Teklif Mektubunda rakam ve yazı ile kısmı rakam olarak belirtilmiş ama yazı ile yazılmamış olması değerlendirme dışı bırakılma sebebi olarak değerlendirilir mi?

Yayın Tarih: 11.08.2016 04:08
Özet

Teklif Mektubunda rakam ve yazı ile kısmı rakam olarak belirtilmiş ama yazı ile yazılmamış olması değerlendirme dışı bırakılma sebebi olarak değerlendirilir mi?


Teklif Mektubunda rakam ve yazı ile kısmı rakam olarak belirtilmiş ama yazı ile yazılmamış olması değerlendirme dışı bırakılma sebebi olarak değerlendirilir mi?


Üst Konuları: Teklif Mektubu

Cevabımız

 

İkincil mevzuatı oluşturan Uygulama Yönetmeliklerin  “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli başlıklı  maddesinde  “– (1) Başvuru ve teklif mektupları, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır. Ancak birden fazla mal kaleminden oluşan ihalelerde teklif mektuplarının, birim fiyat teklif mektubu esas alınarak hazırlanması zorunludur.

          (2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

          a) Yazılı olması.

          b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

          c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

          ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

          d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

          e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

          (3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

          (4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

          (5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.’’ hükmü yer almaktadır.

Yukarıda anılan mevzuat hükümleri içerisinde yer alan teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması gerektiği hükmüne aykırı olduğundan ihale dışı bırakılması gerekir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap