Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından verilen TR-61-K-003350 kayıt numaralı Gıda Üretimi belgesi alan firma “Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtım ve Servis” ihalesine girebilir mi?

Özet

İnceleme kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne yazılan 18.05.2016 tarihli ve 9708 sayılı Kurum yazısına cevaben gönderilen 27.05.2016 tarihli ve 17975 sayılı cevabi yazıda “…Ancak TR-34-K-122755 numaralı kayıt belgesi, Toplu Tüketim İşletmeleri (Her Türlü Yemekhane) faaliyetini kapsamakta olup; yemeğin yapıldığı yerde tüketilmesi gerektiği için dağıtımı ve servisi için uygun bulunmamaktadır. Ayrıca TR-61-K-003350 kayıt numaralı belgenin faaliyet alanı Gıda Üretimi (Diğer gıda üreten işyerleri) olup; “Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtım ve Servis” için uygun bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verilmiş olup bu doğrultuda ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından idareye sunulan işletme kayıt belgesinin ihale konusu iş kapsamında kullanılamayacağı anlaşıldığından anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2016/035

Gündem No

: 51

Karar Tarihi

: 15.06.2016

Karar No

: 2016/UH.I-1595

 

Şikayetçi: 

S.. Kurumsal Hizmetler Ltd. Şti. 

İhaleyi Yapan Daire: 

Göztepe Semiha Şakir Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

06.05.2016 / 28013 

Başvuruya Konu İhale: 

2016/60972 İhale Kayıt Numaralı "Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtım Ve Servis" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

S.. Kurumsal Hiz. Ltd. Şti.,

Emniyetevler Mah. Pehlivan Sokak No: 5/14 Kağıthane/İSTANBUL

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Göztepe Semiha Şakir Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü,

Merdivenköy Mahallesi Şair Arşi Caddesi No: 58 34732 Kadıköy/İSTANBUL

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/60972 İhale Kayıt Numaralı “Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtım ve Servis” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Göztepe Semiha Şakir Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü tarafından 05.04.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtım ve Servis” ihalesine ilişkin olarak S.. Kurumsal Hiz. Ltd. Şti.nin 22.04.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 06.05.2016 tarih ve 28013 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.05.2016tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2016/1125 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İdare tarafından sunmuş oldukları işletme kayıt belgesinin faaliyet konusunun “toplu tüketim işletmeleri” olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak “toplu tüketim işletmeleri” ibaresinin her türlü yemekhane hizmetlerini kapsadığı ve idare mutfağının kullanılması suretiyle yemek üreten ve dışarı taşıma hizmeti sunmayan tüm firmaların işletme kayıt belgelerinde söz konusu ibarenin yazılmasının zorunlu olduğu ve bu durumun isteklinin tercihine bağlı olmadığı, söz konusu ibarenin taşımalı yemek hizmet alımlarında kullanılamayacağı, başvuruya konu ihalenin idarenin mutfağında gerçekleştirileceği göz önünde bulundurulduğunda idarece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “…İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:…

Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;…

3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,…

5) İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,…

8) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,…

 İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir…” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sözleşmenin yürütülmesi aşamasındaki mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler” başlıklı 30’uncu maddesinde “(1) Ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen, ancak sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler teknik şartnamede yer alır. Bu düzenlemelerde, işin niteliği ile bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri esas alınır. Bu yükümlülüklere ilişkin olarak yüklenici tarafından hangi belgelerin idareye sunulması gerektiğinin teknik şartnamede açıkça düzenlenmesi zorunludur.
(2) Bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca idarelerce belirlenmesi zorunlu olan mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ve bu kapsamda istenecek belgelere teknik şartnamede yer verilemez.” 
hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İstenecek belgeler” başlıklı 65’inci maddesinde “65.1. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinde; idareler tarafından ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere hangi belgelerin istenilmesinin zorunlu olduğu ve hangi belgelerin istenemeyeceği belirtilmiştir. Bunun dışında kalan hallerde, idarelerce ilanda ve dokümanda belirtilmek kaydıyla, anılan maddede yer verilen belgelerden gerekli görülenler ile makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler, kapasite raporu ve kalite ve standarda ilişkin belgelerin ihale konusu işin niteliği dikkate alınarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve bu Tebliğde yapılan açıklamalar doğrultusunda istenilmesi mümkün bulunmaktadır. Hizmet alımı ihalelerinde istenilecek belgeler, hizmet alımının yaklaşık maliyet değerine göre belirlenmiş olup (Ek-H.1)’de yer alan tabloda gösterilmiştir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adının “Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtım ve Servis”olarak belirtildiği, miktarı ve türüne ise Şartname ekinde,

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

2-6 Yaş Grubu Sabah Kahvaltısı

Öğün

17.640

2

2-6 Yaş Grubu Öğlen Yemeği

Öğün

17.640

3

2-6 Yaş Grubu Akşam Yemeği

Öğün

17.640

4

2-6 Yaş Grubu Ara Öğün

Öğün

52.920

5

Özel Gün Menüsü

Öğün

1.152

6

13+ Yaş Grubu Sabah Kahvaltısı

Öğün

6.125

7

13+ Yaş Grubu Öğlen Yemeği

Öğün

8.750

8

13+ Yaş Grubu Akşam Yemeği

Öğün

2.940

şeklinde yer verildiği, anılan Şartname’nin 19’uncu maddesinde teklif ve sözleşme türünün birim fiyat teklif ve sözleşme olacağının belirtildiği görülmüştür.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’inci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:…

h)

İstekliler adına düzenlenmiş Gıda Üretim İzin Belgesi veya İşletme Kayıt Belgesi

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a), (b) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kuruluş Mutfağında, Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı ve Servis Hizmeti Alımında Uygulanacak Teknik Şartname’nin “İşin Konusu” başlıklı 1’inci maddesinde “Bu işin konusu; kuruluş mutfağında yemek pişirme yoluyla mamul yemek alımı, dağıtımı ve servis hizmetleridir.” düzenlemesine,

 

Aynı Şartname’nin “İşin Tanımı” başlıklı 2’nci maddesinde “…Diyet Yemekleri…

Diyet yemeği yiyenlerin yemek servisleri izotermik tepsiler ile yapılacak ve her tepside isim yazılı etiket bulunacak, firma tarafından idarenin belirteceği yemekhanelere götürülerek ilgili kişiye servis edilecektir…

C- Pişirme

1- Kahvaltı ve yemeklerin pişirilmesi, firma veya tercihen kuruluş mutfaklarında gerçekleştirilecektir…

D- Taşıma

1- Pişirilen yemekler, yemekhaneler ve kat mutfaklarına; ısıyı uzun süre muhafaza eden dökülmeyi önleyecek şekilde, thermoboxlar veya ısı üreten kapalı arabalarla, çelik kaplarda firma personeli tarafından taşınacaktır. Bu malzemeler, firma tarafından temin edilecektir. Yiyeceklerin taşınmasında kapak, strech, alüminyum folyo gibi gereçler mutlaka kullanılacaktır.

2- Yemek nakli esnasında yemeklerin kalite ve görüntüsünde bozulmalara sebep olunmayacaktır.

E- Dağıtım:

1-Yemekler ısıtmalı yemek arabalarında, uygun ısıda, sağlığa uygun koşullarda servis yapılacaktır.

2-Yemekler, kuruluşta bulunan firmaya ait ısıtma kabı içerisinde muhafaza edilecek olup, firma tarafından görevlendirilen servis elemanları yemekhane ve katlardaki yemek dağıtımını bizzat yapacaklardır. Yemek servisleri ve yemekhane düzeni, temizliği yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Yemekler servis alanlarına firma tarafından yemek arabalarıyla üstü kapalı olarak temiz bir şekilde götürülecektir. Yemekler uygun ısısında dağıtılacaktır.

3- Yemekhanelerde idarece gerekli görüldüğü hallerde masalara servis yapılacaktır…

5- Kahvaltı, ara öğünler ile öğle ve akşam yemekleri, yemek saatinden önce dağıtıma hazır şekilde bulundurulacaktır.

6- Pişmiş yemekler; muayene komisyonunun kontrolü sonrası veya hafta sonları ve resmi tatillerde nöbetçi amirleri tarafından verilen “uygundur” onayından sonra servise sunulacaktır.” düzenlemesine,

 

Anılan Şartname’nin “Genel Hususlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “…9- Firmaya ait işyerinden hazırlanıp getirilecek kahvaltı ve yemekler veya hazır yiyecekler de kuruluş diyetisyenleri veya idarenin görevlendireceği personel tarafından denetlenecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

……………….

 B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

Başvuru sahibinin 1’inci iddiasının eşit muamelesi kapsamında yapılan incelemede ihale üzerinde bırakılan Ü.. Gıda Yemekhane ve Tem. Hiz. Turz. İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından idareye Trabzon Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ilk veriliş tarihi 25.09.2013 olarak düzenlenen TR-61-K-003350 kayıt numaralı “İşletme Kayıt Belgesi”nin sunulduğu, belge üzerinde işletmenin ticaret unvanının Ü.. Gıda Yemekhane ve Tem. Hiz. Turz. İnş. Tic. Ltd. Şti. olarak, işletmenin faaliyet konusunun ise “Gıda Üretimi” olarak belirtildiği görülmüştür.

 

İnceleme kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne yazılan 18.05.2016 tarihli ve 9708 sayılı Kurum yazısına cevaben gönderilen 27.05.2016 tarihli ve 17975 sayılı cevabi yazıda “…Ancak TR-34-K-122755 numaralı kayıt belgesi, Toplu Tüketim İşletmeleri (Her Türlü Yemekhane) faaliyetini kapsamakta olup; yemeğin yapıldığı yerde tüketilmesi gerektiği için dağıtımı ve servisi için uygun bulunmamaktadır. Ayrıca TR-61-K-003350 kayıt numaralı belgenin faaliyet alanı Gıda Üretimi (Diğer gıda üreten işyerleri) olup; “Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtım ve Servis" için uygun bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verilmiş olup bu doğrultuda ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından idareye sunulan işletme kayıt belgesinin ihale konusu iş kapsamında kullanılamayacağı anlaşıldığından anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan Ü.. Gıda Yemekhane ve Tem. Hiz. Turz. İnş. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması, …

 

 

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap