İhale yetkilisi izinli iken vekaleten bakan kişi ihale yetkilisi sıfatını kazanır mı, komisyon kararını imzalayabilir mi?

Yayın Tarih: 28.09.2015 07:09
Özet

Üstadım, Harcama (İhale) Yetkilisi herhangi bir sebepten dolayı "Hastalık, Mazeret, Yıllık" izin alır ise ve bu izin kağıdına yerime vekaleten ……… kişi bakacak diye isim belirtirse vekaleten bakan kişi bu izne istinaden aynı zamanda da ihale yetkilisi sıfatına haiz olur mu? İhale Komisyon Kararını imzalayabilir mi? Vekaleten bakan kişi aynı zamanda da ihale komisyon üyesidir. […]


Üstadım, Harcama (İhale) Yetkilisi herhangi bir sebepten dolayı "Hastalık, Mazeret, Yıllık" izin alır ise ve bu izin kağıdına yerime vekaleten ……… kişi bakacak diye isim belirtirse vekaleten bakan kişi bu izne istinaden aynı zamanda da ihale yetkilisi sıfatına haiz olur mu? İhale Komisyon Kararını imzalayabilir mi? Vekaleten bakan kişi aynı zamanda da ihale komisyon üyesidir. Teşekkür eder saygılarımı sunarım.


Cevabımız

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğin (Seri No: 1)

“4. Harcama Yetkisinin Devri

 

Harcama yetkilileri, kamu hizmetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla aşağıda belirlenen sınırlar dahilinde harcama yetkisini devredebilirler. Buna göre kamu idarelerinin;

 

- Merkez teşkilatı harcama yetkilileri bu yetkilerini yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere, 

 

- Merkez dışı birimlerinde ise bölge müdürleri veya eşdeğer yetkililer, il müdürleri veya eşdeğer yetkililer ile nüfusu 50.000’i aşan ilçelerin ilçe müdürleri  veya eşdeğer yetkililer harcama yetkilerini yardımcılarına,

 

- Belediye ve il özel idareleri ile bunlara bağlı idarelerin harcama yetkilileri bu yetkilerini yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere,

 

- Mahalli idare birliklerinde birlik başkanı harcama yetkisini birlik genel sekreteri,  birlik müdürü veya birim amirlerine,

 

kısmen veya tamamen devredebilirler.

 

Her bir harcama işlemi itibarıyla, mal ve hizmet alımlarında ikiyüzellibin Yeni Türk Lirasını, yapım işlerinde ise birmilyon Yeni Türk Lirasını aşan harcamalara ilişkin harcama yetkisi hiçbir şekilde devredilemez.

 

Harcama yetkisi aşağıdaki şartlara uygun olarak devredilir:

 

-  Yetki devri yazılı olmak zorundadır.

 

-  Devredilen yetkinin sınırları açıkça belirlenmiş olmalıdır.

 

- Merkez teşkilatında harcama yetkisinin devri ve bu yetkinin geri alınması üst yöneticiye, mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine; merkez dışı birimlerde ise mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilmelidir.

 

Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

 

5. Diğer Hususlar

 

Harcama yetkilisinin kanuni izin, hastalık, geçici görev, disiplin cezası uygulaması, görevden uzaklaştırma ve benzeri nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması halinde ilgili harcama biriminin harcama yetkilisi vekaleten görevlendirilen kişidir.

 

İdarelerin teşkilat yapısında yer almayan birimler ile yurtdışı teşkilatına tahsis edilen ödeneklerin harcama yetkilileri üst yöneticiler tarafından belirlenir ve bunlar mali hizmetler birimi ile muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

Soru 1.Yıllık izin kağıdına yerime vekaleten ......... kişi bakacak diye isim belirtirse vekaleten bakan kişi bu izne istinaden aynı zamanda da ihale yetkilisi sıfatına haiz olur mu?

Yukarıdaki düzenlemeden anlaşılacağı üzere “Harcama yetkisi aşağıdaki şartlara uygun olarak devredilir:

 

-  Yetki devri yazılı olmak zorundadır.

 

-  Devredilen yetkinin sınırları açıkça belirlenmiş olmalıdır.

“hükmüne göre şekil şartı düzenlenmemiştir,buna göre “Yıllık izin kağıdına yerime vekaleten ......... kişi bakacak diye isim belirtirse “yetki devri yapılmış olur.

Ancak bu kişinin ihale yetkilisi olup olmadığının tespiti için ihale yetkilisi kimdirin cevabının verilmesi uygun olacaktır.

Kamu İhale Genel Tebliğinin 5. Maddesinde “4734 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde “ihale yetkilisi”; idarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlileri olarak belirlenmiştir. İdarelerin bu yetkilere sahip kişi, kurul veya görevlileri ise, kendi mevzuatlarında belirlenmektedir. Bu nedenle, idarenin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde, ihale yetkilisinin idarelerce belirlenmesi gerekmektedir.”düzenlemesi mevcuttur.

Buna göre yazılı olması şartı yerine getirildiğinden bu kişi ihale yetkilisi sıfatı kazanır.

Soru 2.İhale Komisyon Kararını imzalayabilir mi? (Vekaleten bakan kişi aynı zamanda da ihale komisyon üyesidir.)

Kamu İhale Genel Tebliğinin 5. 8 Maddesinde düzenlendiği üzere , İhale yetkilisi, ihale komisyonunda görev alamaz.Sözleşme imzalayamaz.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap