Geçici mezuniyet belgesi iş deneyimi yerine kullanılabilir mi?

Yayın Tarih: 23.06.2016 08:06
Özet

Hocam iyi günler, geçici mezuniyet belgesi iş deneyimi belgesine yerine kullanılabilir mi?


Hocam iyi günler, geçici mezuniyet belgesi iş deneyimi belgesine yerine kullanılabilir mi?


Cevabımız

Geçici mezuniyet belgesi Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 31’inci maddesine uygun olduğu sürece iş deneyimi olarak kullanılabilir.[1]


[1] Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

(2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.” İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap