Geçici kabul eksikliklerinin giderilmesi için verilen sürede içinde geçici kabul onaylanmadan kesin hesap yapılabilir mi?

Yayın Tarih: 15.12.2015 09:12
Özet

Hocam Merhaba, Geçici kabule gidilip eksiklikler tespit edildikten sonra süre verildi. Bu süre içinde geçici kabul onaylanmadan kesin hesap yapılabilir mi?


Hocam Merhaba, Geçici kabule gidilip eksiklikler tespit edildikten sonra süre verildi. Bu süre içinde geçici kabul onaylanmadan kesin hesap yapılabilir mi?


Üst Konuları: Geçici Kabul

Cevabımız

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin "Geçici kabul " başlıklı 41 maddesinin 5. maddesinde;

"(5) Kabul komisyonu, gerçekleştirilen işlerin nev’ini, niteliğini, sözleşme ve ekleri ile teknik gereklere ve iş sırasında onaylanan değişikliklere uygunluğunu ve kabule hazır olup olmadığını, yüklenici veya vekili ile birlikte inceler. Yapılan inceleme neticesinde;

a) Kabul komisyonu, kabule engel nitelikte olmamakla birlikte yapılan işte kusur ve eksiklikler tespit ederse; gördüğü kusur ve eksikliklerin ayrıntısını gösterir bir liste düzenler ve bunların giderilmesi için gerekli olan süreyi tespit eder. Belirlenen sürenin sonunda, yüklenici bulunsun veya bulunmasın, işin son durumu, yapı denetim görevlisi tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir ve idareye iletilir,

b) Kabul komisyonunun tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın belli bir oranında günlük ceza uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. Ancak bu gecikme otuz günü geçtiği takdirde idare, yüklenici hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi yaptırabilir. Bu takdirde de eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi ertelenir,"hükmü bulunmaktadır,

Bu hükümler göz önünde tutulduğunda geçici kabul yapılmadan kesin kabul yapılamaz.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap