05.07.2021 tarihinden sonra yapılacak hizmet alımı ihalelerinde özel sektör de yapılan işler de iş deneyim belgesinin kabul edilmesi için sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin belgelerin teklif kapsamında sunulması gerektiği hk.

Yayın Tarih: 31.05.2022 09:05
Özet

İstekli tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmenin, faturaların, hizmet alan şirkete ilişkin imza sirküleri ile müstenidatlarının ve damga vergisine ilişkin tahakkuk fişlerinin sunulduğu, sunulan belgelerden hizmet alıcısı nam ve hesabına sözleşmeyi imzalayanın hizmet alıcısını temsil etme yetkisinin bulunduğunun anlaşıldığı,


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

 

Toplantı No : 2022/028
Gündem No : 30
Karar Tarihi : 18.05.2022
Karar No : 2022/UH.I-621

 

BAŞVURU SAHİBİ:

… Turizm Taşımacılık A.Ş.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İ…aç İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş.,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/39145 İhale Kayıt Numaralı “Personel Taşıma Hizmet Alım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstaç İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. tarafından 16.03.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Personel Taşıma Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak …. Turizm Taşımacılık A.Ş.nin 01.04.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.04.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 13.04.2022 tarih ve 18269 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.04.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2022/385 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

6) Özel sektöre gerçekleştirilen işe ait iş deneyimini gösterir belgelerin sunulduğu, hizmet alıcısı nam ve hesabına sözleşmeyi imzalayanın hizmet alıcısını temsil etme yetkisi ve vekaletinin bulunmadığı, faturalarda Katma Değer Vergisi Genel Tebliğine (Sıra no: 117)  göre 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekirken uygulamadığı, bundan dolayı fatura tarihinden belirli süre sonra iade faturası veya başka bir hizmet faturasını anılan istekli adına düzenleyerek muhasebe açısından hesapların sıfırlandığı, bu sayede KDV tevkifatı yükü altına girmeden sadece damga vergisi ödentisi ile iş deneyimini gösterir belge elde ederek ihalede haksız rekabet oluşturulduğu, sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihinden önce yatırılmış olması gerektiği, damga vergisi ödendi makbuzunun tarihinin sözleşme tarihinden önceki bir tarihi taşıması da mümkün olmadığı, sözleşmenin imzalandığı tarih veya sözleşmenin başladığı tarih baz alınarak bağlı bulunulan vergi dairesinden sorgulanması gerektiği, makbuzda doğru olmayan hususlar var ise resmi evrakta sahtecilik suçundan suç duyurusunda bulunulması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

6) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

 

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun “Akitlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünde “A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar: 1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler” için sözleşme bedelinin binde 9,48 oranında damga vergisi alınacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; …..

istenilmesi zorunludur.

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

………. …” hükmü,

İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) (Değişik: 16/3/2011–27876 R.G./11.md.) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, (Ek ibare: 12/06/2015-29384 R.G./ 1. md.; mülga ibare: 13/06/2019-30800 R.G./8. md., yürürlük: 23/06/2019) yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri (Ek ibare: 20/06/2021-31517 R.G./2. md., yürürlük: 05/07/2021) ile sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin belgeler, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

(c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

 (d) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru …

. …” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen öğrenci ve/veya personel taşımacılığı veya araç kiralama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir …” düzenlemesi yer almaktadır.

 

… Turizm Tic. A.Ş. tarafından teklif zarfı içerisinde ……..jet Havacılık A.Ş. ile … Turizm Tic. A.Ş. arasında 31.01.2018 tarihinde akdedilen personel taşınma (servis) işine ilişkin sözleşmenin, damga vergisine ilişkin olarak düzenlenme tarihleri 30.11.2021 ve 08.12.2021 olan 2 adet tahakkuk fişinin, ……..jet Havacılık A.Ş.ye ait imza sirküleri ile söz konusu imza sirkülerinin müstenidatlarının, ……..jet Havacılık A.Ş.ye yönelik olarak düzenlenen 173 adet faturanın sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Söz konusu imza sirkülerinden … Turizm Tic. A.Ş. tarafından sunulan sözleşmede ……..jet Havacılık A.Ş. kaşesi üzerinde yer alan imzanın şirket ticaret unvanı veya kaşesi altına atacağı münferit imzası ile şirketi her hususta en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınan ….Ersoy’a ait olduğu anlaşılmıştır. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin resmi internet adresi (www.ticaretsicil.gov.tr) üzerinden haricen yapılan sorgulama neticesinde anılan tarihte söz konusu kişinin şirketi münferiden temsil ve ilzama yetkili olmadığına dair bir bilgiye erişilememiştir.

 

Bahse konu sözleşmenin “Konu” başlıklı 3’üncü maddesinde “Aşağıda belirtilen şartlar dahilinde ……. TRAVEL tarafından ……..JET’in İstanbul adresinde görev alan genel müdürlük personeli ve İstanbul-Antalya-Türkiye il sınırları içinde ikamet eden uçuş ekibi işlerini yurtiçi ve yurtdışındaki tüm personelini ekte belirtilen güzergahlarda personel taşıma ve transfer hizmetlerinin yerine getirilmesidir.” düzenlemesi,

 

“Sözleşme Süresi” başlıklı 4’üncü maddesinde “İşbu sözleşmenin süresi ilk imza tarihi olan 31/01/2018 tarihi itibari ile bitiş tarihine kadar geçerlidir.

Başlangıç tarihi: 31/01/2018       Bitiş Tarihi: 28/02/2020

İşe Başlama Tarihi:31/01/2018” düzenlemesi,

 

“Sözleşme Bedeli” başlıklı 6’ncı maddesinde “Sözleşme bedeli sözleşmenin ekinde EK-1 belirtilmiştir. EK-1 sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. EK-1 e açıkça belirtildiği gibi sefer sayılarına göre işin bedeli 11.404.359,49 TL dir.

Sözleşmenin başlama tarihinden itibaren 1 (bir) yıl boyunca EK-1 deki fiyatlar ile taşıma gerçekleştirilecektir. Hizmet ifa edilirken sözleşme tarihindeki yakıt fiyatının üzerine yakıta gelecek %10 un üzerindeki zammın 3/1 oranındaki artış müteakip ayın faturasına yansıtılır. Bir yılın sonunda ücretlere yapılacak değişiklikler karşılıklı mutabakat ile belirlenir. KM artışları 2 km üzerinde km başına fiyat artışı 1,5 TL dir.” düzenlemesi,

 

“Ödeme” başlıklı 8’inci maddesinde “…..TRAVEL, 1 (bir) ayda yapmış olduğu servis toplamı ile ilgili açıklayıcı ve günlük çizelgeleri de ekinde olmak kaydıyla hizmet verdiği aya ait hizmet verdiği aya ait hizmet bedeli faturasını düzenleyerek her hafta ……..JET’e teslim eder. Bu şekilde düzenlenerek ……..JET’e tebliğ edilen fatura bedelleri tebliğ tarihini takip eden 15 (onbeş) gün sonra …..TRAVEL’in banka hesabına ödenecektir.” düzenlenmesi yer almaktadır.

 

Ek-1’de güzergah ve fiyat tablosu aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 

….

Ayrıca söz konusu sözleşmesiyle birlikte sunulan 173 adet faturanın KDV hariç toplam tutarının 9.850.893,44 TL olduğu, damga vergisine ilişkin olarak sunulan tahakkuk fişlerinin ilkinde damga vergisi matrahı 4.150.000,00 TL, ikincisinde damga vergisi matrahının 5.211.745,76 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

Anılan isteklinin 2, 3 ve 5’inci kısımlarda teklifinin sırasıyla “2.085.600,00 TL”, “10.074.000,00 TL” ve “14.626.800,00 TL” olduğu tespit edilmiştir. İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesi düzenlemelerine göre bahse konu istekli tarafından başvuruya konu ihalenin 2, 3 ve 5’inci kısımlarında sağlanması gereken iş deneyim tutarının sırasıyla “417.120,00 TL”, “2.014.800,00 TL” ve “2.925.360,00 TL” olduğu anlaşılmıştır.

 

... Turizm Tic. A.Ş. tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmenin, faturaların, hizmet alan şirkete ilişkin imza sirküleri ile müstenidatlarının ve damga vergisine ilişkin tahakkuk fişlerinin sunulduğu, sunulan belgelerden hizmet alıcısı nam ve hesabına sözleşmeyi imzalayanın hizmet alıcısını temsil etme yetkisinin bulunduğunun anlaşıldığı,

– bu açıdan başvuru sahibi isteklinin anılan iddiasının yerinde olmadığı,

– diğer taraftan söz konusu istekli tarafından damga vergisine ilişkin olarak sunulan belgelerin tahakkuk fişi olması nedeniyle tahsili gösterir nitelikte olmadığı gibi,

-sunulan tahakkuk fişlerinde yer alan toplam matrahın sözleşme bedeli ile uyumlu olmadığı, şöyle ki damga vergisi kanununa göre mukavelenameler için sözleşme bedelinin binde 9,48’i oranında damga vergisi ödenmesi gerektiği,

-bu kapsamda sunulan sözleşme için damga vergisi matrahının sözleşme bedeli olan 11.404.359,49 TL olması gerektiği, ancak sunulan 2 adet tahakkuk fişinin toplam matrahının 9.361.745,76 TL olduğu,

-bu rakamın sözleşme bedelini teyit eder nitelikte olmadığı,

-ayrıca sunulan tahakkuk fişlerinin sunulan sözleşmeye ait olduğunu işaret eder bir ifade ya da belirtecin bulunmadığı,

-bütün bu hususlar bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibi isteklinin anılan iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap