Devredilen sözleşmede yüklenicilere iş bitirme belgesi verilip verilmeyeceği? (YFK)

Özet

İşi devreden ve işi devralan yüklenicilerden hiç birinin işin ilk sözleşme bedelinin % 80’lik kısmını gerçekleştiremediği, dolayısıyla söz konusu işte yüklenicilere İş Deneyim Belgesi (Yüklenici-İş Bitirme) düzenlenemeyeceği hk.


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

Karar No : 2010/61

Karar Tarihi : 09/06/2010

I-GİRİŞ

… Genel Müdürlüğünce yaptırılan … Spor Salonu İnşaatında işi devralan yükleniciye iş bitirme belgesi verilip verilmeyeceği ile ilgili görüş istenilmektedir.

II-KONU

… Genel Müdürlüğü, 12.05.2010 tarih ve 3562 sayılı yazıları ile, kurumlarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre 28.06.1995 tarihinde ihale edilen … 1500 Seyircili Spor Salonu İnşaatı işinin 23.11.2001 tarihinde devredildiği, devralan firma tarafından tamamlanarak geçici ve kesin kabulleri yapılan işte yükleniciye iş bitirme belgesi verilip verilemeyeceği, verilecek ise bu belgenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği’ne göre mi, yoksa 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatına göre mi düzenlenmesi gerektiğinin taraflarına bildirilmesi istemidir.

III-İNCELEME

Konu, gönderilen yazı ve ekleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde Kurulumuzca incelenmiştir.

İlgi yazıda özetle; işin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre 66.000.-TL 1. keşif bedeli üzerinden % 30,03 tenzilatla 28.06.1995 tarihinde Sarıgül İnşaat Taah.Ltd.Şti. firmasına ihale edilerek birim fiyat üzerinden 15.08.1995 tarihinde sözleşmeye bağlandığı, sonradan 23.11.2001 tarihinde işin, Sıcak Yaklaşım Isı Sis.İnş.San.Paz.ve Dış Ticaret Ltd.Şti.’ne devredildiği, bu tarihe kadar ilk yüklenici tarafından sözleşme fiyatları ile yapılan imalat tutarının 23.090,07 TL olduğu,

Tesis ilk sözleşme keşfi kapsamında bitirilemediğinden işi devralan yüklenici ile 27.04.2005 tarihinde ek sözleşme imzalandığı, işin tamamlanarak geçici ve kesin kabulleri ile kesin hesabının yapıldığı ve sözleşme yılı fiyatlarıyla toplam 102.485,48 TL keşif bedeline malolduğu, bu bedelin 79.395,40 TL’lik kısmının işi devralan firma tarafından yapıldığı, bu miktarın işin toplam keşfine oranının %77,47 olduğu ve yüklenicinin yaptığı işle ilgili iş bitirme belgesi verilmesini talep ettiği ifade edilerek,

İş bitirme belgesinin “2886 sayılı eski Devlet İhale Kanunu ve eski Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği’ne göre mi yoksa 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve buna bağlı Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ne göre mi sonuçlandırılması gerektiği hususunda tereddüte” düşüldüğü ile bahse konu işe ait iş bitirme belgesi düzenlenip düzenlemeyeceğinin bildirilmesi talep edilmektedir.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihale edilerek yapımının tamamlandığı ve geçici kabulünün de 17.06.2006 (itibar tarihi 30.12.2005) tarihinde yapıldığı belirtilen söz konusu işte, yürürlükte bulunan “Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği” ve ekinde yer alan “Örnek 5/a” formuna göre yükleniciye iş bitirme belgesi düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.

Ancak, düzenlenecek iş bitirme belgesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilecek yapım işlerinde iş deneyimini tevsik edici belge olarak kullanılamaz.

Yürürlükte bulunan “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği”nin “Belge düzenleme koşulları” başlıklı 44. Maddesinde: (3)İdarenin izni ile devredilen ve geçici kabulü yapılan işlerde;

a)Devir öncesinde veya sonrasındaki dönemde işin ilk sözleşme bedelinin en az %80’i oranındaki kısmını gerçekleştiren yüklenicilere yüklenici iş bitirme belgesi,        düzenlenir.

hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm herhangi bir yoruma mahal bırakmayacak şekilde açık olup, idarenin yazısı ve eklerinde gönderilen bilgiler dikkate alındığında, işi devreden ve işi devralan yüklenicilerden hiç birinin işin ilk sözleşme bedelinin % 80’lik kısmını gerçekleştiremediği, dolayısıyla söz konusu işte yüklenicilere İş Deneyim Belgesi (Yüklenici-İş Bitirme) düzenlenemeyeceği değerlendirilmektedir.

IV-       KARAR

Konu, ön bölümlerde belirtildiği üzere incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda bahis konusu işte işi devreden ve işi devralan yüklenicilerin, yürürlükte olan “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği”ne göre iş bitirme belgesi alamayacaklarına 09/06/2010 tarihinde yapılan toplantıda oy birliği ile karar verilmiştir. 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap