Geçerli tüm tekliflerin kârsız yaklaşık maliyetinde altında olması durumunda geçerli teklif veren tüm isteklilerin teklifleri ile ilgili olarak aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmalı mıdır?

Özet

Geçerli tüm tekliflerin kârsız yaklaşık maliyetinde altında olması karşısında, ihaleye katılıp geçerli teklif veren tüm isteklilerin teklifleri ile ilgili olarak aşırı düşük teklif sorgulamasına gidilmesi gerektiği hk


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13’üncü Dairesinin 22.05.2013 tarihli E:2012/3985, K:2013/1480 sayılı kararı ile,

“…Olayda, uyuşmazlık konusu ihalenin yaklaşık maliyetinin toplam 1.777.500 TL olduğu, geçerli tekliflerin tamamının yaklaşık maliyetin altında olduğu, verilen en yüksek teklif olan 1.425.000 TL'lik teklifin dahi yaklaşık maliyetin %20 altında olduğu, diğer tekliflerin yaklaşık maliyete göre %40'lara varan oranlarda düşük olduğu, en avantajlı teklif sahibinin teklifinin ise yaklaşık maliyete göre %45,42 oranında düşük olduğu; öte yandan yaklaşık maliyetin % 20 oranında kâr içerdiğinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9. maddesi uyarınca kabulü durumunda 1.777.500 TL yaklaşık maliyetin %20 kâr oranını da kapsadığından hareketle hesaplanan kârsız yaklaşık maliyetin 1.481.250 TL olduğu, buna göre yine geçerli, tüm tekliflerin kârsız yaklaşık maliyetinde altında olması karşısında, ihaleye katılıp geçerli teklif veren tüm isteklilerin teklifleri ile ilgili olarak aşırı düşük teklif sorgulamasına gidilmesi gerekirken, aksi yöndeki dava konusu işlemle, ihalede sunulan tekliflerin birbirleri ile kıyaslanması suretiyle yaklaşık maliyetin altında olan tekliflerin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilemeyeceğinden bahisle davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesinde ve davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararında hukuka uygunluk görülmemiştir…” gerekçesi ile Ankara 7’nci İdare Mahkemesinin 19.07.2012 tarih ve E:2011/1560, K:2012/2240 sayılı kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap