MAL ALIMINDA HANGİ İHALELER İÇİN AŞIRI DÜŞÜK SORGULAMA YAPILACAK!

Yayın Tarih: 11.07.2019 03:07
Özet

25 Ocak 2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete ile ihale uygulama yönetmelikleri ve Kamu İhale Genel Tebliğinde bazı değişiklikler olmuştur. Mal alımı ihalelerinde aşırı düşük sorgulama kiriterleri getirildi. bu kriterleri neler, hangi mal alımı ihaleleri için aşı düşük teklif sorgulaması yapılmalıdır.


Mal alımı ihalelerinde Yönetmelik ve Tebliğde yapılan değişikliklerle aşırı düşük teliflerin değerlendirilmesine yönelik kriterler belirlenmiştir. Buna göre;

“Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, ikinci ve üçüncü fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

a) Verilen tekliflerden diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanların, ihale komisyonu tarafından tespit edilmesi halinde, bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu tarafından;

1) İmalat sürecinin ekonomik olması,

2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı avantajlı koşullar,

3) Teklif edilen malın özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak, aşırı düşük teklifler değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

b) İhale, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırılır.

(2) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altındaki ihalelerde, birinci fıkranın (b) bendinin kullanılması zorunludur.

(3) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin dört katının üzerinde olan ihalelerde birinci fıkranın (a) ve (b) bendindeki seçeneklerden birinin kullanılması zorunludur.”[1]

İhale ilanında ve dokümanında, verilen tekliflerden diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanların, ihale komisyonu tarafından tespit edilmesi halinde isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen mal alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir. İstekliler, aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini, Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinde belirtilen yöntemlerle açıklayabilirler.

İhale komisyonu tarafından yapılan değerlendirmede açıklamaları yeterli görülmeyen veya süresi içerisinde yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.[2]

Yönetmelik hükmüne göre yaklaşık maliyeti eşik değerin dört katına kadar olan mal alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacaktır. Bu limitin üstündeki mal alım ihalelerinde ise aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması idarenin takdirinde olup idare idari şartnamede bu belirlemeyi yapması gerekmektedir.

Tablo: Mal alımı İhalelerinde Aşırı Düşük Sorgulama Yapma/ Yapmama İle İlgili Belirleme Tablosu (01.02.2017 – 31.01.2018 dönemi için)

  • Yaklaşık maliyeti genel bütçeye dahil daireler ve özel bütçeli idarelerde ₺1.073.525 x 4 = ₺ 4. 294.100
  • Diğer idarelerde ₺ 1.789.213 x 4 = ₺7.156.852

Altıdaki mal alımı ihalelerinde

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaz.
  • Yaklaşık maliyeti genel bütçeye dahil daireler ve özel bütçeli idarelerde ₺1.073.525 x 4 = ₺ 4. 294.100
  • Diğer idarelerde ₺ 1.789.213 x 4 = ₺7.156.852
  • mal alımı ihalelerinde
İdare idari şartnamede aşırı düşük teklif sorgulama yapacağını veya yapmayacağını belirleme hakkı bulunmaktadır.

İdari şartnamede bu seçeneklerden birini seçebilmektedir.

 
 


[1] MAİUY 58.Md.

[2] KİGT. 62/A Md. “Mal alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi”

62/A.1.


Üst Konuları: Mal Alımları

Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap