İhaleye konu işin gerektirdiği yeterlik kriterlerinin ötesinde ihaleye katılımı ve dolayısıyla rekabeti engelleyici idari şartname hükmü dolayısıyla ihalenin iptal edilebileceği hk.

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

İhaleye konu işin gerektirdiği yeterlik kriterlerinin ötesinde ihaleye katılımı ve dolayısıyla rekabeti engelleyici idari şartname hükmü dolayısıyla ihalenin iptal edilebileceği hk.


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesi temyiz incelemesi sonucunda 27.09.2011 tarih ve E:2008/5178, K:2011/4072 sayılı kararı ile;

“Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi’nce Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

Dava … Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 09.06.2006 tarihinde açık ihale usulüyle yapılan “… (Merkez) Beton ve Parke Taşı İle Yol Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak yapılan itirazen şikayet başvurusu sonucunda ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline ilişkin Kamu İhale Kurulunun 11.09.2006 tarih ve 2006/UY.Z-2094 sayılı kararının iptali istemiyle açılmış, İdare mahkemesince 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile ihale yapacak idarelere işin niteliğine göre katılımda yeterlik kuralları getirme ve bu kapsamda bilgi ve belge isteme olanağı tanımış ise de bu süreçte ihalede rekabeti engelleyici belirleme yapılamayacağı, dava konusu ihaleye ilişkin idari şartnamenin 59.6 ncı maddesinde ihaleye katılacak isteklilerin sahip olması ya da ihale öncesi anlaşma yapması istenilen beton parke taşı yapacak fabrika tesisinin taşıması gereken özelliklerinin ayrıntılı olarak belirtildiği, ihalenin yapım işi ihalesi olduğu göz önüne alındığında işin teknik özelliklerine ilişkin yeterlik kriterlerinin belirlenmesi gerekirken bu amacı aşan ve sınırlı sayıda isteklinin katılması sonucunu doğuran daha ayrıntılı yeterlik kriterlerinin getirildiği, nitekim ihaleye üç firmanın katıldığı ve iki firmanın değerlendirme dışı kalması ile ihalenin tek istekli kalan firma üzerinde bırakıldığının açık olduğu, bu durumda ihaleye konu işin gerektirdiği yeterlik kriterlerinin  ötesinde ihaleye katılımı ve dolayısıyla rekabeti engelleyici idari şartname hükmü ile sonuçlandırılan ve tek istekli kalan firma üzerinde bırakılan ihaleye ilişkin işlemlerin ve ihale kararının iptaline yönelik dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka aykırılık görülmediği, davacının diğer iddialarının da dava konusu işlemi kusurlandırıcı nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolunda verilen temyize konu Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 27.12.2007 tarih ve E:2006/2317, K:2007/2849 sayılı kararında 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının onanmasına” karar vermiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap