İdare olarak işte görülen eksiklikleri, yüklenicinin nam ve hesabına başkasına yaptırmak için neler gerekiyor. Nasıl bir işlem yapılması gerekir? 

Yayın Tarih: 29.12.2019 01:12
ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba,
Geçici kabul yapılan yapım işinde, kesin kabul zamanı geldi, işte eksiklikler var, yükleniciden bu eksiklikleri gidermesini talep ettik ancak
tebligat yükleniciye ulaşmadı.
İdare olarak işte görülen eksiklikleri, yüklenicinin nam ve hesabına başkasına yaptırmak için neler gerekiyor. Nasıl bir işlem yapılması gerekir?

Benzer Yazılar

Cevabımız

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 44’üncü maddesine göre;

“Teminat süresi içinde yüklenicinin, bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu ve kendisine yüklenebilecek kesin kabulü engelleyecek bir kusur ve eksiklik görülmediği takdirde kesin kabul tutanağı düzenlenir. Eğer bu süre içinde, sorumluluğu yükleniciye atfedilmeyecek bir kusur veya eksiklik tespit edilmişse bu da tutanakta ayrıca belirtilir.

İnceleme sonucunda,

a) Kesin kabul sırasında tespit edilen kusur ve eksikliklerin kabul yapılmasına engel olmayacak nitelikte bulunması halinde, kesin kabul tutanağı düzenlenir. Kusur ve eksiklikler tutanakta açıkça gösterilir ve tamamlanmaları için verilen süre tutanakta belirtilir. Bu şekilde tanzim edilen tutanaktan birer nüsha yapı denetim görevlisine ve yükleniciye verilir. Kesin kabul tutanağı, kusur ve eksikliklerin tamamlandığının yapı denetim görevlisi veya idarece görevlendirilen teknik personel ile yüklenici tarafından tespit edilerek tutanağa bağlanması ve bu tutanağın yetkili makama gönderilmesinden sonra işleme konulur.

b) İşin kesin kabulüne engel herhangi bir durum görüldüğü takdirde, kabulü engelleyen kusur ve eksikler kabul komisyonu tarafından bir tutanakla tespit edilir ve kesin kabul işlemi yapılmaksızın kusur ve eksiklerin giderilmesi için bir süre belirlenerek durum idareye bildirilir. İdare bu kusur ve eksiklerin tutanakta belirlenen süre içerisinde giderilmesi hususunu yükleniciye tebliğ eder. Kusur ve eksiklerin yüklenici tarafından giderildiği idarece tespit edildiğinde kabul işlemi sonuçlandırılır.

(6) (Değişik fıkra: 08.08.2019-30856 R.G./36. md., yürürlük: 18.08.2019) Kabul komisyonunun beşinci fıkranın (a) bendine göre tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra, işin beşinci fıkranın (b) bendine göre kesin kabule uygun olmadığının tespiti halinde ise tanzim edilen tutanağın yükleniciye tebliğ edildiği tarihten sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan tutarın %10’u oranında günlük ceza uygulanır ve beşinci fıkranın (a) bendindeki durum için kesin kabul tutanağı onay tarihi kusur ve eksikliklerin giderildiği tarihe ertelenir. Ancak gecikme otuz günü geçerse ceza uygulamasına devam edilmekle birlikte idarece kusur ve eksiklikler yüklenici nam ve hesabına giderilebilir.

İdare, gerek kusur ve eksikliklerin yüklenici hesabına giderilmesi bedellerini, gerekse vukuunda belirtilen bekleme cezalarını yüklenicinin varsa hakedişinden, hakedişi kalmamışsa teminatından kesmeye yetkilidir.

(8) Kesin kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylanması ile kesin kabul işlemi tamamlanmış olur.”

Yukarıdaki hükümlere göre burada öncelikle eksikliklerin kesin kabule engel olup olmadığı tespit edilmeli, kesin kabule engel eksiklikler ise kesin kabul komisyonu tarafından tutanakta belirtilir, kesin kabule engel olmayacak nitelikte ise bunlar da belirtilerek tamamlanması için süre verilir ve tutanakta bu süre belirtilir. Buradaki en önemli husus tutanağın yükleniciye tebliğ edilmesi olup tebliğ edilmeden ceza uygulanması ve idarenin yüklenici nam ve hesabına eksiklikleri gidermesi (tehlike arz eden ve bir an önce yapılması gereken durumlar dışında) hukuki olmaz ve yüklenici mahkemeye gittiğinde idare haklıyken haksız konuma düşebilir.                  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap