Yapım ihalesi kazandım sözleşme yapacağım toplamda 8 000 TL bağ-kur borcum var sözleşme yapılabilir mi?

Özet

Yapım ihalesi kazandım sözleşme yapacağım toplamda 8 000 TL bağkur borcum var sözleşme yapılabilir mi şimdilik şirket kaydım yok yani yanımda işçi çalıştırmadım hiç.


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapım ihalesi kazandım sözleşme yapacağım toplamda 8 000 TL bağkur borcum var sözleşme yapılabilir mi şimdilik şirket kaydım yok yani yanımda işçi çalıştırmadım hiç.

Cevabımız

Kamu ihale genel tebliğinin 17.3.2. maddesine göre; “5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre tespit edilen sigorta primine esas aylık kazancın üst sınırının 3 katını aşmayan ve (b) bendi kapsamına giren ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunların fer’ileri toplamından oluşan borçlar,” kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak değerlendirilmeyecektir.

Bu kapsamda aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere 2017 yılı itibariyle bağkur için sınır ₺5.332,50 olup bu borç için yapılandırma yapılmamış ise  sunmuş olduğunuz teklif mektubunda taahüt ettiğiniz bu hususla ilgili gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedileceği anlaşılmaktadır.

Ek bilgi:

İhale üzerinde kalmasına rağmen süresi içinde sözleşme imzalamaya gelmeyenlerin ise Kamu İhale Kanununun 44 üncü maddesi gereğince geçici teminatının gelir kaydedilmesi ve anılan Kanunun 58 inci maddesi uyarınca kamu ihalelerinden yasaklanması gerekmektedir. Bu çerçevede; sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından taahhüt edilen hususlara ilişkin yukarıda belirtilen belgelerin sözleşme imzalama süresi içinde sunulmaması halinde, bu istekli hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar” kapsamında değerlendirme yapılacak ve ayrıca anılan Kanunun 44 üncü maddesi gereğince geçici teminatı gelir kaydedilecektir. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerine ilişkin belgelerin ihale üzerinde kalan istekli tarafından ilgili yerlerden temin edilerek süresi içerisinde ihaleyi yapan idareye sunulması ve bu belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içerdiğinin anlaşılması (sosyal güvenlik prim veya vergi borcu bulunması gibi) halinde, sonradan ihalenin iptal edilip edilmediğine bakılmaksızın, bu durumda olanların ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi, fakat haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi gerekmektedir. 

İHALE MEVZUATINDA DİKKATE ALINACAK KESİNLEŞMİŞ SGK BORÇLARI *

(01.01.2017-31.12.2017 Tarihleri Arası)

İsteklinin Niteliği

Sigorta Primine Esas Alt Sınır = Asgari Ücret

Sigorta Primine Esas Üst Sınır = Alt Sınır x 7,5

Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Sınırı

 

(01.01.2017–31.12.2017)

(01.01.2017–31.12.2017)

(01.01.2017–31.12.2017)

 

SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi ve Alt İşvereni Yok

1.777,50

13.331,25

13.331,25 x 3 =

₺39.993,75

 

SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi ve Alt İşvereni Varsa

1.777,50

13.331,25

13.331,25 x 6 =

₺79.987,50 

 

SSK ve Emekli Sandığı Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi ve Sadece SSK Kapsamındaki Sigortalılar Açısından

1.777,50

13.331,25

13.331,25 x 3 =

₺39.993,75

 

SSK ve Emekli Sandığı Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi ve Sadece Emekli Sandığı Kapsamındaki Sigortalılar Açısından

1.777,50

13.331,25

13.331,25 x 3 =

₺39.993,75 

 

SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Gerçek Kişi ve Bağ-Kur Kapsamında Sigortalısı-Alt İşvereni Yok

1.777,50

13.331,25

13.331,25 x 3 =

₺39.993,75 

 

SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Gerçek Kişi ve Bağ-Kur Kapsamında Sigortalısı / Bağ-Kur Sigortalılığı Açısından

1.777,50 TL

-

1.777,5 x 3 =

₺5.332,50

 

Bağ-Kur Kapsamında Sigortalı veya Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeme Yükümlüsü ve Genel Sağlık Sigortası (27.04.2017 tarih ve 29696 Resmi Gazete) Borcu dikkate alınacaktır

1.777,50 TL

-

1.777,5 x 3 =

₺5.332,50

 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesine göre, bu kanun gereğince alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır (6761 sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle,  günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı, 01/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmiştir.)

 
 

* Kapsama Dahil Borçlar Şunlardır;  

- Sigorta Primi 

- İşsizlik Sigortası Primi 

- Sosyal Güvenlik Destek Primi 

- Primlere İlişkin Gecikme Cezası-Gecikme Zammı-Diğer Fer ’ileri  

- Emekli Keseneği ve Kurum Karşılıkları 

- Emekli Keseneği ve Kurum Karşılıklarının Fer’ ileri 

* KİGT. 17.3.2. Md. Göre hazırlanmıştır. 

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap