Engelli işçi için birim fiyat teklif cetvelinde satır açılmadığında rekabet sağlanmadığı gerekçe gösterilerek ihale iptal edilebilir mi?

Özet

4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu maddesi hükmü ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.28’inci maddesinde yer alan açıklama birlikte değerlendirildiğinde, ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak toplam personel sayısının 55 olduğu, dolayısıyla söz konusu iş kapsamında asgari % 3 oranında engelli işçinin çalıştırılmasının kanuni bir yükümlülük olduğu, bu nedenle İdari Şartname’de 4857 sayılı Kanun’da % 3 olarak belirlenen asgari orana uyulmak kaydıyla çalıştırılacak engelli işçi sayısı ile bu işçilerin tabi olacağı ücret grubunun belirlenmesi ve bu işçiler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması gerektiği, ayrıca anılan Tebliğ maddesinde istekliler tarafından ihale dokümanında öngörülen engelli işçi sayısı ve bu işçiler için Hazinece karşılanacak prim teşvik tutarları dikkate alınarak teklif bedellerinin oluşturulacağı açıklaması dikkate alındığında, tekliflerin mevzuata uygun olarak hazırlanmasının ve değerlendirilmesinin de mümkün olmadığı anlaşıldığından, idarenin engelli personele ilişkin ihalenin ilk iptali gerekçesinin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2016/011

Gündem No

: 11

Karar Tarihi

: 10.02.2016

Karar No

: 2016/UH.I-450

 

Şikayetçi: 

K…kaya İlaçlama Taşımacılık Temizlik Bilgi İşlem Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 

İhaleyi Yapan Daire: 

Erzincan Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

25.01.2016 / 5051 

Başvuruya Konu İhale: 

2015/169973 İhale Kayıt Numaralı "İl Özel İdaremiz Hizmetlerinin Yürütülmesinde Çeşitli Alanlarda Çalıştırılmak Üzere Personel Alımı" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Dr. Mehmet AKSOY

 BAŞVURU SAHİBİ:

K…kaya İlaçlama Taşımacılık Temizlik Bilgi İşlem Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.,

 

VEKİLİ:

Av. Nazmiye Ö..el D…i,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Erzincan İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü,

Gülabıbey Mahallesi 798 Sokak 2 24100 ERZİNCAN

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/169973 İhale Kayıt Numaralı “İl Özel İdaremiz Hizmetlerinin Yürütülmesinde Çeşitli Alanlarda Çalıştırılmak Üzere Personel Alımı” İhalesi

 

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

            Erzincan İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 04.01.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İl Özel İdaremiz Hizmetlerinin Yürütülmesinde Çeşitli Alanlarda Çalıştırılmak Üzere Personel Alımı” ihalesine ilişkin olarakK…kaya İlaçlama Taşımacılık Temizlik Bilgi İşlem Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 21.01.2016 25.01.2016 tarih ve 5051 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.01.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2016/275 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; 08.01.2016 tarihli ihale komisyonu kararıyla ihalede ekonomik açıdan en avantajlı 1’inci teklif olarak belirlendikleri, 21.01.2016 tarihli yazıyla ihalenin iptali kararının taraflarına bildirildiği, ancak ihaleye teklif sunan 6 istekliden birinin belge eksikliği, diğer 4 isteklinin teklif tutarlarının ihalede teklif edilmesi gerekli asgari işçilik maliyeti altında kalması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, kendi tekliflerinin tek geçerli teklif olduğu, yanlış hesaplama yapan isteklilerin ihalenin iptalini talep ettikleri, fakat bu isteklilerin şikâyette bulunmalarında ehliyetlerinin bulunmadığı, ayrıca ihale dokümanının kesinleştiği ve ihale dokümanına ilişkin süresinde herhangi bir şikâyet başvurusunun olmamasına rağmen, şikâyetlerin işleme konularak idarenin ihaleyi iptal etmesinin mevzuata uygun olmadığı, teklifleri değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin 2015 yılı ikinci dönem asgari ücret tutarı esas alınarak işçilik hesaplamalarını yaptıkları, bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmalarıyla engelli işçilik maliyeti hesaplarının bir ilgisinin olmadığı, birim fiyat teklif cetvelinde engelli işçiler için satır açılmış olsaydı dahi, söz konusu isteklilerin yine de tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı, birim fiyat teklif cetvelinde yer almasa da İş Kanunu’nun 30’uncu maddesi hükmü gereğince ihalede çalıştırılması gerekli 2 engelli işçinin çalıştırılmasına engel bir durum olmadığı, bu işçilerin Hazinece karşılanacak SGK tutarları için hak ediş düzenlemesinde fatura üzerinde kesinti yapılabileceği, zira iş devam ederken iş artışı olması durumunda engelli işçi çalıştırma zorunluluğunun doğabildiği ve birim fiyat teklif cetvelinde engelli işçi satırı olmasa da hak ediş ödemelerinin buna göre düzenlenebildiği, sonuç olarak ihalenin iptali kararının usul ve yasaya aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İdari Şartname düzenlemeleri incelendiğinde ihale konusu hizmetin “İl Özel İdaremiz Hizmetlerinin Yürütülmesinde Çeşitli Alanlarda Çalıştırılmak Üzere Personel Alımı (55 Kişi)” işi olduğu, ihalenin açık ihale usulüyle ve birim fiyat teklif alınmak suretiyle 04.01.2016 tarihinde gerçekleştirildiği görülmüştür.

08.01.2016 onay tarihli ihale komisyonu kararı ile isteklilerden Şahinde K…ya- Ayhan K…ya İş Ortaklığı’nın iş deneyim belgesinin ve banka referans mektubunun tutarlarının yetersiz olduğu, E…kes Genel Sayaç Hiz. İnş. Temz. Pet. Bilg. Tic ve San. Ltd. Şti., Ş…s Group İnş. Tem. Sağ. İlaç. Yemek ve Gıda Enerji Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. Ltd. Şti., P…matik Temizleme San. Tic. Ltd. Şti., G….oğlu Müh. Taah. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ve A…em Tem. Taah Tahmil Tahliye İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.- U…u-Bey Tem. Mad Taah. Tahmil Tahliye İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın tekliflerinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.6 ve 78.29’uncu maddeleri açıklamaları gereğince ihalede teklif edilmesi gerekli sözleşme gideri ve genel giderler dâhil toplam asgari işçilik maliyetinin altında olduğu gerekçesiyle anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin tek geçerli teklif sahibi K…kaya İlaç. Taş. Tem. Bilgi İşlem Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.

             08.01.2016 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin K…kaya İlaç. Taş. Tem. Bilgi İşlem Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, isteklilerden P…matik Tem. San. Tic. Ltd. Şti.nin 18.01.2016 tarihinde kayda alınan dilekçesiyle kesinleşen ihale kararına ilişkin yaptığı şikâyet başvurusu üzerine alınan 20.01.2016 tarihli ihale komisyonu kararıyla ihalenin iptaline karar verildiği, ihalenin iptali kararının 21.01.2016 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylandığı ve K…kaya İlaçlama Taşımacılık Temizlik Bilgi İşlem Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin 25.01.2016 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile doğrudan itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

             20.01.2016 tarihli ihale komisyonu iptal kararında; asgari ücretteki değişiklikler neticesinde farklı fiyatlar sebebiyle uygun rekabet ortamının sağlanamadığı ve tek firmanın avantajlı konuma geldiği, idareye gelen şikâyet dilekçelerine istinaden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu maddesinde belirtilen engelli personel çalıştırma zorunluluğunun ihale dokümanlarında ve birim fiyat teklif cetvelinde belirtilmediğinden, ihalenin iptal edilmesine karar verildiği ve iptal kararının ihale yetkilisinde 21.01.2016 tarihinde onaylandığı görülmüştür.

 İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18 inci maddesi uyarınca idarenin iptal gerekçeleri ile sınırlı olarak incelenmesi sonucunda;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. …” hükmü,

 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu” başlıklı 30’uncu maddesinde “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

             Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür. İşyerinin işçisi iken engelli hâle gelenlere öncelik tanınır.

            …       

            Özel sektör işverenlerince bu madde kapsamında çalıştırılan 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi engelli sigortalılar ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen korumalı işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, aynı Kanunun 72 nci ve 73 üncü maddelerinde sayılan ve 78 inci maddesiyle belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası engelli çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır. Bu fıkraya göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazinece Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. Bu fıkrada düzenlenen teşvik, kamu idareleri hariç 506 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılara ilişkin matrah ve oranlar üzerinden olmak üzere, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli için de uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir.

                       Bu maddeye aykırılık hallerinde 101 inci madde uyarınca tahsil edilecek cezalar, engellilerin ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanması ve bu gibi projelerde kullanılır. Tahsil edilen cezaların kullanımına ilişkin hususlar, Türkiye İş Kurumunun koordinatörlüğünde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, en çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşların ve en çok engelliyi temsil eden üst kuruluşun birer temsilcisinden oluşan komisyon tarafından karara bağlanır. Komisyonun çalışma usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

             Eski hükümlü çalıştırılmasında, kanunlardaki kamu güvenliği ile ilgili hizmetlere ilişkin özel hükümler saklıdır.” hükmü,

 Aynı Kanun’un “Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık” başlıklı 101’inci maddesinde “Bu Kanunun 30 uncu maddesindeki hükümlere aykırı olarak engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için binyediyüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Kamu kuruluşları da bu para cezasından hiçbir şekilde muaf tutulamaz.” hükmü yer almaktadır.

           Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dâhil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde“78.22. Brüt asgari ücret veya üzerinde ücret ödenmesi öngörülen personelin varsa nakdi yol ve yemek bedeli dahil aylık (78.12 nci maddeye göre gün üzerinden teklif alınan hallerde günlük) ücreti, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yapılacak çalışmalara ilişkin ücretler ile engelli işçi ücreti gibi ayrı ayrı hesaplanması gereken her bir işçilik maliyeti için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması, malzeme giderlerinin de ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi zorunludur.

78.28. İsteklilerin aynı il sınırları içerisinde birden fazla iş yerinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, ihale dokümanında aynı il bazında elli veya daha fazla işçi çalıştırılmasının öngörüldüğü ihalelerde 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen asgari orana uyulmak kaydıyla idarece tespit edilen engelli işçi sayısı ile bu işçilerin tabi olacağı ücret grubu idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecek ve bu işçiler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılacaktır. İdareler tarafından İş Kanununda belirtilen asgari oranının üzerinde engelli işçi çalıştırılmasını öngören düzenleme yapılması da mümkündür. İstekliler tarafından ihale dokümanında öngörülen engelli işçi sayısı ve bu işçiler için Hazinece karşılanacak prim teşvik tutarları dikkate alınarak teklif bedelleri oluşturulacaktır. İlgili mevzuatında engelli işçi çalıştırılmasını kısıtlayan hükümler saklıdır. …” açıklaması yer almaktadır.

 İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde 

25.3. Teklif fiyata dâhil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Tüm çalışacak personele yürürlükte olan brüt asgari ücretin %40 fazlası (asgari ücret zamları maaşlara ilave edilecektir.)

25.3.2. Yemek ve yol giderleri:

Aylık 22 gün üzerinden ( günlük) 15 TL yemek.

25.3.3. Malzeme giderleri:

Teknik şartnamenin 8.maddesinin 19.bendinde ayrıntıları yer verilen giyim giderleri kamu ihale genel tebliğinin 78.30 maddesinin ''ç'' bendi gereğince sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni içinde kabul edileceğinden bu gider için bir bedel öngörülmeyecektir. Giyim malzemeleri sözleşme giderleri ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edildiği için ayrıca bir bedel öngörülmeyecek teklif fiyata dâhil edilmeyecektir. Ayrıca personelden hiçbir ad altında ücret talep edilmeyecektir.

25.3.4. Diğer giderler:

KDV. Hariç tüm giderler yükleniciye aittir ve sözleşme bedeline dâhildir

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak katma değer vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

%2” düzenlemesi,

             Aynı Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde “46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

46.1.1. Asgari Ücrete Gelen Zamlar Fiyat Farkı Olarak Ödenecektir” düzenlemesi,

             İdari Şartname’nin ekinde yer alan cetvelde ve birim fiyat teklif cetvelinde  “

Sıra No

Açıklama

Birimi

İşçi Sayısı

Ay/gün/saat

1

Şoför-Operatör-Operatör Yardımcısı(Brüt asgari ücretin %40 fazlası)

Ay

45,00

36

2

Atölye Usta Yardımcısı(Brüt asgari ücretin %40 fazlası)

Ay

4,00

36

3

Ateşleyici(Brüt asgari ücretin %40 fazlası)

Ay

1,00

36

4

Aşcı(Brüt asgari ücretin %40 fazlası)

Ay

5,00

36

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

Fazla Çalışma Saatleri (asgari ücretin %40 fazlası)

saat

25.000

2

Tatil Günleri (asgari ücretin %40 fazlası)

gün

200

” düzenlemesi yer almaktadır.

                Teknık Şartname’de “1-İş ve Adlandırma

 Söz konusu iş; Erzincan İl Özel İdaresi genel hizmetlerinin yürütülebilmesinde çalıştırılmak üzere 40 (kırk) kişi şoför ve opsuaeratör, 4 (dört) kişi asfalt plenti ve konkasör operatörü, 1 (bir) kişi asfalt plenti ve konkasör operatör yardımcısı, 4 (dört) kişi atölye usta yardımcısı, 5 (beş) kişi aşçı ve 1 (bir) kişi ateşleyici temin edilmesine ilişkin hizmet alımıdır.

                8- Genel Şartlar

1- Çalışma saatleri sabah 07:00 akşam 17:00 saatleri arasıdır. Çalışma süresi sözleşme imzalandıktan sonra 3 (üç) yıl (36 ay) olacaktır. Çalışma günleri normal mesai günleridir, fakat İdare mesai günleri dışında ve hafta sonları iş durumuna göre çalıştırabilir. İşin durumuna göre her yıl için 3 (üç) gün resmi tatilde (Zafer Bayramı, Ramazan Bayramı vb.) çalışma yaptırılabilir. Günlük azami 3 saat olmak üzere ve hafta sonları ile birlikte; toplamda kişi başı azami yıllık 250 saat fazla mesai yaptırılabilir. Yapılacak bu fazla mesai saatleri İdarenin takdirindedir. Yüklenici bu takdire hiçbir şekilde itiraz edemez ve fazladan bir ücret talep edemez.

15- Her çalışana günlük yemek ücreti olarak 15,00 TL nakdi olarak ödenecek ve maaş bordrosunda gösterilecektir.

16-Her çalışana yürürlükte olan asgari ücretin % 40 fazlası ödenecektir. …” düzenlemesi yer almaktadır.

 Başvuru konusu ihalede 55 personelin çalıştırılacağı anlaşılmış olup, ihale dokümanında engelli işçi çalıştırılıp çalıştırılmayacağına, engelli işçilerin ücretine, sayısına yönelik herhangi bir düzenlemenin yer almadığı görülmüştür.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu maddesi hükmü ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.28’inci maddesinde yer alan açıklama birlikte değerlendirildiğinde, ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak toplam personel sayısının 55 olduğu, dolayısıyla söz konusu iş kapsamında asgari % 3 oranında engelli işçinin çalıştırılmasının kanuni bir yükümlülük olduğu, bu nedenle İdari Şartname’de 4857 sayılı Kanun’da % 3 olarak belirlenen asgari orana uyulmak kaydıyla çalıştırılacak engelli işçi sayısı ile bu işçilerin tabi olacağı ücret grubunun belirlenmesi ve bu işçiler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması gerektiği, ayrıca anılan Tebliğ maddesinde istekliler tarafından ihale dokümanında öngörülen engelli işçi sayısı ve bu işçiler için Hazinece karşılanacak prim teşvik tutarları dikkate alınarak teklif bedellerinin oluşturulacağı açıklaması dikkate alındığında, tekliflerin mevzuata uygun olarak hazırlanmasının ve değerlendirilmesinin de mümkün olmadığı anlaşıldığından, idarenin engelli personele ilişkin ihalenin ilk iptali gerekçesinin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde, idarelerin yapacakları ihalelerde rekabeti sağlamakla sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

İncelemeye konu ihalede işin yaklaşık maliyetinin sözleşme giderleri ve genel giderler dâhil asgari işçilik maliyeti ve yüklenici kârından oluştuğu, ihale onay belgesi ekinde 2 adet yaklaşık maliyet hesap cetvelinin yer aldığı, 01.12.2015 onay tarihli yaklaşık maliyet hesap cetveline göre yaklaşık maliyetin 2015 yılının ikinci 6 aylık döneminde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret tutarı esas alınarak toplam 6.267.260,56 TL olarak hesaplandığı, bu tutarın içerisinde 569.750,96 TL yüklenici kârının yer aldığı ve asgari işçilik maliyetinin (sözleşme ve genel giderler dâhil) 5.697.509,60 TL olduğu, 07.01.2016 onay tarihli ikinci yaklaşık maliyet hesap cetveline göre yaklaşık maliyetin yapılan güncelleme neticesinde ihale tarihi olan 04.01.2016 tarihinde yürürlükte olan 2016 yılının ilk 6 aylık dönemindeki brüt asgari ücret tutarı esas alınarak toplam 7.837.139,64 TL olarak hesaplandığı, bu tutarın içerisinde 712.467,24 TL yüklenici kârının yer aldığı ve asgari işçilik maliyetinin (sözleşme ve genel giderler dâhil) 7.124.672,40 TL olduğu anlaşılmaktadır.

Güncellenen yaklaşık maliyet tutarındaki yüklenici kârı hariç 7.124.672,40 TL asgari işçilik maliyeti tutarının (sözleşme ve genel giderler dâhil) üzerinde tek geçerli teklif sahibi (K…kaya İlaç. Taş. Tem. Bilgi İşlem Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.- 7.444.100,00 TL) bulunurken, mevzuat gereğince ihale konusu işte çalıştırılması gerekli asgari 2 engelli işçinin maliyeti asgari işçilik maliyeti hesabına dâhil edilerek yaklaşık maliyet hesaplansaydı asgari işçilik maliyeti tutarının (sözleşme ve genel giderler dâhil) 7.099.390,32 TL’ye (93-94 sf.)  tekabül edeceği ve bu tutarın üzerinde 4 geçerli teklif sahibinin (P…matik Temizleme San. Tic. Ltd. Şti.- 7.124.363,00 TL, G…koğlu Müh. Taah. ve Dış Tic. Ltd. Şti.-7.124.422,40 TL, A…em Tem. Taah Tahmil Tahliye İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.- U…u-Bey Tem. Mad Taah. Tahmil Tahliye İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı-7.124.422,40 TL ve K…kaya İlaç. Taş. Tem. Bilgi İşlem Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.- 7.444.100,00 TL) olacağı, dolayısıyla idarece yapılan güncelleme neticesinde belirlenen 7.837.139,64 TL yaklaşık maliyet tutarının altında, ancak engelli işçi dikkate alınmaksızın bulunan 7.124.672,40 TL tutarındaki ihalede teklif edilmesi gerekli sözleşme ve genel giderler dâhil asgari işçilik maliyetinin üzerinde fiyat çeşitliliğinin oluşmadığı, ayrıca asgari sayısı mevzuatta belirtilenden daha fazla engelli işçinin de ihale konusu iş kapsamında çalıştırılabileceği hususları bir arada değerlendirildiğinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun yukarıda yer verilen 5 inci maddesi hükmü uyarınca başvuru konusu ihalede rekabet ilkesinin gerçekleşmediği anlaşıldığından, idarenin rekabete ilişkin ikinci iptal gerekçesinin de yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap