İdari şartnamede, resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı günlerinde çalışacak işçilerin, işçilik maliyetinin tereddütlü hususların bulunması durumunda ihale iptal edilebilir mi?

Özet

İdari şartnamede resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı günlerinde çalışacak işçilerin, işçilik maliyetinin tereddüte yer vermeyecek şekilde hesaplanmasına imkân bulunmamasının ihalenin iptaline gerekçe olabiliceği hk.


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

       Danıştay 13 üncü Dairesinin 27.01.2012 tarih ve E: 2008/14238, K:2012/195 sayılı kararında

       “…Bu durumda, şartnamede ve sosyal sitede çalışacak işçilerin yol bedellerinin farklı düzenlendiği göz önüne alındığında, resmi ve dini bayramlarla yılbaşı günlerinde çalışacak işçilerin, işçilik maliyetinin tereddüte yer vermeyecek şekilde hesaplanmasına imkan bulunmadığı, dolayısıyla ihale dokümanındaki düzenlemelerin, isteklilerin teklif fiyatını belirlemelerini engelleyecek şekilde belirsizlik taşıdığı gerekçesiyle ihalenin iptaline ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından, dava konusu işlemin iptali yolundaki mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.” şeklinde belirtilen gerekçe ile Ankara 14. İdare Mahkemesinin iptal kararının bozulmasına karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap