Ortaklardan birinin iş denetleme belgesiyle ihaleye girildiğinde ,bu ortağın şirkette bir yıldan fazla ortak olması gerekir mi?

Yayın Tarih: 17.06.2016 11:06
Özet

Merhaba hocam.. a firması…eskiden kurulmuş galiba…birkaç yıl önce…2016 yılında isim degiştirip b firması olmuş.. b firması ihaleye giriyor…iki ortaklı firma…ortaklar ali ve veli olsun.. firma ortakları belgesinde hisse oranları ali yüzde 51….şirket 2016 da kurulduğu halde, tescil eski görünüyor…sanırım eski şirketten dolayı…yani örnekteki a firması ortaklardan biri yani ali inşaat mühendisi. ihale de iş deneyimi […]


Merhaba hocam.. a firması…eskiden kurulmuş galiba…birkaç yıl önce…2016 yılında isim degiştirip b firması olmuş.. b firması ihaleye giriyor…iki ortaklı firma…ortaklar ali ve veli olsun.. firma ortakları belgesinde hisse oranları ali yüzde 51….şirket 2016 da kurulduğu halde, tescil eski görünüyor…sanırım eski şirketten dolayı…yani örnekteki a firması ortaklardan biri yani ali inşaat mühendisi. ihale de iş deneyimi olarak aliye ait iş denetleme kullanılıyor… bu durumda firmanın elenmesi gerekmezmi…çünkü ortaklık durum belgesinde yani KİK031.1/y formunda BİR YILLIK SÜRE var.


Üst Konuları: Ortaklık Durum Belgesi

Benzer Yazılar

Cevabımız

 

Kamu İhale Genel Tebliği

Madde 44-Ortaklık durum belgesi

“44.1. (Değişik: 07/06/2014-29023 R.G./20.md., Yürürlük:10/06/2014; Değişik: 07/06/2014-29023 R.G./19.md.,  Yürürlük:19/08/2014) Tüzel kişi aday veya isteklilerin, ortaklarına ait iş deneyimini gösteren belgeleri sunmaları durumunda; Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin dokuz, ve onbirinci fıkralarında yer alan hükümler uyarınca, iş deneyim belgesi veya mezuniyet belgesi sahibi ortaklarının ortaklık hisse oranları ve sürelerine ilişkin olarak, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya (Ek ibare: 12/06/2015-29384 R.G./3. md.) SM, YMM ya da SMMM tarafından düzenlenen belgeleri sunmaları zorunludur. Bu kapsamda;

a) Tüzel kişiliğin en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip ortağının iş bitirme/durum/yönetme/denetleme belgesi ile ihaleye katılım durumunda, (KİK031.1/Y) nolu standart formun,

b) (Mülga bent: 07/06/2014-29023 R.G./19.md.,  Yürürlük:19/08/2014)

c) Tüzel kişiliğin en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip ortağının mezuniyet belgesi ile ihaleye katılım durumunda; (KİK031.3/Y) nolu standart formun,

düzenlenerek başvuru veya teklif kapsamında sunulması gereklidir.” Hükmüne göre elenmesi gerekir.(sizin yazdığınız veriye göre)

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap