EKAP kayıtlı iş deneyim belgesinin aslının sunulması gerekir mi? fotokopisi sunulabilir mi?

Yayın Tarih: 05.10.2016 03:10
Özet

Sayın Yetkili, İş deneyim belgelerimizi ekap kaydını yaptırdık. Fakat ihalelere dosyamızı sunarken iş deneyim belgemizin fotokopisini sunmak yeterli mi? Yoksa eski düzende yapılan aslı gibidir yapılan belgeyimi veya noter onaylısınımı koymak gerekir. Bununla ilgili bir mevzuat var mıdır?


Sayın Yetkili, İş deneyim belgelerimizi ekap kaydını yaptırdık. Fakat ihalelere dosyamızı sunarken iş deneyim belgemizin fotokopisini sunmak yeterli mi? Yoksa eski düzende yapılan aslı gibidir yapılan belgeyimi veya noter onaylısınımı koymak gerekir. Bununla ilgili bir mevzuat var mıdır?


Üst Konuları: İş Deneyimi (Hizmet)

Cevabımız

EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş bitirme belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu (Değişik ibare: 27/06/2015-29399 R.G./1. md.) 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz.

İlanı veya duyurusu 1/9/2014 tarihinden sonra yapılan ihalelerde, aday veya istekliler tarafından sunulan ve üzerinde EKAP kayıt numarası bulunan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanması zorunludur.

“Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinin son fıkrasında; İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin elektronik ortamda sunulması ya da kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen belgelerin sunulmasına yönelik olarak Kurum tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ihale ve ön yeterlik dokümanında düzenleme yapılabilir.

Tip idari şartnamelerin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde ise “Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.” denilmektedir.

İdarelerce EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgeleri için EKAP üzerinden bir sayı numarası verilmekte ancak düzenlenen veya internet çıktısı alınan iş deneyim belgelerinin altında herhangi bir teyit yazısı bulunmamaktadır. EKAP üzerinden kayıtlı olup olmadığının teyidinin idarece yapılması zorunluluktur. Dolayısıyla istekli tarafından ihale kapsamında iş deneyim belgesinin fotokopi olarak sunulması mümkün olmayıp böyle bir belge sunan istekli değerlendirme dışı bırakılır. İş deneyim belgesinin belgelerin sunuluş şekline uygun olarak aslının veya noter onaylı örneğinin veya aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap