Kıdem tazminatının birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılması gerekir mi? (KİK Kararı)

Özet

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde personel maliyeti, tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş brüt asgari ücret tutarı ile bu tutar üzerinden hesaplanan işveren payı toplamından az olmamak üzere bulunan maliyetler dikkate alınarak hesaplanması gerektiği yönündeki hükümlere yer verildiği, bunun dışında yemek ve yol maliyeti gibi maliyetlerin bulunması durumunda bu maliyetlerin brüt tutarlara ekleneceği, bunun dışında personel maliyetine eklenecek başkaca bir maliyete yer verilmediği, Tebliğ’in 78.30’uncu maddesinde asgari işçilik maliyetinin hangi giderlerden oluştuğuna ilişkin açıklamalara yer verildiği, kıdem tazminatının bu giderler arasında yer almadığı, iş süresince kaç personele hangi tutarda kıdem tazminatı ödenmek suretiyle işten ayrılacağının belirlenemeyeceği, dolayısıyla kıdem tazminatı için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılması ve yaklaşık maliyet hesabına dahil edilmesi yönündeki iddiaların yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2019/030

Gündem No

: 33

Karar Tarihi

: 20.06.2019

Karar No

: 2019/UH.II-713

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Pars Koruma ve Güven. Hizm. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ),

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/152961 İhale Kayıt Numaralı “Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Bünyesinde Bulunan Havalimanları ile Havalimanlarına Bağlı Seyrüsefer Yardımcı İstasyonlarına 01/07/2019-30/06/2021 Tarihleri Arasında Toplam 3634 Personelle Özel Güvenlik” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından 15.05.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Bünyesinde Bulunan Havalimanları ile Havalimanlarına Bağlı Seyrüsefer Yardımcı İstasyonlarına 01/07/2019-30/06/2021 Tarihleri Arasında Toplam 3634 Personelle Özel Güvenlik” ihalesine ilişkin olarak Pars Koruma ve Güven. Hizm. Ltd.Şti.nin 08.05.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.05.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.05.2019 tarih ve 20861sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2019/525 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, öncelikli olarak idareye 08.05.2019 tarihinde dokümana yönelik şikâyet başvurusunda bulundukları, idarenin bu başvuruyu 10.05.2019 tarihinde reddettiği,15.05.2019 tarihinde gerçekleştirilen ihalenin yaklaşık maliyetinin kıdem tazminatından kaynaklı rücu maliyetinin dâhil edilmediği gerekçesiyle yanlış hesaplandığı iddiasıyla ikinci bir şikâyet başvurusunda bulundukları belirtilerek aşağıdaki iddialara yer verilmiştir;

 

1)Sözleşme Tasarısı’nın 36’ncı maddesi ile Teknik Şartname’nin 10.20’nci maddesinde yer alan düzenlemelerde kıdem tazminatı dâhil tüm alacak ve haklar bakımından yalnızca yüklenicinin sorumlu olduğu yönündeki düzenlemelerin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 112’nci maddesine ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na aykırı olduğu,  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre işçinin kıdem tazminatlarının ilgili kamu kurum veya kuruluşlarınca ödenmesi gerektiği,  kıdem tazminatı gibi işçilik alacaklarından sadece yüklenicinin sorumlu olamayacağı, idarece şikâyete verilen cevapta 4857 sayılı İş Kanunu’nun 112’nci maddesine eklenen fıkra yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmadığı şeklinde cevap verildiği, ancak söz konusu eklenen fıkra ile idarelerin de sorumluluğunun kaldırılmadığı, bütün bu sebeplerden dolayı kıdem tazminatına ilişkin olarak birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılması gerektiği,  idare tarafından kıdem tazminatından kaynaklı rücu maliyeti dâhil edilmeden hesaplanan yaklaşık maliyetin de hatalı hesaplandığı, asgari işçilik maliyeti içerisinde kıdem tazminatı yer almadığından yaklaşık maliyetin güncellenmesi gerektiği, kıdem tazminatının toplam işçilik maliyetinin %8’lik bir kısmını oluşturduğu,

 

2) Sözleşme Tasarısı’nın 11.1.2’nci maddesinde düzenlenen kesin teminat mektubunun süresinin idare tarafından boş bırakıldığı, bu belirsizliğin istekliler tarafından sağlıklı maliyet hesaplaması yapılmasına engel teşkil ettiği, yapılan düzenlemenin Hizmet Alımlarına ait Tip Sözleşme’nin 11.1.2’nci maddesinin dipnotuna aykırı olduğu, süreye ilişkin olarak idareye takdir hakkının verilmediği,

 

3) Teknik Şartname’nin 10.19’uncu maddesinde yer alan geçici iş göremezlik ödeneği kapsamına girmeyen hastalık günleri için idarece ilave işçi istenmesine rağmen yüklenicinin ücret talep edemeyeceğine ilişkin düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,  geçici iş göremezlik ödeneğinin hastalığın üçüncü gününden itibaren ödeneceği, ancak Teknik Şartname’nin 10.19’uncu maddesinde hasta olan personelin yerine başka bir personel görevlendirilmesi düzenlendiğinden yüklenicinin hem hasta personele hem de yerine görevlendirilen personele ücret ödemesi gerekeceği, ancak yüklenicinin idareden herhangi bir talepte bulunamayacağı, bu durumun hukuka aykırı olduğu, hastalığın üçüncü gününden itibaren yeni personel çalıştırılması düzenlenmiş olsaydı söz konusu durumun hukuka uygun olacağı, ne kadar personelin eksik olacağı hususunun yüklenici tarafından bilinemeyeceği, bu durumun belirsizliğe yol açacağı, raporlu personelin yıllık izin almış personel gibi değerlendirilmesi gerektiği,

 

4)  Teknik Şartname’nin 6.11’inci maddesinde özel güvenlik görevlileri hakkında bir soruşturma ve kovuşturma bulunmaması şartının düzenlendiği, bu şartın aranmasının Anayasa’ya aykırılık teşkil edeceği, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre valilikçe güvenlik soruşturmasının yapılacağı,  güvenlik soruşturması olumlu sonuçlananlara çalışma izni verildiği, dolayısıyla idarece böyle bir şartın aranmasının Anayasa ile güvence altına alınmış masumiyet karinesine ve çalışma hürriyetine aykırılık teşkil ettiği, söz konusu düzenlenmenin ihale dokümanından çıkarılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kıdem tazminatı” başlıklı 112’nci maddesinde “Kanuna veya kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kurum ve kuruluşların haklarında bu Kanun ve 854, 5953, 5434 sayılı kanunların hükümleri uygulanmayan personeli ile kamu kuruluşlarında sözleşmeli olarak istihdam edilenlere mevzuat veya sözleşmelerine göre kıdem tazminatı niteliğinde yapılan ödemeler kıdem tazminatı sayılır.

4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatları;

a) Alt işverenlerinin değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalışmış olanların bu şekilde çalışmış oldukları sürelere ilişkin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen toplam çalışma süreleri esas alınarak tespit olunur. Bunlardan son alt işverenleri ile yapılmış olan iş sözleşmeleri 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanların kıdem tazminatları ilgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından,

b) Aynı alt işveren tarafından ve aynı iş sözleşmesi çerçevesinde farklı kamu kurum veya kuruluşlarında çalıştırılmış olan işçilerden iş sözleşmeleri 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanlara, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında farklı kamu kurum ve kuruluşuna ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak çalıştırıldığı son kamu kurum veya kuruluşu tarafından, işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenir.

  (Ek fıkra:21/2/2019-7166/11 md.) 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilere, 11/9/2014 tarihinden sonra imzalanan ihale sözleşmeleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde 11/9/2014 tarihinden sonra geçen süreye ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan kıdem tazminatı ödemeleri için sözleşmesinde kıdem tazminatı ödemesinden ötürü alt işverene rücu edileceğine dair açık bir hükme yer verilmemişse alt işverenlere rücu edilmez. ” hükmü,

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar”  başlıklı 62’nci maddesinde  “ …e) (1) 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri (MİT Müsteşarlığı hariç) ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan idarelerin merkez ve taşra teşkilatları, il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketler; merkezi yönetim, sosyal güvenlik kurumu, fon, kefalet sandığı, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü, mahalli idare ve şirket bütçelerinden veya döner sermaye bütçelerinden, anılan liste kapsamındaki diğer idareler için ise kendi bütçelerinden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı veya niteliği itibarıyla bu sonucu doğuracak şekilde alım yapamaz ve buna imkân sağlayan diğer mevzuat hükümleri uygulanmaz.

2) Bu bendin uygulanmasında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı; bu Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca ihale konuşu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımlarını ifade eder. Mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan, yıl boyunca devam eden, niteliği gereği süreklilik arz eden ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı park ve bahçe bakım ve onarımı ile çöp toplama, cadde, sokak, meydan ve benzerlerinin temizlik işlerine ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilir. Hizmet alım sözleşmesi kapsamında niteliği birbirinden farklı hizmet türlerinin bulunması halinde personel çalıştırılmasına dayalı olup olmama yönünden yapılacak değerlendirme her hizmet türü için ayrı ayrı yapılır. Danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmez.

3) Kurum, hizmet alımının personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı ya da niteliği itibarıyla bu sonucu doğurup doğurmadığı hususunda (2) numaralı alt bentte sayılan kriterleri ayrı ayrı ya da birlikte dikkate almak suretiyle usul ve esaslar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin  “Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde yaklaşık maliyet” başlıklı 10’uncu maddesinde “(1) Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde, personel maliyeti, tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş brüt asgari ücret tutarı ile bu tutar üzerinden hesaplanan işveren payı toplamından az olmamak üzere bulunan maliyetler dikkate alınarak hesaplanır.

(2) İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol gibi maliyetlerin teklif fiyatına dahil edilmesinin öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara; bu maliyetlerin brüt tutarları da eklenir. Ayrıca personele nakdi olarak ödenmesi öngörülen yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ile söz konusu yemek ve yol bedellerinin bir ayda kaç gün üzerinden verileceği idari şartnamede gösterilir.

(3) Yaklaşık maliyetin hesabında ilgili mevzuatı uyarınca belirlenmiş kısa vadeli sigorta kolları prim oranı dikkate alınır ve bu oran idari şartnamede belirtilir.

(4) Personele asgari ücretin üzerinde ödeme yapılmasının öngörülmesi halinde, bu ücretin brüt asgari ücretin en az yüzde (%) kaç fazlası olacağı idarece belirlenerek, bu oran üzerinden yaklaşık maliyet hesaplanır ve söz konusu oran idari şartnamede açıkça gösterilir.

  ( (5) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında, ihale konusu işin niteliği dikkate alınarak işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemleri bulunması halinde, bu kalemlerin kapsamındaki işler dahil, ihale konusu işin yerine getirilmesi için çalıştırılacak asgari personel sayısının ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, işçi sayısı yerine, yaptırılacak işi oluşturan iş kalemi veya kalemleri üzerinden teklif alınabilir.”  hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dâhil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde  “78.1.Bu Tebliğde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları için öngörülen düzenlemeler, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince ihale edilebilecek personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerine uygulanır.

78.1.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dâhil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden hizmet alımlarını ifade eder.

78.30. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

a) Asgari İşçilik Maliyeti: İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarı asgari işçilik maliyetini oluşturur.

b) İşçilikle Bağlantılı Ayni Giderler: İdari şartnamede işçi sayısıyla bağlantı olarak teklife dahil edilmesi öngörülen ayni giderler teklif bileşeni kabul edilir.

c) Hizmetin Yürütülmesine Yardımcı Unsurlar: İhale konusu hizmet işinin yürütülmesinde yardımcı nitelikte olan ve idari şartnamede belirtilen unsurlar teklif bileşeni kabul edilir.

ç) Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler: İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, silahlı atış eğitim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri, yaka kartı, önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden, % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edilir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler”   başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bünyesinde bulunan Havalimanları ile Havalimanlarına Bağlı seyrüsefer yardımcı istasyonlarına 01/07/2019-30/06/2021 tarihleri arasında toplam 3634 personelle Özel Güvenlik

b) Miktarı ve türü:

DHMİ Genel Müdürlüğü ve bünyesinde bulunan Havalimanları ile Havalimanlarına bağlı Seyrüsefer Yardımcı İstasyonlarına 01.07.2019-30.06.2021 tarihleri arasında toplam 3634 personelle Özel Güvenlik Hizmeti alınması-Hizmet

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Adana Havalimanı /ADANA, Adıyaman Havalimanı/ADIYAMAN, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı /AĞRI, Ankara Esenboğa Havalimanı/ANKARA, Antalya Havalimanı/ANTALYA, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı/BALIKESİR, Balıkesir Merkez Havalimanı/BALIKESİR, Batman Havalimanı/BATMAN, Bingöl Havalimanı/BİNGÖL, Bursa Yenişehir Havalimanı/BURSA, Çanakkale Gökçeada Havalimanı/ÇANAKKALE, Çanakkale Havalimanı/ÇANAKKALE, Denizli Çardak Havalimanı/DENİZLİ, Diyarbakır Havalimanı/DİYARBAKIR, Elazığ Havalimanı/ELAZIĞ, Erzincan Havalimanı/ERZİNCAN, ErzurumHavalimanı/ERZURUM,Gaziantep Havalimanı/GAZİANTEP, Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı/HAKKARİ, Hatay Havalimanı/HATAY,Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı/IĞDIR, Isparta Süleyman Demirel Havalimanı/ISPARTA, Atatürk Havalimanı/İSTANBUL, Kahramanmaraş Havalimanı/KAHRAMANMARAŞ, Kars Harakani Havalimanı/KARS, Kastamonu Havalimanı/KASTAMONU, Kayseri Havalimanı/KAYSERİ, Konya Havalimanı/KONYA, Malatya Havalimanı/MALATYA, Mardin Havalimanı/MARDİN, Genel Müdürlük/ANKARA Amasya Merzifon Havalimanı /AMASYA, Muğla Milas Bodrum Havalimanı /MUĞLA,Muğla Dalaman Havalimanı/MUĞLA, Muş Havalimanı/MUŞ, Nevşehir Kapadokya Havalimanı/NEVŞEHİR, Ordu Giresun Havalimanı/ORDU, Samsun Çarşamba Havalimanı/SAMSUN, Siirt Havalimanı ve Gökçebağ VOR İstasyonu/SİİRT, Sinop Havalimanı/SİNOP, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı/SİVAS, Şanlıurfa GAP Havalimanı/ŞANLIURFA, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı/ŞIRNAK, Tekirdağ Çorlu Havalimanı/TEKİRDAĞ, Tokat Havalimanı/TOKAT, Trabzon Havalimanı/TRABZON, Van Ferit Melen Havalimanı/VAN” düzenlemesi,

 

“Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinin tümü isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

a- Ek-A tabloda bildirilen mahallerde görev yapacak olan 47 Proje Sorumlularına brüt asgari ücretin %60 fazlası ücret verilecek ve teklif fiyata dahil edilecektir.

b-Ek-A tabloda bildirilen mahallerde görev yapacak olan 184 Vardiya Sorumlularına brüt asgari ücretin %55 fazlası ücret verilecek ve teklif fiyata dahil edilecektir.?  

c) Ek-A tabloda bildirilen mahallerde görev yapacak olan 3403 Özel Güvenlik Personeline brüt asgari ücretin %50 fazlası ücret verilecek ve teklif fiyata dahil edilecektir.

d) 47 Proje Sorumlusu için, 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da belirtilen 2019-2020-2021 yılları içindeki toplam 23 tatil gününde çalışılacak toplam gün sayısı 1081 olup, (EK-A tabloda ilgili Havalimanlarının Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde çalışılacak gün sayısı ayrıntılı olarak belirtilmiştir) teklif fiyata dahil edilecektir.

e) 184 Vardiya Sorumlusu için, 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da belirtilen 2019-2020-2021 yılları içindeki toplam 31 tatil gününde çalışılacak toplam gün sayısı 4278 olup, (EK-A tabloda ilgili Havalimanlarının Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde çalışılacak gün sayısı ayrıntılı olarak belirtilmiştir) teklif fiyata dahil edilecektir.

f) 3403 Özel Güvenlik Personeli için, 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da belirtilen 2019-2020-2021 yılları içindeki toplam 31 tatil gününde çalışılacak toplam gün sayısı 79119,8 olup, (EK-A tabloda ilgili Havalimanlarının Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde çalışılacak gün sayısı ayrıntılı olarak belirtilmiştir.) teklif fiyata dahil edilecektir.

25.3.2. Yemek ve yol giderleri:

a) Yüklenici tarafından sözleşme kapsamında istihdam edilen personele, brüt 234,00 TL/Ay ( 9,00 TL Brüt / Gün x 26 İş Günü =) yemek bedeli Yüklenici tarafından ücret bordrosunda gösterilerek nakdi olarak ödenir.

b) Yüklenici tarafından sözleşme kapsamında istihdam edilen personele, brüt 208 TL/Ay (8,00.- TL Brüt / Gün x 26 İş Günü =) yol (ulaşım) bedeli Yüklenici tarafından ücret bordrosunda gösterilerek nakdi olarak ödenir.

İstekliler tekliflerinde yol ve yemek bedelini 26 gün üzerinden vereceklerdir. 26 günlük süre fiyat teklifinin verilmesinde uygulama birliğinin sağlanması için tespit edilmiş olup, sözleşmenin uygulanması sırasında hak ediş ödemelerinde, nöbet ve nöbet istirahatlerinde yemek ve yol ücreti ödenir.

Hafta içi normal mesaiye gelen personele Cumartesi çalıştırılmadığı takdirde yol ve yemek ücreti ödenmez.

Çalışılmayan günler (hastalık, istirahat, rapor, vb.) ve yıllık izinli olduğu günler için yol ve yemek bedelleri hak ediş bedellerinden düşülerek ödeme yapılacaktır.

c) Teknik Şartnamede belirtilen giyim ve teçhizat malzemeleri ayni olarak verilecektir.

25.3.3. Malzeme giderleri:

Teknik Şartnamede belirtilen giyim ve teçhizat malzemeleri ayni olarak verilecektir.

25.3.4. Diğer giderler:

Hizmetin yürütülmesine ilişkin ihale dokümanında belirtilen diğer giderler teklif fiyatına dahildir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

İhale konusu hizmetin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlike sınıf ve derecelerine ilişkin kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %2 (yüzde iki) alınacaktır.” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Yüklenici Firmanın Yükümlülükleri” başlıklı 10’uncu maddesinde “10.20. Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde belirlenmiş olup, Yüklenici bunları aynen uygulamakla yükümlüdür. Yüklenicinin istihdam ettiği personelin; İş Kanunu, SGK Mevzuatı ve diğer kanun ve mevzuatlarla belirlenen uygulamalar ile kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti, boşta geçen süre ücreti, işe başlatmama ücreti, UBGT alacağı, AGİ alacağı ve uygulamalardan doğan kesintiler de dahil olmak üzere tüm hak ve alacaklar bakımından muhatabı da sorumlusu da Yüklenicidir. Yüklenici tarafından istihdam edilen personele ilişkin herhangi bir sorumluluk DHMİ'ne yüklenemez. Kurum tarafından ödenen kıdem tazminatları ve diğer işçilik alacakları yüklenici firmaya rücu edilir.

Yüklenici, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerince belirtilen uygulamalara ilişkin sağlık gözetimi belgeleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları ve İş Yeri Hekimleri ile yapmış oldukları sözleşmeler, personel eğitimleri, sağlık raporları, vb. düzenlenen belgeleri İdareye teslim edecek ve kanunda belirtilen sürelerde yenilenmesini sağlayacaktır. Yüklenici tarafından istihdam edilen personele ilişkin herhangi bir sorumluluk DHMİ'ne yüklenemez.” düzenlemesi,

 

Sözleşme Tasarısı’nın “Diğer hususlar” başlıklı 36’ncı maddesinde “36.1…

f) Yüklenicinin istihdam ettiği personelin; İş Kanunu, SGK Mevzuatı ve diğer kanun ve mevzuatlarla belirlenen uygulamalar ile kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti, boşta geçen süre ücreti, işe başlatmama ücreti, UBGT alacağı, AGİ alacağı ve uygulamalardan doğan kesintiler de dahil olmak üzere tüm hak ve alacaklar bakımından muhatabı da sorumlusu da Yüklenicidir. Yüklenici tarafından istihdam edilen personele ilişkin herhangi bir sorumluluk DHMİ'ne yüklenemez. Kurum tarafından ödenen kıdem tazminatları ve diğer işçilik alacakları yüklenici firmaya rücu edilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin “Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bünyesinde bulunan Havalimanları ile Havalimanlarına Bağlı seyrüsefer yardımcı istasyonlarına 01/07/2019-30/06/2021 tarihleri arasında toplam 3634 personelle Özel Güvenlik” olduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78’inci maddesinde yer alan açıklamalar ve ihale dokümanındaki düzenlemeler ile yaklaşık maliyet hesabı bir arada değerlendirildiğinde söz konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olduğu anlaşılmıştır.

 

4857 sayılı Kanun’un 112’nci maddesinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarının birinci fıkrada belirtilen koşullara uygun olarak ilgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

 

Teknik Şartname’nin 10.20’inci maddesinde kıdem tazminatı da dâhil işçi alacakları bakımından muhatabın yüklenici olduğu, yüklenici tarafından istihdam edilen personele ilişkin herhangi bir sorumluluğun DHMİ'ne yüklenemeyeceği, Kurum tarafından ödenen kıdem tazminatları ve diğer işçilik alacakları için yüklenici şirkete rücu edileceğinin düzenlendiği, Sözleşme Tasarısı’nın 36’ncı maddesinde de aynı yönde düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

 

4857 sayılı Kanun’un 112’nci maddesinde alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarının ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından ödeneceği ve 21.02.2019 tarihinde eklenen ek fıkra ile 4734 sayılı Kanunun 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilere, 11/9/2014 tarihinden sonra imzalanan ihale sözleşmeleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde 11/9/2014 tarihinden sonra geçen süreye ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan kıdem tazminatı ödemeleri için sözleşmesinde kıdem tazminatı ödemesinden ötürü alt işverene rücu edileceğine dair açık bir hükme yer verilmemişse alt işverenlere rücu edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Yapılan incelemede, Sözleşme Tasarısı ve Teknik Şartname’nin aktarılan düzenlemelerinde idare tarafından ödenen kıdem tazminatının 4857 sayılı İş Kanunu’nun yukarıda aktarılan hükümlerine uygun olarak kıdem tazminatının yükleniciye rücu edileceği yönünde düzenlemelere yer verildiği, dolayısıyla sözleşmede düzenlenmesi halinde yükleniciye rücu edilmesi hususunda ise bir engel bulunmadığı anlaşılmaktadır.

 

Diğer taraftan, idarece Teknik Şartname’de birinci dereceden sorumlu taraf olarak idarenin düzenlendiği, idarece ödeme yapılması durumunda yükleniciye rücu edileceği, bu durumun idarenin kendi sorumluluğunu tamamen ortadan kaldırmadığı, kaldı ki söz konusu idarelerin ihale dokümanında yer alan düzenlemelerle kanunda belirlenen yükümlülüklerini ortadan kaldıramayacağı, anılan duruma ilişkin bir uyuşmazlık çıkması durumunda 4857 sayılı Kanun hükümleri uygulanacağı anlaşıldığından, başvuru sahibinin anılan iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Başvuru sahibinin “kıdem tazminatına ilişkin olarak birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılması gerektiği,  idare tarafından kıdem tazminatından kaynaklı rücu maliyeti dâhil edilmeden hesaplanan yaklaşık maliyetin de hatalı hesaplandığı, asgari işçilik maliyeti içerisinde kıdem tazminatı yer almadığından yaklaşık maliyetin güncellenmesi gerektiği, kıdem tazminatının toplam işçilik maliyetinin %8’lik bir kısmını oluşturduğu”iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde personel maliyeti, tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş brüt asgari ücret tutarı ile bu tutar üzerinden hesaplanan işveren payı toplamından az olmamak üzere bulunan maliyetler dikkate alınarak hesaplanması gerektiği yönündeki hükümlere yer verildiği, bunun dışında yemek ve yol maliyeti gibi maliyetlerin bulunması durumunda bu maliyetlerin brüt tutarlara ekleneceği, bunun dışında personel maliyetine eklenecek başkaca bir maliyete yer verilmediği, Tebliğ’in 78.30’uncu maddesinde asgari işçilik maliyetinin hangi giderlerden oluştuğuna ilişkin açıklamalara yer verildiği, kıdem tazminatının bu giderler arasında yer almadığı, iş süresince kaç personele hangi tutarda kıdem tazminatı ödenmek suretiyle işten ayrılacağının belirlenemeyeceği, dolayısıyla kıdem tazminatı için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılması ve yaklaşık maliyet hesabına dahil edilmesi yönündeki iddiaların yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Teminat mektupları” başlıklı 35’inci maddesinde  “…32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.” hükmü,

 

“Kesin teminat” başlıklı 43’üncü maddesinde “Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır..” hükmü,

 

Sözleşme Tasarısı’nın “Teminata ilişkin hükümler” başlıklı 11’inci maddesinde “11.1. Kesin teminat

11.1.1. Yüklenici bu işe ilişkin olarak …………………………………………….. (rakam ve yazıyla) kesin teminat vermiştir.

11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ../../…. tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale dokümanı kapsamında isteklilere KİK024.2/H standart numaralı kesin teminat mektubunun verildiği ve formun 2 numaralı dipnotunda  “Bu süre, 4735 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Yapım İşleri İhalelerinde kesin kabul tutanağının onaylandığı tarih, yapım işleri dışındaki işlerde, alınan mal veya yapılan iş için garanti süresi öngörülmesi halinde, garanti süresinin dolduğu tarih, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre işin bitiş tarihi dikkate alınarak idare tarafından belirlenen süreden daha kısa olamaz.” notunun bulunduğu anlaşılmıştır.

 

  Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinde, kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirleneceği, ihale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin % 9’u oranında kesin teminat alınacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Kesin teminat alınmasının sebebi ve amacı taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamaktır. Bu bağlamda, taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin % 9’u oranında kesin teminat alınacaktır.  Söz konusu açıklamalar uyarınca kesin teminata ilişkin sürenin ihale üzerinde bırakılan istekliden talep edilmek üzere idarece işin bitim süresi dikkate alınarak belirleneceği, dolayısıyla kesin teminatın süresinin belirlenmemesinin tekliflerin oluşturulmasını etkileyecek nitelikte bir husus olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Geçici iş göremezlik” başlıklı 48’inci maddesinde “İşçilere geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi gerektiği zamanlarda geçici iş göremezlik süresine rastlayan ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatilleri, ödeme yapılan kurum veya sandıklar tarafından geçici iş göremezlik ölçüsü üzerinden ödenir.

Hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilir.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Ücret şekillerine göre tatil ücreti” başlıklı 49’uncu maddesinde “İşçinin tatil günü ücreti çalıştığı günlere göre bir güne düşen ücretidir.

Parça başına, akort, götürü veya yüzde usulü ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti, ödeme döneminde kazandığı ücretin aynı süre içinde çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır.

Saat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin yedibuçuk katıdır.

Hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu hallerde dahi aylığı tam olarak ödenen aylık ücretli işçilere 46, 47 ve 48 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanmaz. Ancak bunlardan ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışanlara ayrıca çalıştığı her gün için bir günlük ücreti ödenir.”hükmü,

 

Anılan Kanun’un  “Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller” başlıklı 55’inci maddesinde “Aşağıdaki süreler yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır:

a) İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler (Ancak, 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen süreden fazlası sayılmaz.).

b) Kadın işçilerin 74 üncü madde gereğince doğumdan önce ve sonra çalıştırılmadıkları günler.

c) İşçinin muvazzaf askerlik hizmeti dışında manevra veya herhangi bir kanundan dolayı ödevlendirilmesi sırasında işine gidemediği günler (Bu sürenin yılda 90 günden fazlası sayılmaz.).

d) Çalışmakta olduğu işyerinde zorlayıcı sebepler yüzünden işin aralıksız bir haftadan çok tatil edilmesi sonucu olarak işçinin çalışmadan geçirdiği zamanın onbeş günü (işçinin yeniden işe başlaması şartıyla).

e) 66 ncı maddede sözü geçen zamanlar.

f) Hafta tatili, ulusal bayram, genel tatil günleri.

g) 3153 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğe göre röntgen muayenehanelerinde çalışanlara pazardan başka verilmesi gereken yarım günlük izinler.

h) İşçilerin arabuluculuk toplantılarına katılmaları, hakem kurullarında bulunmaları, bu kurullarda işçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalışma hayatı ile ilgili mevzuata göre kurulan meclis, kurul, komisyon ve toplantılara yahut işçilik konuları ile ilgili uluslararası kuruluşların konferans, kongre veya kurullarına işçi veya sendika temsilcisi olarak katılması sebebiyle işlerine devam edemedikleri günler.

ı) Ek 2 nci maddede sayılan izin süreleri,

j) İşveren tarafından verilen diğer izinler ile 65 inci maddedeki kısa çalışma süreleri.

k) Bu Kanunun uygulanması sonucu olarak işçiye verilmiş bulunan yıllık ücretli izin süresi. süresi.” hükmü,

5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklar” başlıklı 16’ncı maddesinde “İş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar şunlardır:

a) Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi.

b) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması.

c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması.

d) Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.

e) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi.

Hastalık ve analık sigortasından sigortalıya hastalık veya analık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince, günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilir.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Geçici iş göremezlik ödeneği” başlıklı 18’inci maddesinde “Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla;

a) İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için,

b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için,

c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilâve edilerek çalışmadığı her gün için,

d) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler ile isteği ve hekimin onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süreler için, geçici iş göremezlik ödeneği verilir…”hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dâhil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “…78.25. İhale dokümanında günlük olarak belli sayıda personelin idarenin iş yerinde bulunması gerektiğine ilişkin düzenleme yapılan ihalelerde, 4857 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca izne hak kazanan işçilerin izin hakları idarenin belirleyeceği takvim çerçevesinde kullandırılacak ve izin kullanan işçiler fiilen çalışan işçi sayısına dahil kabul edileceğinden, izin kullanan işçilerin yerine başka işçilerin getirilerek sayının tamamlanması talep edilmeyecektir. İdarelerin, ihale konusu işte çalıştırılması istenen personel sayısını bu hususu dikkate alarak belirlemeleri gerekmektedir. Ayrıca idareler ve yükleniciler, işçilerin yıllık ücretli izin haklarını kullanmasına ilişkin olarak 4857 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinde öngörülen yükümlülüklere uymak zorundadır.”  açıklamaları yer almaktadır.

 

Teknik Şartname’de “10.19. Yeni vardiya ekibi göreve başlayana kadar, görevdeki ekip nöbet mahallini terk edemez ve göreve devam eder. Senelik izin, hafta sonu, bayram, resmi tatil, vb. tatil günleri hizmette aksaklığa gerekçe olamaz.

Özel Güvenlik personelinin İş Kanununda belirtilen zorunlu verilmesi gereken izinler (Hafta Tatili, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller, Yıllık Ücretli İzin, Evlenme İzni, Ölüm İzni, Süt İzni, Doğum İzni, vb.) dışındaki diğer nedenlerle hastalık, istirahat, rapor, vb. gibi durumlarda, işe gelemeûfel halinde bir vardiyada olması gereken personel sayısı Yüklenici tarafından Teknik şartname şartlara haiz Özel Güvenlik personeli görevlendirilerek tamamlanacaktır. Tamamlanan

Personel için DHMİ'den ek ücret talep edilemez.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İlgili mevzuat hükümleri gereğince, yıllık izin kullanan işçilerin fiilen çalışan işçi sayısına dahil kabul edilmesi ve izin kullanan işçilerin yerine başka işçilerin getirilerek sayının tamamlanmasının idarece talep edilmemesi ve idarece ihale konusu işte çalıştırılması istenen personel sayısının bu hususun dikkate alınması suretiyle belirlenmesi gerekmektedir.

 

Teknik Şartname’nin yukarıda aktarılan düzenlemesinde yıllık izinlerin söz konusu düzenlemeden hariç tutulduğu anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 16’ncı maddesinde de iş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan hakların sayıldığı, anılan Kanun’un 18’inci maddesinde ise geçici iş göremezlik ödeneği verilmesine ilişkin şartların belirtildiği görülmüştür. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 48’inci maddesinde hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geçici iş göremezlik ödeneği verileceği ve bu ödeneğin aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edileceği hüküm altına alınmıştır.

Teknik Şartname’de yapılan düzenlemede, raporlu olunması halinde, raporlu işçinin yerine başka personel getirilerek sayının tamamlanmasının istenildiği, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili şartların karşılanması halinde hastalık veya analık halleri nedeniyle istirahat raporu alması durumunda, geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için işçiye geçici iş göremezlik ödeneği verileceği ve bu tutarın aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edileceği, sonuç olarak hastalık halleri nedeniyle istirahat raporu alan işçiler için geçici iş göremezliğin üçüncü gününden itibaren her hangi bir külfetin oluşmayacağı, ihale konusu işin büyüklüğü dikkate alındığında, personelin istirahat raporu alması halinde ilk iki gün için katlanılması gereken ücret maliyetinin, ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve tecrübe sahibi olması beklenen istekli açısından öngörülmeyecek ve teklif hazırlanmasında tereddüt yaratacak ölçüde olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un “Özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar” başlıklı 10’uncu maddesinde “Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

c) 18 yaşını doldurmuş olmak.

d) (Değişik: 2/1/2017 – KHK-680/69 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7072/67 md.) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

e) (Mülga: 23/1/2008 – 5728/578 md.)

f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

g) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

h) (Ek: 2/1/2017 – KHK-680/69 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7072/67 md.) Güvenlik soruşturması olumlu olmak.” hükmü yer almaktadır.

 

Teknik Şartname’nin “Özel Güvenlik Personelinde Aranacak Şartlar” başlıklı 6’ncı maddesinde “…6.11. Değişik: 2/1/2017 – KHK-680/69 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7072/67 md.) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

5188 sayılı Kanun’un yukarıda aktarılan 10’uncu maddesinde özel güvenlik görevlilerinde aranılacak şartlara yer verildiği anlaşılmıştır.

 

Şikâyete konu edilen Teknik Şartname’nin 6.11’inci maddesinde yukarıda aktarılan 5188 sayılı Kanun’un yukarıda aktarılan 10’uncu maddesinde belirlenen şartların aynısının düzenlendiği görülmüş olup, kanun düzenlemeleri doğrultusunda düzenlenen doküman düzenlemelerinde mevzuata aykırılık bulunmadığı, başvuru sahibinin anılan iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

   Oybirliği ile karar verildi.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap