Bilgi Sistemi Yazılım Hizmeti ihalesine ilişkin aşırı düşük teklif açıklamasında, ihale konusu işte çalışacak personelin yemek ve ulaşım giderlerinin belgeye dayalı yapılmadığı gerekçesiyle istekli elenir mi?

Özet

N… Bilişim Teknolojileri Bilgisayar Uluslararası İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, ihale konusu işte çalışacak personelin yemek gideri olarak günlük ortalama 22 TL öngörüldüğünü, ulaşım ve konaklama giderleri için ise toplam 100.000 TL (bu bedelinde personel başına günlük 15 TL civarı bir yol bedeline tekabül ettiği) öngörüldüğünü beyan ettiği görülmüştür. İdare aşırı düşük teklif sorgulamasında ihale konusu işte çalışacak personelin yemek ve ulaşım bedellerine ilişkin belgeye dayalı açıklama sunulmasını istediği, ancak İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde teklif fiyata dahil olan giderler arasında ve aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan kalemlerine ait Teknik Şartname’nin ilgili kısımlarında çalışacak personele verilecek yol ve yemek bedeline ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer vermediği görülmüştür. Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, idarece aşırı düşük teklif sorgulamasının dokümanda teklif bileşenine dahil olduğu belirtilen maliyet unsurları esas alınarak teklifi aşırı düşük bulunan bütün istekliler için yenilenmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2015/069

Gündem No

: 63

Karar Tarihi

: 25.11.2015

Karar No

: 2015/UH.I-3174

 

         Şikayetçi:

N… Bilişim Teknolojileri Bilgisayar Uluslararası İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi 

          İhaleyi Yapan Daire:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğü 

         Başvuru Tarih ve Sayısı:

06.11.2015 / 87540 

         Başvuruya Konu İhale:

2015/91696 İhale Kayıt Numaralı "Emlak Bilgi Sistemi Yazılım Hizmeti Alımı" İhalesi 

         Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

         Karar:

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğü tarafından 15.09.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Emlak Bilgi Sistemi Yazılım Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak N… Bilişim Teknolojileri Bilgisayar Uluslararası İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin 22.10.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.10.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 06.11.2015 tarih ve 87540 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.11.2015tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/2880 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması ihale konusu işte çalışacak personelin yemek ve ulaşım giderlerinin belgeye dayalı yapılmadığı gerekçesi ile idarece kabul edilmediği, teklifi değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuru sahibi bu durumun mevzuata aykırı olduğunu, ihale konusu işte çalışacak personelin yemek ve ulaşım giderlerinin teklif bedelini oluşturan maliyet kalemlerinin önemli bileşeni olmadığını, tali nitelik taşıdığını, yemek bedeli için İstanbul ilinde Kamu Kurumlarının yemek ihalelerinin 4,5 TL ile 11 TL arasında değiştiğini, dolayısıyla yemek bedeli olarak 22 TL öngördüklerini, ulaşım bedeli için UKOME’nin belirlediği fiyatın 2,15 TL olduğunu, 2 gidiş 2 dönüş ücretinin günlük 8,6 TL olduğunu, dolayısıyla ulaşım bedeli olarak günlük 15 TL belirlediklerini, aşırı düşük açıklamalarının bu hali ile kabul edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmüne,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

…….” hükmüne,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.

………………..”açıklamasına yer verilmiştir.

 

İnceleme konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. İlgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edilecektir.

 

……..” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İnceleme konusu ihaleye 4 isteklinin teklif verdiği, bu tekliflerden …..bty Yazılım Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.nin teklifi birim fiyat teklif cetvelinin garanti, bakım ve destek bedeli (2 yıl) iş kalemine herhangi bir bedel öngörülmediğinden değerlendirme dışı bırakıldığı, geçerli sayılan 3 tekliften Ü….. Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. ve N… Bilişim Teknolojileri Bilgisayar Uluslararası İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin teklifleri sınır değerin altında olduğu tespit edilerek aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, Ü….. Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamaları mevzuata uygun olarak kabul edildiği görülmüştür.

 

İdarece N… Bilişim Teknolojileri Bilgisayar Uluslararası İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin 1.794.000,00 TL tutarındaki teklifi aşırı düşük teklif olarak tespit edildiği, 29.09.2015 tarihli ve 76203632/755 sayılı yazıyla, birim fiyat teklif cetvelinin; 1’inci EBİS (Emlak Bilgi Sistemi) Uyarlama/Geliştirme Bedeli, 2’nci Harita Uygulaması Uyarlama/Geliştirme Bedeli, 3’üncü Destek Personelinin Garanti Müddetince Çalışma Bedeli (2 kişi, 2 yıl) iş kalemlerine yönelik ve bu iş kalemleri kapsamında çalışacak personelin ücret, yemek ve ulaşım giderleri ile ilgili Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesi doğrultusunda yazılı ve belgeye dayalı açıklama istenilmiştir. N… Bilişim Teknolojileri Bilgisayar Uluslararası İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından 05.10.2015 tarihinde aşırı düşük teklif açıklaması sunulduğu, 12.10.2015 tarihli ihale komisyon kararı ile N… Bilişim Teknolojileri Bilgisayar Uluslararası İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun bulunmayarak ihale konusu işte çalışacak personelin yemek ve ulaşım giderlerinin açıklaması Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.2.2’nci maddesi uyarıca herhangi bir belgeye dayalı yapılmadığı gerekçesi ile söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

N… Bilişim Teknolojileri Bilgisayar Uluslararası İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, ihale konusu işte çalışacak personelin yemek gideri olarak günlük ortalama 22 TL öngörüldüğünü, ulaşım ve konaklama giderleri için ise toplam 100.000 TL (bu bedelinde personel başına günlük 15 TL civarı bir yol bedeline tekabül ettiği) öngörüldüğünü beyan ettiği görülmüştür.

 

İdare aşırı düşük teklif sorgulamasında ihale konusu işte çalışacak personelin yemek ve ulaşım bedellerine ilişkin belgeye dayalı açıklama sunulmasını istediği, ancak İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde teklif fiyata dahil olan giderler arasında ve aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan kalemlerine ait Teknik Şartname’nin ilgili kısımlarında çalışacak personele verilecek yol ve yemek bedeline ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer vermediği görülmüştür.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, idarece aşırı düşük teklif sorgulamasının dokümanda teklif bileşenine dahil olduğu belirtilen maliyet unsurları esas alınarak teklifi aşırı düşük bulunan bütün istekliler için yenilenmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap