İdari şartnamede geçici teminat süresinin idarece eksik hesaplanması durumunda, eksik belirlenen tarihe göre geçici teminatlarını düzenleyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır mı?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2010/UY.I-1316  Sayılı Kararında: İsteklilerce ihale dokümanında yapılan düzenlemeye uygun olarak teklif verilmesi halinde, ihale dokümanında idarece yapılan hata nedeniyle isteklinin hak kaybına uğratılmasına neden olabilecek uygulamaların hukuki olmayacağı; bu paralelde, ihale dokümanında yapılan düzenlemedeki hata nedeniyle tekliflerin değerlendirilmesinin mümkün ve ihale sürecinin devam ettirilmesinin mümkün olup olmadığına göre işlem tesis edilmesinin uygun […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UY.I-1316  Sayılı Kararında:

İsteklilerce ihale dokümanında yapılan düzenlemeye uygun olarak teklif verilmesi halinde, ihale dokümanında idarece yapılan hata nedeniyle isteklinin hak kaybına uğratılmasına neden olabilecek uygulamaların hukuki olmayacağı; bu paralelde, ihale dokümanında yapılan düzenlemedeki hata nedeniyle tekliflerin değerlendirilmesinin mümkün ve ihale sürecinin devam ettirilmesinin mümkün olup olmadığına göre işlem tesis edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bu bağlamda, ihale dokümanında yapılan bahse konu hatalı düzenlemenin teklifler açıldıktan sonra düzeltilmesinin mümkün olmadığı ortada iken, geriye idari şartnamede yapılan düzenlemeye göre geçici teminat mektubu veren isteklilerin geçici teminat mektubu süresinin teklif mektubundan otuz gün fazla süreli olmaması gerekçe gösterilerek değerlendirme dışı bırakılması yönünde işlem tesis edilmesi halinde istekliden kaynaklanmayan hata nedeniyle isteklinin hakkının ihlal edilmesine neden olunacağı açıktır.

4734 sayılı Kanun 32 ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 56 ncı maddesinde geçici teminat mektuplarının süresinin teklif mektubunun süresi ile ilişkilendirildiği, anılan Yönetmeliğin 55 inci maddesinde ise ihtiyaç duyulması halinde teklif geçerlik süresinin uzatılmasının istenilebileceğinin düzenlendiği dikkate alındığında; ihalenin sonuçlandırılması için ihtiyaç duyulan süre de dikkate alınarak, gerek duyulması halinde hem teklif mektuplarının geçerlik süresinin uzatılması, hem de teklif mektuplarının geçerlik süresinden sonra mevzuatta öngörülen en az 30 gün süreyi karşılayacak şekilde geçici teminat mektuplarının süresinin uzatılmasının istenilmesi yoluna gidilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Yukarıda yapılan tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde; ihale dokümanında belirlenen süreye uygun geçici teminat mektubu veren şikayetçinin teklifinin geçici teminat mektubunun süresinin teklif geçerlik süresinden 30 gün fazla süreli olmadığı gerekçe gösterilerek değerlendirme dışı bırakılmasında isabet bulunmadığından, gerekiyorsa teklif mektubu ve geçici teminat mektuplarının süresinin mevzuatta öngörülen sürelere göre uzatılması hususunun düzeltici işlem olarak belirlenmesi gerekmektedir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap