SINIR DEĞER TESPİT KATSAYILARI (R KATSAYISI)

Özet

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değeri tespiti için belirlenen “Sınır Değer Tespit Katsayıları”


​Kamu ihale Genel Tebliğinin 79.1. maddesinde yapılan değişiklik yapılmıştır. Buna göre;

“79.1. Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer aşağıdaki kurallara göre tespit edilir.

79.1.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı sınır değer olarak kabul edilir.

79.1.2. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer;

SD: Sınır değeri,

YM: Yaklaşık maliyeti,

n: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan isteklilerin teklif sayısını,

T1, T2, T3….Tn: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan isteklilerin teklif bedellerini,

R: Sınır Değer Tespit Katsayısını

 

Sınır Değer = [(Yaklaşık Maliyet + Tekliflerin toplamı) / Teklif sayısı + 1] x R Katsayısı

 

79.1.3. 79.1.2 nci maddede yer alan R değeri her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere Kurum tarafından belirlenir ve ilan edilir. İhalenin konusu veya işin niteliğine göre Kurum tarafından farklı R değerleri belirlenebilir.”

  • Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde sınır değer değişmemiş yine kar hariç yaklaşık maliyet tutarı sınır değer olarak kabul edilecektir.
  • Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde yukarıda belirtilen formülasyona göre belirlenecek sınır değerin altındaki teklifler için aşırı düşük teklif sorgulaması yapılacaktır.
  • Sınır değerin tespitine ilişkin formülasyonda dikkate alınacak geçerli teklifler ihalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan isteklilerdir.

Kamu İhale Kurulunun  26/1/2017 tarih ve  2017/DK.D-13 sayılı Düzenleyici kararı ile

“Maddede düzenlenen formül incelendiğinde R katsayısının, yaklaşık maliyet ve teklifler veri kabul edildiğinde, sınır değerin bu verilerin aritmetik ortalamasından sapmayı ifade ettiği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin sağlıklı uygulanmasını sağlamak üzere, kamu alımları istatistikleri kullanılarak geçmiş yıllarda gerçekleşen personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarındaki yaklaşık maliyet, ihaleye sunulan fiyat teklifleri ve sözleşme bedelleri kullanılarak aşağıdaki hizmet grupları için ortalama sapma değerleri hesaplanmış ve gerekli görülen diğer veriler de kullanılarak R katsayıları tespit edilmiştir.

 Yukarıda açıklanan gerekçelerle;

  1. İlanı veya duyurusu 1/2/2017 ve sonrasında yapılacak olan personel çalıştırtılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespitinde ekli R katsayılarının kullanılmasına;
  2.  İdarelerin ve isteklilerin kullanımına sunulmak üzere sınır değer hesaplama modülünün hazırlanmasına;
  3. Bu kararın Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.1.3 üncü maddesi gereğince Kurumun resmi internet adresinde ve Elektronik Kamu Alımları Platformunda ilan edilmesine; Oybirliği ile karar verildi.”
  • Yukarıdaki açıklamal ışığında Kamu İhale Kurumu tarafından personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde İhalenin konusu veya işin niteliğine göre belirlenen R Katsayıları (Sınır Değer Tespit Katsayıları) aşağıdaki şekildedir.
  • Sınır Değer = [(Yaklaşık Maliyet + Tekliflerin toplamı) / Teklif sayısı + 1] x R Katsayısı

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI OLMAYAN HİZMET ALIMI İHALELERİNDE SINIR DEĞERİN TESPİTİNDE KULLANILACAK R KATSAYILARI

İhalenin Konusu*

R Katsayıları

Araç kiralama

0,86

Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler

0,87

Çöp Toplama

0,85

Malzemeli Yemek

0,88

Mühendislik Hizmetleri

0,78

Sigorta Hizmetleri

0,77

Diğer Hizmetler

0,83

* Birden fazla hizmet konusunu içeren işlerin ihalelerinde, yaklaşık maliyet içinde ağırlıklı olan konuya göre R katsayısı tespit edilecektir. 

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap