İhale konusu işle ilgili genişletici ve kapsamlı bir benzer iş tanımı yapılmamasında hukuka uyarlık bulunmadığı hk.

Özet

İhale konusu işle ilgili genişletici ve kapsamlı bir benzer iş tanımı yapılmadığı, yalnızca ihale üzerinde kalan firmanın tek istekli olarak ihaleye katıldığı dikkate alındığında yapılan benzer iş tanımının doğrudan işin kendisini içermesi nedeniyle ihaleye katılımı kısıtladığı ve rekabeti engellediği açık olup, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı hk.


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

       Danıştay 13 üncü Dairesinin 10.10.2011 tarih ve E:2008/4507 sayılı kararı ile;

       “…

     Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 42. Maddesinde “…” düzenlemesine yer verildiği, anılan Yönetmeliğin 4. maddesinde yer alan benzer iş tanımında ise “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler”in benzer iş olarak belirleneceği hükümlerine yer verilmiştir.

      Bu düzenlemeler ile; idarelerin benzer iş tanımı yapmalarında takdir yetkisine sahip olduğu kuşkusuz olmakla birlikte, idarenin bu konudaki takdir yetkisini, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda kullanması, diğer bir deyişle, 4734 sayılı Kanun’un 5. Maddesindeki temel ihale ilkeleri olan ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu gibi idare hukukuna hâkim olan hukukî güvenilirlik, idarî istikrar gibi ilkelerin de dikkate alınması zorunludur.

      Dosyanın incelenmesinden, dava konusu ihalede 3 adet ihale dokümanı satın alındığı, ihaleye 1 isteklinin katıldığı, yaklaşık maliyeti 7.853.829,30-TL olan ihalede ihaleye katılan tek isteklinin 7.650.200,00-TL teklif verdiği, davacı şirketin benzer iş tanımının ihale konusu işle aynı olmasının, ihalede rekabeti engellediği iddiasıyla itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, Kamu İhale Kurulu’nca yapılan inceleme sonucu, ihale konusu işin “Park, bahçe ve yeşil alanların bakımı” olduğu, idarenin takdir yetkisini kullanarak hangi işlerin benzer iş olarak kabul edileceğini İdari Şartname’de belirlemek zorunda olduğu, idarenin takdir yetkisine dayanarak işin niteliğini de göz önüne almak suretiyle benzer işi İdari Şartname’nin 7.4. maddesinde “park, bahçe ve yeşil alanların bakımı” olarak belirlemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı belirtilerek dava konusu işlemle davacı şirketin yaptığı itirazen şikâyet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verildiği anlaşılmaktadır.

    Bu durumda Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda ihale konusu işle ilgili genişletici ve kapsamlı bir benzer iş tanımı yapılmadığı, yalnızca ihale üzerinde kalan firmanın tek istekli olarak ihaleye katıldığı dikkate alındığında yapılan benzer iş tanımının doğrudan işin kendisini içermesi nedeniyle ihaleye katılımı kısıtladığı ve rekabeti engellediği açık olup, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı anlaşıldığından dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerekirken davanın reddine karar veren idare mahkemesi kararında hukukî isabet görülmemiştir.

    Açıklanan nedenlerle; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. Maddesi gereğince temyiz isteminin kabulü ile Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin 31.12.2007 tarih ve E:2007/209, K:2007/1835 sayılı kararının bozulmasına…”

      Karar verilmiş olup, anılan Karar Hukuk Danışmanlığı tarafından 20.12.2011 tarihinde tebellüğ edilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap