Mal alım ihalesinde iş artışı olması halinde, yüklenicinin iş artışını kabul etmeme gibi bir durumu olabilir mi?

Yayın Tarih: 22.08.2016 10:08
Özet

merhaba hocam.. mal alım ihalesi… iş artışı olması halinde, yüklenicinin iş artışını kabul etmeme gibi bir durumu olabilir mi.. dayanakları ile cevap vermeniz ricasıyla…


merhaba hocam.. mal alım ihalesi… iş artışı olması halinde, yüklenicinin iş artışını kabul etmeme gibi bir durumu olabilir mi.. dayanakları ile cevap vermeniz ricasıyla…


Benzer Yazılar

Cevabımız

 

EK:7 MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat / Götürü Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi]’nin “Madde 24 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

24.1.

 (1) Götürü bedel  teklif alınarak ihale edilen mal alımlarında bu madde aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

“Bu ihalede 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise Yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve Yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir.”

   (2) Birim fiyat teklif alınarak ihale edilen mal alımlarında bu madde aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

24.1.Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

a) Sözleşmeye konu alım içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal alımlarında sözleşme bedelinin  % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı Yükleniciye yaptırılabilir. “ hükmüne göre Götürü bedel teklif alınarak yapılan mal alımlarında % 10, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal alımlarında sözleşme bedelinin  % 20 'sine kadar yüklenici tarafından yapılması zorunludur.

 

 

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap