye fesat karıştırma suçundan dava açıldığı, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2006/229 esas numaralı kararı ile ihaleye fesat karıştırma suçundan 5 ceza verildiği, kararın temyiz edildiği ve Yargıtay tarafından kararın bozulduğu, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2013/57 esas numarası yeniden görüldüğü, mahkeme kararının tekrar temyiz edildiği, temyiz edilen kararın halen Yargıtay’da olduğu, 05.12.2019 tarihli internet çıktısı ile dava dosyasının halen incelemede olduğunun göründüğü, kamu davasının halen devam ettiği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 59’uncu maddesi gereğince ihaleye katılmaması gerektiği, “yargılamanın sonuna kadar” ibaresinden yargılamanın tamamen bitmesi gerektiğinin anlaşılması gerektiği, dolayısıyla yargılamanın sonlanmadığı, yani Yargıtay tarafından söz konusu kararının

onanması aşamasına kadar yargılanmanın sona ermediği, zira ilk derece mahkemesi tarafından verilen hükmün yargılamanın sonu olmadığı, öte yandan beraat kararı verilmiş olsa dahi işbu hükümle Yargıtay tarafından “onama kararı” verilene kadar kişinin hukuk aleminde ve dosyada taraf ve sanık sıfatının devam ettiği, ilk derece mahkemesi tarafından verilen hüküm Yargıtay incelenmesi sonucunda verilen onama kararı ile kesinleşmesi halinde yargılamanın sona erdiğinin söylenebileceği, Abdulkadir BÖKE hakkında açılan kamu davalarında hükmün kesinleşmemiş olması ve yargılamanın sonlanmamış olması sebebiyle hisselerinin tamamına sahip olduğu ve müdürü olduğu Ademoğulları Firmasının teklifinin 58’inci ve 59’uncu madde kapsamında değerlendirme dışı kalması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

…     

 1. j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen…”hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

 1. a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs  etmek.        
 2. b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.
 3. c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.            
 4. d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.
 5. e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 55’incı maddesinde “ (1) İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

(4) İstekli veya yüklenici tarafından, teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. İstekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

(5) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

(6) Kesin teminat mektuplarının süresi, ihale konusu işin kabul tarihi, garanti süresi öngörülen işlerde ise garanti süresi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Elektronik ihale” başlıklı 59/A maddesinde “(1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

(2) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak e-anahtarlar teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar gönderilir ve teklifler ihale tarih ve saatinde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır.

(3) Bu ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılır ve EKAP üzerinden gönderilmeyen teklifler kabul edilmez.

(4) İlan ve dokümanda belirtilmek kaydıyla, yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde, sınır değerin altında teklif sunan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenmez veya bu isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilir.

(5) e-teklifler EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Kısmi teklife açık ihalelerde teklif mektubu eklerinin her bir kısım için ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise yeterlik bilgileri tablosunun her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

(6) Geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara;  anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir. Geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin bilgiler de aynı şekilde yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

(7) Banka referans mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara;  anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

(8) Tekliflerin açılması ve değerlendirilmesine ilişkin tutanaklar EKAP üzerinde hazırlandıktan sonra, çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır ve her oturum kapatılmadan önce bilgiler EKAP’a kaydedilir.

(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(10) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunu idarenin talebi üzerine sunmayan istekliler hakkında, Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.

(11) İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen bilgiler, bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler ya da geçici teminat mektubu arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez.” hükmü,

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “e-tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 19’uncu maddesinde 
1 ) e-teklifler, istekliler tarafından EKAP üzerinden hazırlanır. İlan ve ihale dokümanında, EKAP üzerinden sorgulanması mümkün olmayan katılım ve yeterlik belgelerinin Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde bilgisayarda taratılarak e-teklif kapsamında sunulacağı yönünde düzenleme yapılır.

(2) e-teklifler, istekliler tarafından EKAP üzerinden hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortak girişim ortaklarının tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. EKAP, e-imza ile imzalanmış e-teklifi Kuruma göndermeden önce şifreleme işlemi yapar. Şifreleme sonucunda EKAP tarafından oluşturulan e-anahtar, istekli tarafından kaydedilir. e-teklifin ihale dokümanında belirtilen tekliflerin açılma saatine kadar EKAP üzerinde Kurum tarafından belirlenecek şifreleme ve saklama yöntemleri ile saklanarak açılmaması sağlanır. Teklife ilişkin e-anahtar ihale tarih ve saatinden sonra, tekliflerin açılacağı saate kadar EKAP üzerinden gönderilir. Tekliflerin açılacağı saate kadar e-anahtarları gönderilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Geçici teminatlar” başlıklı 21’inci maddesinde “(1) Kanunun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.

(2) Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan kuruluşlardan alınır. İlgilinin talebi halinde, kuruluş tarafından Ek-1’de yer alan “Geçici Teminat Mektubu Bilgileri Formu” düzenlenerek kendisine verilir. Geçici teminat mektupları, elektronik imza kullanılmak suretiyle elektronik veya ıslak imza kullanılmak suretiyle fiziki ortamda düzenlenebilir. Ancak düzenlenen geçici teminat mektubuna kuruluş tarafından ayırt edici bir numara verilerek mektuba ilişkin bilgilerin EKAP’a aktarılması ve verilen ayırt edici numaranın istekli tarafından e-teklif kapsamında EKAP üzerinden gönderilmesi gerekir. Geçici teminat mektuplarına ilişkin bilgilerin, yetkilendirilmiş merkezi bir kuruluş tarafından EKAP’a aktarılması durumunda da düzenlenen mektupların bu fıkraya uygun olarak alındığı kabul edilir.

(3) Geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin belgeler bilgisayarda taratılarak, istekli tarafından EKAP üzerinden e-teklif kapsamında gönderilir.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “e-tekliflerin açılması” başlıklı 23’üncü maddesinde “(1) İhale tarih ve saati ile tekliflerin açılma saati arasında asgari üç saatlik bir farkın bulunması kaydıyla, e-teklifler, aynı günün mesai saatleri içerisinde istekliler ve hazır bulunanlar önünde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır. e-anahtarının bozuk olması veya e-teklifin virüs içermesi gibi nedenlerle EKAP tarafından açılamayan e-teklifler tespit edilerek açılamama gerekçeleri belirtilmek suretiyle EKAP üzerinden Ek-1’de yer alan “Açılamayan e-tekliflere İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı” düzenlenir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu hazır bulunanlara duyurulur. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. 21 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca alınan geçici teminat mektuplarının değerlendirilmesi, geçici teminat tutarının teklif bedelinin yüzde üçünü karşılayıp karşılamadığının ve geçici teminat mektubu geçerlilik süresinin EKAP tarafından kontrol edilmesi suretiyle yapılır. EKAP üzerinden Ek-1’de yer alan “e-teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” düzenlenir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet açıklanır ve EKAP üzerinden Ek-1’de yer alan “İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak” hazırlanır. Hazırlanan bu tutanaklar durum izleme ekranında ihaleye katılan istekliler tarafından görülebilir ve EKAP üzerinde kayda alınır. Bu tutanakların çıktısı ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilemez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde

“2.1. İhale konusu işin/alımın;

 1. a) Adı: Personel Servis Aracı Kiralama Hizmeti (Kısa zamanlı)
 2. b) Türü: Hizmet alımı
 3. c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

 1. d) Kodu:
 2. e) Miktarı: 2020 Yılında, 253 mesai günü süre ile 2 adet sürücü dahil en az 24 kişilik, 4 adet sürücü dahil en az 30 kişilik ve 2 adet sürücü dahil en az 40 kişilik araç ile personel servis aracı kiralanması

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

 1. f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Mersin İl merkezi sınırları içinde olup, birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen güzergahlardır. ”düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İhaleye ilişkin bilgiler” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1. a) İhale kayıt numarası: 2019/525473

 1. b) İhale usulü: Açık ihale.
 2. c) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 11.11.2019 Saat: 10:00

ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Mersin Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonu

3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak sunulur. İhale (son teklif verme) saatine kadar EKAP’a yüklenemeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından zamanı en az hatayla ölçmek üzere kullanılan atom saati esas alınır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde “22.1. e-teklifler istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Teklife ilişkin e-anahtar, e-teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir.

22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartnamede istenilen belgelere veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelere ilişkin bilgilerin beyan edilmesi gerekir.

22.3. Kısmi teklife açık ihalelerde teklif mektubu eklerinin her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise yeterlik bilgileri tablosunun her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

22.4. Teklifin ve buna ilişkin e-anahtarın EKAP’a alınma zamanı 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatta düzenlenen zaman damgası ile kayıt altına alınır. Bu zamanın tespitinde atom saati kullanılır.

22.5. EKAP’tan kaynaklanan teknik problemlerden veya öngörülmesi ve önlenmesi mümkün olmayan genel ve objektif nedenlerle EKAP’a erişimin sağlanamamasından dolayı, ihale tarih ve saatinden bir gün öncesinden itibaren e-tekliflerin ve ihale tarih ve saatine kadar e-anahtarların hiçbir istekli tarafından EKAP’a iletilemediğinin ve/veya ihale tarih ve saatinde e-tekliflerin açılamadığının idare tarafından Kuruma bildirilmesi veya Kurum tarafından tespit edilmesi durumunda, Kurum idareye ihale tarih ve saatini en fazla beş iş günü erteleme yetkisini tanıyabilir. Erteleme yapılması durumunda ihalenin ertelendiği EKAP üzerinden isteklilere ve/veya istekli olabileceklere bildirilir ve EKAP üzerinden görülebilir. Bu erteleme süresinde de teknik problemlerin çözülememesi veya EKAP’a erişimin sağlanamaması durumunda idare tarafından ihale iptal edilir.

22.6. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

22.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

22.8. İdarece talep edilmesi durumunda istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak süresi içerisinde sunulmak zorundadır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.5. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarenin talebi üzerine sunulması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlar hakkında Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Geçici teminatın verilmesi” başlıklı 28’inci maddesinde “28.1. Geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara; anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Mersin Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Muhasebe Birimi’ne yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelere ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilmesi gerekir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Kanunu’nun yukarıda aktarılan hükümlerinde rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak, alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek yasak fiil ve davranışlar arasında sayılmıştır. Bu yasağın amacının ihalede serbest bir rekabet ortamının bulunmasını sağlamak ve sözleşme fiyatının oluşması aşamasında herhangi iki hukuk kişisinin birbirlerinin teklifinden haberdar olarak danışıklı hareket etmelerini önlemek olduğu anlaşılmaktadır. Yine yukarıda yer verilen Yönetmelik hükümlerine göre e-tekliflerin, istekliler tarafından EKAP üzerinden hazırlanacağı, istekliler tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesinin yeterli olduğu, ihale tarih ve saati ile tekliflerin açılma saati arasında asgari üç saatlik bir farkın bulunması kaydıyla, e-tekliflerin, aynı günün mesai saatleri içerisinde istekliler ve hazır bulunanlar önünde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinden açılacağı belirtilmiştir.

 

İtirazen şikâyete konu ihalenin “Personel Servis Aracı Kiralama Hizmeti” olduğu, tekliflerin, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak sunulacağı, yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgelerin ve yeterlik kriterlerinin standart forma uygun olarak doldurulacağı ve  isteklilerin teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekleri, geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara; anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtileceği düzenlenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli Ademoğulları İnş. Tur. Nak. Taah. Eği. Öğr. Ac. Pet. Ür. Eml. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda ticaret sicil bilgileri/ortaklara ait bilgiler kısmında T.C. kimlik numarası ile Abdulkadir Böke’nin şirketin tek ortağı olduğu ve şirketin müdürü olduğu belirtilmiş olup, 18.02.2016 tarihli 9014 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi ve 07.08.2019 tarihli, 9885 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi bilgilerine yer verildiği, teminata ilişkin bilgiler kısmında ise herhangi bir bilginin yer almadığı görülmüştür.

 

İhalede geçerli teklif olarak belirlenen ve 3’üncü sırada yer alan Mersin Ade Tur. İnş. Oto. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda ticaret sicil bilgileri/ortaklara ait bilgiler kısmında T.C. kimlik numarası ile Hakan Böke’nin şirketin tek ortağı olduğu ve şirketin müdürü olduğu belirtilmiş olup, 19.01.2018 tarihli 9498 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi bilgilerine yer verildiği, teminata ilişkin bilgiler kısmında ise geçici teminat mektubunun ayırt edici numarasına yer verildiği görülmüştür.

 

İdare tarafından düzenlenen e-teklif açma ve belge kontrol tutanağında anılan isteklilerin her ikisinin de geçici teminatının uygun olduğu, yeterlik bilgileri tablosunun var ve yeterlik bilgileri tablosunda bilgiler/beyanlar mevcut olduğu belirtilmiştir. Daha sonra idare tarafından beyan edilen bilgileri tevsik etmek amacıyla Ademoğulları İnş. Tur. Nak. Taah. Eği. Öğr. Ac. Pet. Ür. Eml. Tic. San. Ltd. Şti.  ve başvuru sahibi Mersin Çağdaş Tur. İnş. Tem. Oto. Petrol Gıda İth. İhr. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.den belgeler istenilmiştir.

 

Bu bağlamda Ademoğulları İnş. Tur. Nak. Taah. Eği. Öğr. Ac. Pet. Ür. Eml. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından G0067-00412-02040125 ID numaralı 06.11.2019 düzenleme tarihli geçici teminat mektubu, imza sirküleri, Ticaret Sicili Gazeteleri, iş deneyim belgesi ve ruhsatın sunulduğu görülmüştür.

 

Bununla birlikte 02.01.2020 tarih ve E.2020/125 sayılı yazı ile idareden ihaleye teklif veren isteklilerin geçici teminatlarına yönelik olarak yapılan değerlendirmeye dayanak olan tüm belge ve bilgiler istenilmiş olup, idare tarafından 06.01.2020 tarih ve E.33104 sayılı cevabi yazının ekinde idare tarafından daha önce gönderilen ihale işlem dosyasında yer almayan 11.11.2019 tarihli tutanak da “ihale Komisyonumuz 11.11.2019 Pazartesi günü saat 10:00’da 2019/525473 kayıt numaralı “Personel Servis Aracı Kiralama” hizmet alımı işine ait ihaleyi gerçekleştirmek üzere Komisyon Başkanı Necmi POSCU’nun makam odasında toplandı.

e-anahtar kullanılarak EKAP Üzerinden teklifler açılmaya başlandı ve ihaleye 3 isteklinin teklif sunduğu belirlendi ve ihalede hazır bulunan isteklilere duyuruldu.

Teklifler açıldı, teklif mektupları ve yeterlik bilgileri tabloları çıktıları alındı. Yeterlik bilgileri tablolarının kontrolü sırasında ihaleye 2 sıra numarası ile teklif veren ADEMOĞULLARI İnş. Tur. Nak. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.’ne ait yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde, geçici teminat satırında her hangi bir bilginin yer almadığı görülmüş olup, Komisyon Başkanı tarafından ihalede hazır bulunan bu firma temsilcisine geçici teminata ait bilgi olmadığı söylendiğinde “geçici teminat mektubunu bankadan aldıklarını yanlarında olduğunu sisteme yükleme işleminin banka tarafından yapılacağının söylendiğini” ifade edilmiştir. Komisyon Başkanı da geçici teminat mektubunu verin dediğinde de çantasından çıkarıp verilmiştir. Geçici teminat mektubu incelendiğinde Yapı Kredi Bankası Mersin Yenimahalle Şubesi tarafından 06.11.2019 tarihinde düzenlendiği, tutarının ve vadesinin uygun olduğu tespit edilmiş ve isteklinin bu yeterlik şartını sağladığı belirlendi.

İhaleye teklif veren diğer istekli MERSİN ÇAĞDAŞ Tur. İnş. Tem. Otom. Pet. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. ve MERSİN ADE Tur. İnş. Otom. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’ne ait geçici teminatı tevsik için verilen bilgilerin de uygun olduğuna karar verildi.

Komisyonumuzca geçici teminata ilişkin değerlendirme;

ADEMOĞULLARI İnş. Tur. Nak. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından verilen geçici teminat mektubunda mektubun düzenlenme tarihinin ihaleden 5 gün önce olduğu, mektubu düzenleyen kuruluş tarafından sisteme aktarılmadığına kanaat getirilmesi,

İdaremiz tarafından daha önce yapılan ihalelerde de aynı durum ile karşılaşıldığında ilgili firmalar ihalenin birinci oturumu kapatılmadan geçici teminat mektubunun resmi watsapp ortamında veya o an ibraz edilmiş olması ve kamu menfaati doğrultusunda değerlendirilmiş olup” ifadelerine yer verildiği görülmüş olup ayrıca ihale üzerinde bırakılan isteklinin G0067-00412-02040125 ID numaralı 06.11.2019 düzenleme tarihli geçici teminat mektubu eklenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli Ademoğulları İnş. Tur. Nak. Taah. Eği. Öğr. Ac. Pet. Ür. Eml. Tic. San. Ltd. Şti. yeterlik bilgileri tablosunun geçici teminata ilişkin bilgiler kısmında herhangi bir bilginin yer almadığı, idare tarafından anılan isteklinin geçici teminata ilişkin belgesinin ilk oturumda elden alınarak kontrol edildiği ve bu şekilde işlem tesis edildiği görülmüş olup, söz konusu ihalede yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgelerin ve yeterlik kriterlerinin standart forma uygun olarak doldurulacağı ancak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosu doldurulmaksızın akabinde idare görevlilerine ihalede teklifler açıldıktan sonra verilmesinin ve idare tarafından da kabul edilmesinin mevzuata uygun olmayacağı göz önüne alındığında, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca idare tarafından gönderilen ve yukarıda yer verilen tutanakta da anlaşıldığı üzere, elektronik ortamda tekliflerin alındığı ihalede yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminat mektubuna ilişkin bilgiler kısmını doldurmayan isteklinin, geçici teminat mektubunu teklifler açıldıktan sonra fiziki ortamda alıp kabul eden idare yetkilileri açısından İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Kurul tarafından alınacak kararlar” başlıklı 21’inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “Kurul tarafından gerekli görülen hallerde, tespit edilen aykırılıklara ilişkin olarak idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere konunun ilgili idarelere bildirilmesine ve/veya yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilir.” hükmü çerçevesinde idarenin bağlı bulunduğu üst idare olan Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’ne bildirimde bulunulması gerektiği neticesine ulaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddialarına yönelik olarak yapılan incelemede Ademoğulları İnş. Tur. Nak. Taah. Eği. Öğr. Ac. Pet. Ür. Eml. Tic. San. Ltd. Şti.ye ait yeterlik bilgileri tablosu sunulan ihalelerde kullanılacak birim fiyat teklif mektubu üzerinde adres bilgisi “pirireis mah. 1102 sok. tekin apt. blok 9/a” telefon numarası “03242357482” faks numarası “03242357483” olarak belirtilmiştir. Ticaret Sicili Gazetesi internet sitesi üzerinden yapılan araştırmada 07.08.2019 tarihli ve 9885 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde aynı adresin yer aldığı, 18.02.2016 tarihli 9014 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde de şirketin tek ortağının Abdulkadir Böke olduğu görülmektedir.

 

Mersin Ade Tur. İnş. Oto. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ait yeterlik bilgileri tablosu sunulan ihalelerde kullanılacak birim fiyat teklif mektubu üzerinde adres bilgisi “akkent mah. 2321 sok. akmim country sit. No:2 Kat:5/13” telefon numarası “05325247334” faks numarası “ 03242330074” olarak belirtilmiştir. Ticaret Sicili Gazetesi internet sitesi üzerinden yapılan araştırmada 19.01.2018 tarihli 9498 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinin 934’üncü sayfasında adres kısmında “yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi Gündoğdu mersinli Ahmet no:114/a akdeniz/mersin adresinden akkent mahallesi 2321 sk. akmim country sit. H blok apt. no:2/13 yenişehir/mersin” bilgileri yer almaktadır.

Ticaret Sicili Gazetesi internet sitesi üzerinden yapılan araştırmada 19.01.2018 tarihli ve 9498 sayılı gazetenin 934’üncü sayfasında Mersin Ade Tur. İnş. Oto. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin tüm hisselerinin Abdulkadir Böke’den Hakan Böke’ye devredildiği görülmektedir.

 

Anılan isteklilerin başvuruya konu ihaleye ait dokümanı aynı IP adresinden indirip indirmediği ve e-tekliflerini aynı IP adresinden verip vermedikleri konusunda 23.12.2019 tarihinde Elektronik İhale Dairesi Başkanlığından bilgi talep edilmiş, konuya ilişkin olarak 24.12.2019 tarihinde gelen cevabi yazıda “EKAP’ta yapılan sorgulama sonucunda, yukarıda yer verilen … Vergi Kimlik Numaralı Ademoğulları İnş. Tur. Nak. Taş. Eğ. Öğr. Ac. Pet. Ür. Oto. Em. Tic. San. Ltd. Şti ile … Vergi Kimlik Numaralı Mersin Ade Tur. İnş. Oto. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 2019/525473 İKN’li ihaleye ilişkin ihale dokümanını aynı IP adresinden indirmedikleri ve e-tekliflerini aynı IP adresinden vermedikleri tespit edilmiş olup…” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

Yukarıda yer verilen bilgilere göre Ademoğulları İnş. Tur. Nak. Taah. Eği. Öğr. Ac. Pet. Ür. Eml. Tic. San. Ltd. Şti. ile Mersin Ade Tur. İnş. Oto. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin adreslerinin, telefon ve faks numaralarının farklı olduğu, söz konusu ihalenin e-teklif olarak yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak sunulacağı, yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgelerin ve yeterlik kriterlerinin standart forma uygun olarak doldurulacağı göz önüne alındığında anılan isteklilerin yeterlik bilgileri tablosunda vekaletnameye ilişkin olarak bir beyanın bulunmadığı, söz konusu ihalede banka referans mektubunun istenilmediği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminata ilişkin herhangi bir bilgi bulunmadığından, başvuru sahibinin iddia ettiği, birbirlerine kefil olup olmadıkları, banka nezdinde grup firması olup olmadıkları, teminat mektubunu kimlerin aldığı, birbirlerinde vekaletname olup olmadığı konularında araştırma ve değerlendirme yapılmasına imkan bulunmadığı ve yine Ademoğulları firması adına Hakan BÖKE’ye liman giriş kartı verilip verilmediğine dair başvuru sahibi istekli tarafından söz konusu iddiaların somut delillere dayandırılmadığı ve itirazen şikâyet başvurusu kapsamında herhangi bir belgeye yer verilmediği görülmekle birlikte, Ademoğulları firması adına Hakan BÖKE’ye liman giriş kartı verilmiş olsa dahi şikayete konu ihale açısından anılan isteklilerin birbirleriyle istişare ederek tekliflerini hazırladıkları anlamına gelecek bir değerlendirmenin yapılmasının mümkün olamayacağı, ayrıca Elektronik İhale Dairesi Başkanlığından gelen yazıda söz konusu isteklilerin ihale dokümanını aynı IP adresinden indirmedikleri ve e-tekliflerini aynı IP adresinden vermedikleri görüldüğünden başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’inci maddesinde “17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde İçişleri Bakanlığı; belediyeler ve bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilir.

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket  ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir…” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “İsteklilerin ceza sorumluluğu” başlıklı 59’uncu maddesinde “Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanısıra, idarece 58 inci maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar.

Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz. Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir…” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İhalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin açıklamalar” başlıklı 28’inci maddesinde “…28.1.9.3. 6359 sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “idarelerce veya mahkeme kararıyla” ibaresi eklenmiş olduğundan, bu Kanun değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle hakkında kamu davası açılanlar söz konusu bent kapsamından çıkarılmıştır. Bununla birlikte, Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen ve Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunmaları nedeniyle haklarında kamu davası açılanların, Kanunun 59 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince ihalelere katılamayacakları hüküm altına alınmış olup, Kanun değişikliği bu kuralla ilgili olmadığından; haklarında kamu davası açılmış olanların kendisi ya da bir tüzel kişi veya başka bir gerçek kişi adına teklif vererek ihaleye katılmaları veyahut ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları sermaye şirketlerinin ihaleye katılmaları mümkün değildir. Bu yasağa rağmen ihaleye katılmış olunması halinde, bu durumda olan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması, ancak geçici teminatlarının gelir kaydedilmemesi ve idarece haklarında kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi gerekmektedir.

28.2. Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler

28.2.1. 1/1/2003 tarihinde yürürlüğü giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşların yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usuller belirlenmiş, Kanunun 59 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında; taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı, hükmolunacak cezanın yanı sıra, idarece 58 inci maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanacakları, 2 nci fıkrasında ise; bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanların yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamayacakları, haklarında kamu davası açılmasına karar verilenlerin, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kuruma bildirileceği hükme bağlanmıştır.

28.2.1.2. 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunması sebebi ile aynı Kanunun 59 uncu maddesi birinci fıkrası gereğince haklarında kamu davası açılmasına karar verilen;

 1. a) Gerçek kişiler,
 2. b) Tüzel kişiler,
 3. c) Gerçek ve tüzel kişilerin o işteki ortakları,

ç) Gerçek ve tüzel kişilerin o işteki vekilleri,

Yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların ihalelerine katılamayacaktır.

28.2.1.3. 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yapılan gönderme dolayısıyla;

Türk Ceza Kanununda tüzel kişiler hakkında ceza davası açılmasının öngörüldüğü durumlarda haklarında kamu davası açılan tüzel kişilik şahıs şirketi ise bu şirketin ortaklarının tamamı; sermaye şirketi ise, sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek ve tüzel kişi ortaklar da yargılama sonuna kadar 4734 sayılı Kanun kapsamında yer alan Kurum ve kuruluşların ihalelerine anılan Kanunun 58 inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca katılamayacaklardır. Aynı nedenle; yukarıda belirtilen şekilde yargılama sonuna kadar ihalelere katılamayacak olanların ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları sermaye şirketleri de yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların ihalelerine katılamayacaklardır.

Öte yandan, 6359 sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla aynı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “idarelerce veya mahkeme kararıyla” ibaresi eklenmiş ve bu değişiklik sonucunda söz konusu bent; “Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar” şeklinde düzenlenmiştir. Bu bentte değişiklik yapan 6359 sayılı Kanunun gerekçesinde de; “…Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarla yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olanların ihalelere katılması halinde, bu kişilerin sadece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması, ancak bu durumda olanlar hakkında 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan müeyyidelerin uygulanmaması gerekmektedir. Uygulamada karşılaşılan belirsizliğin ortadan kaldırılması… 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ilk cümlesinin değiştirilerek, kamu ihalelerinden yasaklanmış olma halinin idari bir işlem veya mahkeme kararının bulunması koşuluna bağlanması öngörülmektedir.” açıklamasına yer verilmiştir. Dolayısıyla, 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hüküm gereğince hakkında kamu davası açılanlar kendisi ya da bir tüzel kişi veya başka bir gerçek kişi adına teklif vererek ihaleye katılamayacakları gibi, ortağı oldukları şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları sermaye şirketleri de ihalelere katılamayacaktır. Ayrıca, haklarında kamu davası açılan sermaye şirketi ortaklarının hisseleri toplamının şirketin sermayesinin yarısından fazlasını teşkil etmesi halinde de, sermaye şirketi yine ihalelere katılamayacak, katılması durumunda ise, değerlendirme dışı bırakılacak, ancak geçici teminatları gelir kaydedilmeyecek ve idarece haklarında kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmeyecektir.

28.2.4. Haklarında kamu davası açılanlara ilişkin gerçekleştirilen teyit işlemleri

4734 sayılı Kanunun “İsteklilerin ceza sorumluluğu” başlıklı 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; “Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz. Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir” hükmü yer almaktadır. Cumhuriyet Savcılıklarınca, haklarında kamu davası açılanlara ilişkin olarak Kuruma gönderilen bilgiler doğrultusunda bir liste oluşturulmuştur. Haklarında kamu davası açılanlar, Cumhuriyet Savcılığının kamu davası açıldığına dair yazısının Kuruma ulaştığı tarih esas alınmak suretiyle listeye işlenmektedir. Cumhuriyet Savcılıklarınca kamu davası açılmasına ilişkin kararların Kuruma gönderildiği tarihe kadar geçen süre içinde gerçekleştirilen teyit işlemleri nedeniyle uyuşmazlıklara sebebiyet vermemek açısından bilgilerin en kısa sürede Kuruma iletilmesi önem taşımaktadır.

28.3. İhaleye katılan aday veya isteklilerin ihale kontrol sisteminden kontrol edilmesi

İhale üzerinde kalan isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının İhale Kontrol Sisteminden teyit ettirilmesi esasları çerçevesinde, haklarında kamu davası açılması nedeniyle ihalelere katılamayacak olanlar için de teyit işlemi gerçekleştirilecektir. Bütün aday veya isteklilerin ve bu kapsamda tüzel kişi aday veya isteklilerin % 50’den fazla hissesine sahip ortakları ile başvuru veya teklifi imzalayan yetkililerinin de 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre İhale Kontrol Sisteminden kontrol edilmesi gerekmektedir.

28.4. Haklarında kamu davası açılanlar sicilinden terkin işlemleri Sicilden terkin işlemlerine ilişkin değerlendirme yapılabilmesi için mahkeme kararının aslı veya onaylanmış suretinin veyahut hükmün verildiği duruşma tutanağının onaylanmış suretinin Kuruma sunulması gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Haklarında kamu davası açılanların ihalelere katılıp katılmaması hususuna ilişkin alınan 26.02.2014 tarihli ve 2014/DK.D-21 sayılı Kurul Kararında “…2-Haklarında kamu davası açılanların, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılıp katılamaması hususunun ilk derece mahkemesince verilecek hükme göre değerlendirilmesine…” karar verilmiştir.

 

Yukarıda anılan Kanun hükümleri ve Tebliğ açıklamaları uyarınca, 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan bir ihaleden dolayı haklarında kamu davası açılanların yargılama sonuna kadar ihalelere katılamayacağı, ayrıca bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları sermaye şirketlerinin de yargılama sonuna kadar 4734 sayılı Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamayacakları, katılmaları durumunda ise tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı, ancak geçici teminatlarının gelir kaydedilmeyeceği ve haklarında yasaklama kararı verilmeyeceği, ihalelere katılamayacak olan ortak/ortaklıklar belirlenirken, kamu davası açıldığı tarihteki durumun dikkate alınacağı, bu nedenle söz konusu Kanun kapsamında yapılan bir ihaleden dolayı kamu davası açıldığı tarihte anılan Kanun’un 58’inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılanlar arasında yer alan gerçek ve tüzel kişilerin bu durumlarında daha sonradan bir değişiklik olsa bile yargılama sonuna kadar bahsi geçen Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmalarının mümkün bulunmadığı, 26.02.2014 tarihli ve 2014/DK.D-21 sayılı Kurul Kararı gereğince de haklarında kamu davası açılanların, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılıp katılamaması hususunun ilk derece mahkemesince verilecek hükme göre değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından doldurulan yeterlik bilgileri tablosunda, 18.02.2016 tarihli ve 9014 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi ve 07.08.2019 9885 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin belirtildiği, Ticaret Sicili Gazetesi’nin internet sayfası üzerinden yapılan araştırmada söz konusu 18.02.2016 tarihli ve 9014 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde, şirketin tek ortaklı limited şirket haline geldiği, Abdülkadir Böke’nin aksi karar alınıncaya kadar müdür olarak seçildiği, şirketi münferiden temsil ve ilzama yetkili olduğu ve şirketin tüm hisselerinin (%100) sahibinin adı geçen kişi olduğu görülmüştür.

 

Başka bir itirazen şikâyet başvurusu üzerine yapılan inceleme sonucunda alınan 08.02.2017 tarihli ve 2017/UH.III-527 sayılı Kurul kararında ihale üzerinde bırakılan isteklinin şirket müdürü ve tek ortağı Abdülkadir Böke hakkında “Başvuru sahibi tarafından idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine, idarece başvuru sahibinin iddialarına ilişkin yapılan incelemeye esas olmak üzere idarenin 06.01.2017 tarih, E.54172 sayılı ve 06.01.2017 tarih, E.54132 sayılı yazıları ile Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi ve Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinden ihale üzerinde bırakılan istekli Mersin Ade Turizm İnşaat Otomotiv Nakliyat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin müdürü  (hisselerin %100’üne sahip) Abdülkadir Böke hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan dolayı soruşturma veya kovuşturma olup olmadığı hususunun taraflarına bildirilmesinin istenildiği,

Söz konusu yazılara istinaden, Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gönderilen 06.01.2017 tarih ve 2013/268 dosya no’lu Esas yazısı ile “Abdülkadir Böke hakkında mahkememizde ihaleye fesat karıştırmak suçundan kamu davası açılmış olup buna dair iddianamenin ekte gönderildiği”

Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gönderilen 06.01.2017 tarih ve 2017/7 Muh. sayılı yazısı ile “Abdülkadir Böke hakkında yapılan UYAP sorgulaması neticesine çıkan dava dosyalarına ait gerekçeli karar ve iddianame suretlerinin yazı ekinde ekte gönderildiği” belirtilmiştir.

Başvuru sahibinin “Adı geçen kişi hakkında Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 2006/229 sayılı esas ile kamu davası açıldığı, söz konusu davaya ilişkin olarak yapılan yargılamanın sonucunda adı geçen kişi hakkında 5 yıl hapis cezası verildiği, bahse konu kararın sanık tarafından temyiz edildiği ve kararın bozulduğu, bunun üzerine davanın Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 2013/57 sayılı dosya ile yeniden görüldüğü, mahkeme kararının tekrar temyiz edildiği, temyiz edilen bu davanın Yargıtay aşamasında olduğu, dolayısıyla yargılanmanın sonlanmadığı, yani Yargıtay tarafından söz konusu kararının onanması aşamasına kadar yargılanmanın sona ermediği, zira ilk derece mahkemesi tarafından verilen hüküm yargılama sonu olmadığı, öte yandan beraat kararı verilmiş olsa dahi işbu hükümle Yargıtay tarafından “onama kararı” verilene kadar kişinin hukuk aleminde ve dosyada taraf ve sanık sıfatının devam ettiği, ilk derece mahkemesi tarafından verilen hüküm Yargıtay incelenmesi sonucunda verilen onama kararı ile kesinleşmesi halinde yargılanmanın sona erdiğinin söylenebileceği” iddiasına ilişkin olarak yapılan inceleme aşağıda yer almaktadır.  

Abdülkadir Böke hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 24.05.2006 tarih ve 2006/4959 sayılı iddianamesi ile adı geçen kişi hakkında ihaleye fesat karıştırmak suçundan Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açıldığı, söz konusu dava üzerine Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda 28.11.2007 tarih, 2006/229 esas ve 2007/368 sayılı karar ile adı geçen kişinin mahkumiyetine karar verildiği, verilen kararın sanık müdafii tarafından temyizi üzerine Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 10.12.2012 tarih, 2012/4508 esas ve 2012/12798 sayılı karar ile bozulduğu, bunun üzerine Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılamanın devam olunduğu, yapılan yargılama sonucunda 2013/57 esas ve 2014/366 sayılı karar ile “sanık Abdülkadir Böke’nin isnat edilen ihaleye fesat karıştırma suçundan beraatine” 21.10.2014 tarihinde karar verildiği, bu kararın Yargıtay’da temyiz aşamasında olduğu anlaşılmıştır.

Öte yandan, Abdülkadir Böke hakkında Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından tutulan kayıtlara ilişkin yasaklı sorgulama bölümünde yapılan sorgulamada 11.01.2013 tarihinde yasaklama işleminin pasif durumuna geçirildiği, adı geçen kişinin listeden çıkarılma nedeninin “yargı kararı”, listeden çıkarılma nedenine ilişkin açıklama kısmında “Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 28/11/2007 tarihli 2006/229 esas ve 2007/368 karar sayılı kararı olup, söz konusu kararın temyizi sonrasında aynı mahkemenin 2013/57 esasına kayıt yapıldığı ve bu dosyada 21/10/2014 tarihinde 2014/366 sayılı karar ile yargılamanın sona erdiği tespit edilmiştir.” ifadesine yer verildiği, dolayısıyla adı geçen kişinin 11.01.2013 tarihinde yasaklılar listesinden çıkarıldığı görülmüştür.

Yukarıda aktarılan Kanun hükmü ve Düzenleyici Kurul Kararı göz önünde bulundurulduğunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılıp katılamaması hususunun ilk derece mahkemesince verilecek hükme göre belirlenmesi gerektiğinden Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen beraat kararı dikkate alındığında bu haliyle anılan kişi yönünden ceza mahkemesindeki yargılamanın beraat ile sonuçlandığı ve söz konusu kararda anılan kişi hakkında verilmiş belli bir süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı alınmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

Bunun yanında, şikâyet konusu ihale kapsamında Abdülkadir Böke hakkında Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından tutulan kayıtlara ilişkin yasaklı sorgulama bölümünde yapılan sorgulamada, Abdülkadir Böke hakkında Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından tutulan kayıtlara ilişkin yasaklı sorgulama bölümünde yapılan sorgulamada 11.01.2013 tarihinde yasaklama işleminin pasif durumuna geçirildiği, adı geçen kişinin listeden çıkarılma nedeninin “yargı kararı”, listeden çıkarılma nedenine ilişkin açıklama kısmında “Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 28/11/2007 tarihli 2006/229 esas ve 2007/368 karar sayılı kararı olup, söz konusu kararın temyizi sonrasında aynı mahkemenin 2013/57 esasına kayıt yapıldığı ve bu dosyada 21/10/2014 tarihinde 2014/366 sayılı karar ile yargılamanın sona erdiği tespit edilmiştir.” ifadesine yer verildiği, dolayısıyla adı geçen kişinin 11.01.2013 tarihinde yasaklılar listesinden çıkarıldığı, 26.04.2014 tarihli ve 2014/DK.D-21 sayılı Kurul Kararı gereğince de haklarında kamu davası açılanların, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılıp katılamaması hususunun ilk derece mahkemesince verilecek hükme göre değerlendirilmesi gerektiği, bu itibarla yukarıda belirtilen 08.02.2017 tarihli ve 2017/UH.III-527 sayılı Kurul kararında da belirtildiği üzere adı geçen şahıs hakkında, ihaleye katılıma engel kamu davası veya yasaklama kararı bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Ayrıca başvuru sahibi istekli tarafından 06.01.2020 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçeyle Kurum’a yeniden başvuruda bulunulduğu, söz konusu dilekçenin ek dilekçe mahiyetinde olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin Kurum’a en geç 09.12.2019 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği anlaşıldığından başvuru sahibinin bahse konu ek dilekçede yer alan iddialarının süre yönünden reddi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Ademoğulları İnş. Tur. Nak. Taah. Eği. Öğr. Ac. Pet. Ür. Eml. Tic. San. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Kararda yer verilen konu ile ilgili hususun incelenmek, gerekiyorsa soruşturulmak üzere Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bildirilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap