İhaleye çıkılması aşamasında ödenek kâr dahil yaklaşık maliyeti karşılıyor ancak KDV’yi karşılamıyor bu durumunda ihaleye çıkılabilir mi?

Yayın Tarih: 22.12.2015 12:12
Özet

KİK'nun Temel İlkeler başlıklı 5.maddesinde “……Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.” düzenlemesi yer almaktadır. Süreklilik arz eden personel alımına dair bir ihalede ihaleye çıkılması aşamasında ödenek kar dahil yaklaşık maliyeti karşılıyor ancak, KDV'yi karşılamaması durumunda ihaleye çıkılabilir mi?


KİK'nun Temel İlkeler başlıklı 5.maddesinde “……Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.” düzenlemesi yer almaktadır. Süreklilik arz eden personel alımına dair bir ihalede ihaleye çıkılması aşamasında ödenek kar dahil yaklaşık maliyeti karşılıyor ancak, KDV'yi karşılamaması durumunda ihaleye çıkılabilir mi?


Üst Konuları: Yaklaşık Maliyet

Cevabımız

Ödenek, harcama yapılabilmesi ve yüklenime girilebilmesi için yetki (parasal rakam ile ifade edilen) anlamına gelir. Yetkisiz harcama/ihale yapılamaz. Nitekim 5018 sayılı Kanunun 26’ncı maddesi hükmü de bu doğrultudadır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesi gereğince ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamayacağı belirtilmektedir. 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (b) bendi ile Kamu İhale Genel Tebliğinin 20.1. maddesi gereğince ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabileceği düzenlenmiştir.Ödemelerin KDV dâhil yapılacağı dikkate alınarak ödeneklerin KDV dâhil temin edilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla ihaleye çıkılmadan önce (onay aşamasında, en geç ilandan önce) ödeneğin temini sağlanmalıdır. Yeterli ödenek bulunmaması durumunda, bütçe içi aktarma, yedek ödenekten aktarma ve ek ödenek suretiyle ödenek temini yollarına gidillmesi gerekmektedir. 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 7’nci maddesine göre; “ İdare tarafından, ihale onay belgesi düzenlenmeden önce, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ayrıntılı fiyat ve gerektiğinde miktar araştırması yapılmak suretiyle ihale konusu işin KDV hariç yaklaşık maliyeti hesaplanır ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir." hükmüne göre KDV hariç olarak ihaleye çıkılır, KDV yi karşılamasına gerek yoktur.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap