Aşırı düşük fiyat sorgulamasında Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde metraj hesaplamalarındaki farklılıklarda makul ve kabul edilebilir ölçü nedir?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2014/UY.III-2921 Sayılı Kararında: İhale üzerinde kalan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, isteklice anahtar teslimi götürü bedel teklif icmalinin, müteahhit kârı ve genel gider icmalinin, tüm iş kalemlerine ilişkin cetvellerin ve açıklama istenilen iş kalemlerine ilişkin olarak analizlerin ve proforma faturaların sunulduğu görülmüştür. İdarece açıklama istenilen iş kalemlerine ilişkin olarak, […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UY.III-2921 Sayılı Kararında:

İhale üzerinde kalan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, isteklice anahtar teslimi götürü bedel teklif icmalinin, müteahhit kârı ve genel gider icmalinin, tüm iş kalemlerine ilişkin cetvellerin ve açıklama istenilen iş kalemlerine ilişkin olarak analizlerin ve proforma faturaların sunulduğu görülmüştür. İdarece açıklama istenilen iş kalemlerine ilişkin olarak, yaklaşık maliyet hesabında yer verilen metrajlar ile istekli tarafından açıklama kapsamında sunulan belgelerde yer alan iş kalemleri miktarları karşılaştırıldığında aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan ihalelerde, imalat miktarlarının ihale dokümanı içerisinde istekli olabileceklere verilmemesi nedeniyle, isteklilerin tekliflerine esas metrajları ihale dokümanı içerisinde verilen proje ve ekleri üzerinde yapılan hesaplamalara dayandırdığı, bu itibarla istekliler tarafından hesaplanan miktarlar ile idarelerce yaklaşık maliyet hesabında kullanılan miktarların birebir uyuşmasının beklenemeyeceği, isteklilerin birbirlerinden farklı miktarlar öngörmesinin olağan olduğu, bazı imalat kalemlerine ilişkin miktarların idarece tespit edilen miktarlardan düşük veya fazla olabileceği açıktır. Bu bağlamda, anahtar teslimi götürü bedel teklif alınan işlerde, idarelerce tespit edilen imalat miktarları ile isteklilerce öngörülen miktarlar arasındaki fark, işin yapımını etkilemeyecek ölçüde makul olduğu sürece teklifin kabul edilebilir bir teklif olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

İstekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamındaki belgelerde öngörülen miktarlar ile idarece hesaplamalarda kullanılan miktarlar arasındaki farklılıkların ise, iş kalemlerinin büyük bölümünde %10’un üzerinde olduğu, metraj hesaplamalarındaki bu farklılıkların makul ve kabul edilebilir ölçüde değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla aşırı düşük teklif açıklamasının, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.14’üncü maddesine aykırı olduğu anlaşıldığından, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilerek isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap