İş deneyim belgesi kullanılan ortak hakkında iflas kararı alınması durumunda elenir mi? Yoksa Temyizde kesinleşmesi gerekir mi?

Yayın Tarih: 26.06.2016 07:06
Özet

Danışmanlık ihalesine teklif veren sermaye şirketinin %60 oranındaki hissesine sahip olan firma iflas durumunda. iflas kararının ardından, iptal için temyize başvurmuşlar. aynı zamanda yasaklılık sorgulamasında yasaklı değil çıkasına rağmen İflas halinde ibaresi var… söz konusu sermaye şirketi iş deneyim belgesinde bu iflas halinde olan firmanın belgesini kullanmış oranı nisbetinde. . sorum şu: yargıtaydan temyiz için […]


Danışmanlık ihalesine teklif veren sermaye şirketinin %60 oranındaki hissesine sahip olan firma iflas durumunda. iflas kararının ardından, iptal için temyize başvurmuşlar. aynı zamanda yasaklılık sorgulamasında yasaklı değil çıkasına rağmen İflas halinde ibaresi var… söz konusu sermaye şirketi iş deneyim belgesinde bu iflas halinde olan firmanın belgesini kullanmış oranı nisbetinde. . sorum şu: yargıtaydan temyiz için kesin sonuç gelmeden bu iflas kararı kesinleşmiş olur mu? bu istekliyi değerlendirme dışı mı bırakmalıyız?


Üst Konuları: İflas / Ölüm

Benzer Yazılar

Cevabımız

Ticaret mahkemesince iflas kararı iflas kararı verdikten sonra iflas müdürlüğünce iflas dosyası açılıyor ve mahkemece iflas takibi kesinleştiğinde (Ticaret mahkemesince) 166 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki usulle ilan edilir. İflâs kararına karşı kanun yoluna başvurulması, iflâsın ilânına ve masanın teşkiline mâni değildir. Yalnız ikinci alacaklılar toplantısı, iflâs kararı kesinleşmedikçe yapılamaz. (2004/173. md.)

Bölge adliye mahkemesince iflâs kararı kaldırılırsa, borçlunun malları üzerindeki tedbirler devam eder. Şu kadar ki, ticaret mahkemesi davanın seyrine göre bu tedbirleri değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. (2004/164. md.)

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında aşağıda belirtilen durumlardaki isteklilerin ihale dışı bırakılacağı belirtilmiştir.

“a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.”

Kamu İhale Genel Tebliğinin 42.4 maddesinde “Tüzel kişilik tarafından iş deneyim belgesi kullanılan ortağının ihale süreci devam ederken ölmesi veya iflası durumunda bu tüzel kişiliğin teklifi değerlendirme dışı bırakılacak, ancak geçici teminat gelir kaydedilmeyecek ve gerek tüzel kişilik gerekse ortak hakkında yasaklama işlemi uygulanmayacaktır.”

16.08.2010 tarih ve 2010/DK.D-135 sayılı KİK Düzenleyici Kurul Kararında ise Tüzel kişi yüklenicinin iş deneyim belgesine sahip ortağının teminat süresinin bitiminden önce ortaklıktan ayrılması, ölümü veya iflası durumunda oluşacak hukuki durumdan bahsedilmiştir.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri ve KİK kararı değerlendirildiğinde isteklinin iflasının ilan edilmesi veya “iflas durumunda” olmasının yeterli olduğu ayrıyeten bunun kesinleşmesine gerek olmadığı anlaşılmaktadır.

Bunun yanında ihale üzerinde kalan isteklinin iflas durumunda olması halinde ihale dışı bırakılmasının amacının, isteklinin mali durumunun yerinde olmadığı ve işi bitirememe ihtimali olması dolayısıyla idarenin ihale konusu işin yetine getirilememesi ile menfi zarara uğraması ihtimali olduğu değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak hakkında iflas kararı verilen isteklinin ihale dışı bırakılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap