Hizmet işinde çalışacak personele verilecek gıda paketleri ile ilgili birim fiyat teklif cetvelinde satır açılmaması mevzuata aykırı mıdır?(Danıştay)

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Her ne kadar Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda yer alan hükümlerine göre, ayni teklif verileceği belirtilen yemek giderlerinin de ayrı iş kalemi şeklinde düzenlenmesinin esas olduğu belirtilmekle birlikte, ayni yemek bedelinden kastedilenin çalışanların günlük yemek ihtiyacı olduğu, işçilere ihale konusu iş boyunca toplam beş defa olmak üzere dağıtılacak gıda paketlerinin bu anlamda ayni yemek bedeli olarak değerlendirilemeyeceği; kaldı ki, ayni yemek bedeli için satır açılmasının esas olduğu belirtilmekle birlikte, Tebliğ’de mutlak olarak ayrı satır açılmasının bir zorunluluk olarak düzenlenmediği, bu nedenle gıda paketlerine ilişkin idari şartnamede ayrı satır açılmasını zorunlu kılacak bir kural bulunmadığı anlaşıldığından, itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, Kurul kararının iptali yönündeki Mahkeme kararında ise hukuka uygunluk bulunmamaktadır


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Torbalı Belediye Başkanlığı tarafından 30.07.2015 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2015/81965 ihale kayıt numaralı “Toplam 638 Personelle ve 44 Araçla 28 Ay Süreli Kentsel Temizlik Hizmetleri, Biyo – Bozunur, Ambalaj ve Diğer Atıkların Toplanması ve Nakli, Park Bahçe Bakım, Bina Temizliği ve Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi” hizmet alımı ihalesine ilişkin olarak Kurban A…can’ın 24.07.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, idabaşvuru sahibi 13.08.2015 tarih ve 69098 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.08.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 02.09.2015 tarihli ve 2015/UH.III-2401 sayılı karar ile; “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Kurban A…can tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin 30.12.2015 tarih ve E:2015/2691, K:2015/2205 sayılı kararında, “… davacı tarafından ileri sürülen … dokuzuncu iddiaya gelince; içeriği teknik şartnamede belirtilen 3190 adet gıda paketinin yüklenici tarafından ihale konusu hizmet işinde çalışacak personele verileceğinin belirtildiği, ancak Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.21 maddesine aykırı olarak yüklenicinin bu yükümlülüğünden kaynaklanacak giderinin idari şartnamenin teklif fiyatına dahil olan giderlerin belirtildiği 25. maddesinde belirtilmediği, birim fiyat teklif cetvelinde ise ayrı bir iş kalemi olarak düzenlenmediği, idarenin yaklaşık maliyet hesabında ise öngörülen söz konusu maliyete ilişkin olarak birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemi düzenlenmemiş olmasının, tekliflerin yaklaşık maliyet ve birbirleri ile eşit koşullarda karşılaştırılmasına imkan vermediği, diğer taraftan yine teknik şartnamede kriterleri ve asgari standartları belirlenen ve idari şartnamenin 25. maddesinde teklif fiyata dahil olan giderler arasında sayılan ayni yemek bedeline ilişkin Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.22. maddesine aykırı olarak ayrı bir iş kalemi düzenlenmediği görüldüğünden, gıda paketi ile ilgili maliyetin bu kapsamda değerlendirilmesine de imkan bulunmadığı anlaşıldığından, davacının iddiası yerinde görülerek bu sebeple söz konusu ihalenin iptal edilmesi gerekirken aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır” denilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi üzerine,

Anılan Mahkeme kararının uygulanmasını teminen 28.01.2016 tarih ve 2016/MK-33 sayılı Kurul kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 02.09.2015 tarihli ve 2015/UH.III-2401 sayılı kararının, başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan dokuzuncu iddiası ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline” karar verilmiştir.

Bu defa temyiz incelemesi sonucunda Danıştay 13’üncü Dairesi tarafından verilen 09.05.2016 tarih ve E:2016/490, K:2016/1530 sayılı kararıyla “… her ne kadar Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda yer alan hükümlerine göre, ayni teklif verileceği belirtilen yemek giderlerinin de ayrı iş kalemi şeklinde düzenlenmesinin esas olduğu belirtilmekle birlikte, ayni yemek bedelinden kastedilenin çalışanların günlük yemek ihtiyacı olduğu, işçilere ihale konusu iş boyunca toplam beş defa olmak üzere dağıtılacak gıda paketlerinin bu anlamda ayni yemek bedeli olarak değerlendirilemeyeceği; kaldı ki, ayni yemek bedeli için satır açılmasının esas olduğu belirtilmekle birlikte, Tebliğ’de mutlak olarak ayrı satır açılmasının bir zorunluluk olarak düzenlenmediği, bu nedenle gıda paketlerine ilişkin idari şartnamede ayrı satır açılmasını zorunlu kılacak bir kural bulunmadığı anlaşıldığından, itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, Kurul kararının iptali yönündeki Mahkeme kararında ise hukuka uygunluk bulunmamaktadır” denilmek suretiyle Ankara 14. İdare Mahkemesinin 30.12.2015 tarih ve E:2015/2691, K:2015/2205 sayılı kararın bozulmasına karar verilmiştir.

 

Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap