İhalenin iptal edilmesinde geçerli bir sebep bulunması gerekir mi?

Özet

İhalenin iptal edilmesinde geçerli bir sebep bulunması gerektiği hk.


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesi’nin 12.05.2010 tarih ve E:2007/13079, K:2010/3975 sayılı kararı ile;

“…Dosyanın incelenmesinden, İstanbul Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü tarafından 16.12.2005 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan "İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi Deprem ve Poliklinik Hizmet Binası İkmal İnşaatı" ihalesine 14 isteklinin teklif verdiği, yapılan değerlendirme sonucunda, geçerli olduğu tespit edilen 9 adet tekliften biri davacı şirkete ait olmak üzere ikisinin yaklaşık maliyetin altında olduğu, bu doğrultuda ihalenin en düşük teklif sahibi olan davacı şirket üzerinde bırakılması gerekirken, 20.12.2005 tarihli isimsiz ve imzasız bir dilekçe ile İstanbul Valiliği'ne başvurularak ihalede gerekli rekabet koşullarının oluşmadığı ve ihaleye katılımın engellendiği iddiasında bulunulması üzerine, Valilik tarafından iddiaların araştırılması için oluşturulan İnceleme Komisyonu tarafından düzenlenen raporda; ihale işlemlerinde bir usulsüzlük olmadığının, ancak, 54 isteklinin doküman satın alması karşısında 14 isteklinin ihaleye teklif vermesinde gerekli rekabet oluşup oluşmadığı hususlarında tereddüt olması halinde, ihale yetkilisi tarafından verilecek karar doğrultusunda işlem yapılması gerektiğinin belirtilmiş olması karşısında, ihale komisyonu tarafından, anılan rapor ile ihalede verilen teklifler ve yaklaşık maliyetin birlikte değerlendirmesi sonucunda, gerekli rekabet ortamının, kamu yararının ve hazine menfaatinin oluşmadığı kanaatine varıldığından, tekliflerin hadde layık bulunmadığından bahisle bütün tekliflerin reddedilerek ihalenin iptaline karar verildiği ve bu kararın ihale yetkilisince onaylandığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, dava konusu ihaleye 14 isteklinin katılmış olması, bu isteklilerden teklifi geçerli bulunan 9 istekliden ikisinin teklifinin yaklaşık maliyetin altında olması, birbirine yakın olan diğer tekliflerin ise yaklaşık maliyetin çok fazla üstünde gerçekleşmemiş olması ve mevcut ödeneğin teklifleri karşılayıp karşılamadığı hususunda bir ihtilaf bulunmaması, öte yandan, ihaleye katılımın engellendiğinden bahisle ihalede rekabet oluşmadığı iddialarıyla, isimsiz ve imzasız bir dilekçe ile yapılan şikâyetin somut bir belgeye dayandırılamamış olmasının yanısıra, anılan şikâyet üzerine idarece yapılan incelemede herhangi bir usulsüzlüğün tespit edilmemiş olması ve Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü iddia edilen tahkikattan da bir sonuç alınmamış olması karşısında, ihalenin iptal edilmesinde geçerli bir sebep bulunmadığından, bu işleme karşı, ihale uhdesinde kalan davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararının iptali gerektiğinden, aksi yöndeki Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçesi ile “İdare mahkemesi kararının bozulmasına” karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap