İdarece ödeneklerin yıl sonunda iptali durumunda istekliye ödeme yapılamaması olasılığı gerekçe gösterilerek ihale iptal edilmesi hukuka uygun mudur?

Özet

Kamu İhale Kurulu itirazen şikayete konu uyuşmazlıklarla ilgili olarak hukuka uygunluk denetimi yapmakla görevli olduğu açık iken, uyuşmazlık konusu işlemin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile diğer Kamu ihale mevzuatı hükümlerine dayalı olarak değil, 5018 sayılı Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine dayalı olarak tesis edildiği görülmekte olup, esasını mal teslimi oluşturan ihalenin davacı şirketçe yüklenilmesinden sonra geri kalan süre zarfında tamamlanamaması ya da gereği gibi ifa edilememesi halinde başkaca yaptırımlara konu olacağı açıkken ve yüklenilen işin cari yıl içinde davacı şirket tarafından yerine getirilip getirilemeyeceği yönünde araştırma yapılmamışken kalan süre zarfında ihale konusu işin yapılamayacağı varsayımından hareketle alınan kararda hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Davacı C…M Güvenlik Sistemleri Ltd. Şti. vekili Av. Mustafa B…n tarafından anılan Kurul Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Ankara 15. İdare Mahkemesi tarafından verilen 03.02.2011 tarih ve E;2010/2410 sayılı ara karar ile;

“………

Olayda; inceleme konusu yapılan ihaleye ilişkin olarak Kurul tarafından; 08.10.2010 tarihinde A…fa Tekn.   Entegre Güv. Kont. Sist. San. Tic. A.Ş. – Pr…nis Proje Müh. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığınca idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu ve şikayet başvurusunun reddine ilişkin 18.10.2010 tarihli ve 1759 sayılı yazının elden tebliğ edildiği, bu durumda 4734 sayılı Kanunun 55'inci maddesinin beşinci fıkrasında yer verilen; "idareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı hususuna ilişkin sorgulama yapılmadan veya itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde ise Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamaz" hükmü doğrultusunda tebliğ tarihinden itibaren 10 gün geçmeden sözleşme imzalanamayacağında, ihale üzerinde bırakılan istekli ile en erken 28.10.2010 tarihinde sözleşme imzalanabileceği, idare tarafından ihale dokümanında işin teslimi için öngörülen 75 günlük süreden daha az bir süre kalacağı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin işin teslimi için kendisine sözleşme ile tanınacak bir hak olan 75 günlük süreyi kullanması halinde, idarenin 2010 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerinin yıl sonunda iptali durumunda istekliye ödeme yapılamaması olasılığını ortaya çıkaracağı, bu durumun 5018 sayılı Kanunun ödeneklerin kullanılması ile ilgili hükümleri gereğince hem idare hem de istekli açısından belirsizlik doğuracağı ve telafisi mümkün olmayan zararlar ortaya çıkaracağı, bu nedenle idarenin almış olduğu ihalenin iptali kararının yerinde olduğu yönünde değerlendirme yapılmak suretiyle işlem tesis edildiği görülmektedir.

Bu durumda; Yukarıda hükmüne yer verilen mevzuat gereği Kamu İhale Kurulu itirazen şikayete konu uyuşmazlıklarla ilgili olarak hukuka uygunluk denetimi yapmakla görevli olduğu açık iken, uyuşmazlık konusu işlemin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile diğer Kamu ihale mevzuatı hükümlerine dayalı olarak değil, 5018 sayılı Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine dayalı olarak tesis edildiği görülmekte olup, esasını mal teslimi oluşturan ihalenin davacı şirketçe yüklenilmesinden sonra geri kalan süre zarfında tamamlanamaması ya da gereği gibi ifa edilememesi halinde başkaca yaptırımlara konu olacağı açıkken ve yüklenilen işin cari yıl içinde davacı şirket tarafından yerine getirilip getirilemeyeceği yönünde araştırma yapılmamışken kalan süre zarfında ihale konusu işin yapılamayacağı varsayımından hareketle alınan kararda hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap