Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası)/İşletme Kayıt Belgesi veya Gıda Üretim İzin/İşletme Onay Belgelerinden birinin isteklinin kendi adına düzenlenmesi gerekir mi?

Özet

Başvuruya konu ihalenin İdari Şartnamesi’nin 7.5.3.4’üncü maddesinde 10’uncu kısım kırmızı et alımı için istekliler tarafından ihale tarihi itibariyle geçerli olan kendi adlarına düzenlenmiş Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası)/İşletme Kayıt Belgesi veya Gıda Üretim İzin/İşletme Onay Belgelerinden birinin teklif dosyalarında sunulmasının istenildiği, bu kapsamda imalatçı, yetkili satıcı/yetkili temsilci belgelerinden birinin sunulmasının yeterlik kriteri olarak belirlenmediği anlaşılmıştır.
Ayrıca İdari Şartname’nin 7.5.3.4’üncü maddesinde açık olarak üçüncü kişilere ait Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası)/İşletme Kayıt Belgesi veya Gıda Üretim İzin/İşletme Onay Belgelerinden birinin sunulacağı düzenlenmemiştir.

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan Öz….. Petrol Ürün. ve Tar. Hay. Yat. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında V..gölü Et Hayv. Tar. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin yetkilendirme yazısının ve V..gölü Et Hayv. Tar. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş işletme şartlı onay belgesinin sunulduğu ancak sunulan söz konusu belgenin yeterlik kriteri olarak düzenlenmediği görülmüş olup bu durumda söz konusu isteklinin teklif dosyasında kendi adına düzenlenmiş Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası)/İşletme Kayıt Belgesi veya Gıda Üretim İzin/İşletme Onay Belgelerinden birinin olmaması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği belirlenmiştir.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2016/047

Gündem No

: 65

Karar Tarihi

: 17.08.2016

Karar No

: 2016/UM.I-2096

 

Şikayetçi: 

Ö… Hayvancılık Gıda Taşımacılık Tic. Ltd. Şti. 

İhaleyi Yapan Daire: 

Kamu Hastane Birliği Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

22.07.2016 / 41648 

Başvuruya Konu İhale: 

2016/162856 İhale Kayıt Numaralı "Birliğimize Bağlı Sağlık Tesislerinin İhtiyacı Olan 16 Kısım Muhtelif Gıda Malzemesi Alımı" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Ö… Hayvancılık Gıda Taşımacılık Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Van İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği,

Süphan Mahallesi İpekyolu Üzeri DSİ Karşısı 65100 VAN

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/162856 İhale Kayıt Numaralı “Birliğimize Bağlı Sağlık Tesislerinin İhtiyacı Olan 16 Kısım Muhtelif Gıda Malzemesi Alımı” İhalesi (10’uncu kısım)

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Van İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği tarafından 10.06.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Birliğimize Bağlı Sağlık Tesislerinin İhtiyacı Olan 16 Kısım Muhtelif Gıda Malzemesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ö… Hayvancılık Gıda Taşımacılık Tic. Ltd. Şti. nin 11.07.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.07.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 22.07.2016 tarih ve 41648 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.07.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2016/1721 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin 10’uncu kısmı üzerinde bırakılan Öz….. Petrol Ürün. ve Tar. Hay. Yat. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından İdari Şartname’nin 7.5.3.4’üncü maddesinde istenilen belgenin V..gölü Et Hay. Tar. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ait belge olarak sunulduğu, ancak kamu ihale mevzuatı gereği ihaleye katılımda istenilen belgelerin, belge sahibi dışında kullanılmasının mümkün olmadığı,  bunun tek istisnasının ortak girişim olarak katılımda mümkün olabileceği ancak söz konusu isteklinin anılan firma ile aralarında böyle bir hukuki bir bağın olmadığı, idare tarafından şikayet başvurusu üzerine alınan kararda Öz….. Petrol Ürün. ve Tar. Hay. Yat. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin yetkili satıcılık belgesini sunduğunun belirtildiği ancak ihale dokümanında yetkili satıcı belgesi olan firmanın belgeleriyle yeterlilik kriterlerinin karşılanabileceğine dair bir hükmün olmadığı, bu bağlamda ihale üzerinde bırakılan isteklinin V..gölü Et Hay. Tar. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ait belgeleri kullanamayacağı,  bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) Alımın özelliği göz önünde bulundurularak, aday veya isteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak düzenlenebilir. Bu hususun yeterlik kriteri olarak düzenlenmesi durumunda aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin birlikte istenmesi zorunludur. Aday veya istekli ise kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

 

(2) İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. Konsorsiyumların katılabileceği ihalede, işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, her bir kısım için bu belgelere yönelik düzenleme ayrı ayrı yapılır. Konsorsiyum ortaklarından her biri, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği kısım için istenilen yeterlik kriterini sağlamak zorundadır.” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: Birliğimize Bağlı Sağlık Tesislerinin İhtiyacı Olan 16 Kısım Muhtelif Gıda Malzemesi Alımı

b) Varsa kodu: Birliğimize Bağlı Sağlık Tesislerinin İhtiyacı Olan 16 Kısım Muhtelif Gıda Malzemesi Alımı

c) Miktarı ve türü:

16 Kısım Muhtelif Gıda Malzemesi Alımı (kuru gıda ve bakliyat, kahvaltılık ürünler, sebze-meyve, baharat ürünleri, süt ve süt ürünleri, peynir çeşitleri, yağ, konserve, donuk gıda, kırmızı et, tatlı, su, ekmek, yumurta, alabalık)

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yerler:

Van İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğimize Bağlı: 
1-Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi
2-Erciş İlçe Devlet Hastanesi
3-Muradiye İlçe Devlet Hastanesi

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5.3.4.

10, 13 ve 14.Kısımlar Kırmızı Et – Ekmek için: İstekliler ihale tarihi itibariyle geçerli olan Gıda, Tarım ve  Hayvancılık Bakanlığından alınmış ( Gıda tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğü) Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası)/İşletme Kayıt Belgesi veya Gıda Üretim İzin/İşletme Onay Belgesini,  Belgelerden birini teklif dosyalarında sunmaları gerekmektedir…” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 16 dır. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;..” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin “16 Kısım Muhtelif Gıda Malzemesi Alımı” olduğu, kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilen söz konusu ihalede başvuru sahibi isteklinin iddiası ihalenin 10’uncu kısmı olan “Kırmızı Et” alımına ilişkindir.  27.06.2016 tarihli ihale komisyonu kararı ile anılan kısmın Öz….. Petrol Ürün. ve Tar. Hay. Yat. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Ö… Hayvancılık Gıda Taşımacılık Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Başvuruya konu ihalenin İdari Şartnamesi’nin 7.5.3.4’üncü maddesinde 10’uncu kısım kırmızı et alımı için istekliler tarafından ihale tarihi itibariyle geçerli olan  kendi adlarına düzenlenmiş Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası)/İşletme Kayıt Belgesi veya Gıda Üretim İzin/İşletme Onay Belgelerinden birinin teklif dosyalarında sunulmasının istenildiği, bu kapsamda imalatçı, yetkili satıcı/yetkili temsilci belgelerinden birinin sunulmasının yeterlik kriteri olarak belirlenmediği anlaşılmıştır.

Ayrıca İdari Şartname’nin 7.5.3.4’üncü maddesinde açık olarak üçüncü kişilere ait Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası)/İşletme Kayıt Belgesi veya Gıda Üretim İzin/İşletme Onay Belgelerinden birinin sunulacağı düzenlenmemiştir.

 

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan Öz….. Petrol Ürün. ve Tar. Hay. Yat. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında   V..gölü Et Hayv. Tar. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin yetkilendirme yazısının ve V..gölü Et Hayv. Tar. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş işletme şartlı onay belgesinin sunulduğu ancak sunulan söz konusu belgenin yeterlik kriteri olarak düzenlenmediği görülmüş olup bu durumda söz konusu isteklinin teklif dosyasında kendi adına düzenlenmiş Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası)/İşletme Kayıt Belgesi veya Gıda Üretim İzin/İşletme Onay Belgelerinden birinin olmaması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği belirlenmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Öz….. Petrol Ürün. ve Tar. Hay. Yat. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

   Oybirliği ile karar verildi.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap