İhalenin kısmı teklife açık olarak gerçekleştirilmemesi nedeniyle iptal edilmesi mümkün müdür?

Özet

Başvuru konusu ihalede her ne kadar 22 adet ihale dokümanı satın alınmış olup ihaleye 4 istekli tarafından teklif verilmiş olsa da, ihaleye teklif veren isteklilerin tümünün fiyat tekliflerinin yaklaşık maliyetin altında olduğu belirlendiğinden ihalede rekabet ortamının oluşmadığı şeklinde bir değerlendirme yapılamayacağı anlaşıldığından her ne kadar ihalenin kısmi teklife kapalı veya açık bir şekilde ihale edilmesi idarenin takdirinde bulunmakta ise de somut ihalede idarenin söz konusu gerekçesinin tek başına ihalenin iptal gerekçesi olamayacağı sonucuna varılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2015/037

Gündem No

: 2

Karar Tarihi

: 10.06.2015

Karar No

: 2015/UY.III-1587

 

Şikayetçi: 

Ö…r Müteahhitlik İnşaat Madencilik Asfalt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 

İhaleyi Yapan Daire: 

E…e Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

11.05.2015 / 41052 

Başvuruya Konu İhale: 

2015/6991 İhale Kayıt Numaralı "İlçe Sınırları İçerisinde Mahallelerde Mahalle İçi Stabilize Yol,Asfalt Ve Beton Parke Yol Yapılması Yapım İşi" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

… 

BAŞVURU SAHİBİ:

Ö…r Müt. İnş. Mad. Asfalt San. Tic. A.Ş,

Konak Mah. Yıldırım Cad. Tomurcuk Sok. No : 3 Nilüfer/BURSA

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

E…e Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü,

Paşabağı Mah. Adalet Cad. Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Binası  63100 ŞANLIURFA

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/6991 İhale Kayıt Numaralı “İlçe Sınırları İçerisinde Mahallelerde Mahalle İçi Stabilize Yol, Asfalt ve Beton Parke Yol Yapılması Yapım İşi” İhalesi

 

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

            E…e Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 19.02.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İlçe Sınırları İçerisinde Mahallelerde Mahalle İçi Stabilize Yol, Asfalt ve Beton Parke Yol Yapılması Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Ö…r Müt. İnş. Mad. Asfalt San. Tic. A.Ş. tarafından 11.05.2015 tarih ve 41052 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.05.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2015/1250 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; 19.02.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen itirazen şikâyete konu ihaleye firmalarının istekli olarak katıldığı, ihale yetkilisi kararı ve raportör komisyonu raporu ihalenin iptal edildiğinin 06.05.2015 tarihinde taraflarına EKAP üzerinden bildirildiği, kamu ihale mevzuatına aykırılık teşkil eden ihalenin iptali kararına karşı itirazen şikâyet nedenlerinin;

           

            A) İhale konusu işe dair imalat kalemlerinin bir arada ihale edilmesinin mümkün olduğu, ihale iptali kararına dayanak teşkil eden komisyon inceleme tutanağında yaklaşık maliyetin ilk 10 kaleminin ayrı bir iş grubu, sonrasındaki 6 kalemin ayrı bir iş grubuna ve son 5 kalemin de ayrı bir iş grubuna ait olduğu yönündeki değerlendirmede bulunularak ayrı iş gruplarına ait imalat kalemlerinin bir arada ihale edilemeyeceğinden bahisle söz konusu durumun rekabeti ve fırsat eşitliğini engellediği gerekçesiyle anılan kalemlerin ya kısmi teklif almak yoluyla ya da ayrı ayrı ihale edilmek suretiyle ihaleye çıkılması gerektiğinin belirtildiği, oysa ihale konusu işin teknik açıdan birbiriyle bağlantılı imalat kalemlerinden oluştuğu, imalat kalemlerinin bir bütünlük arz etmekte olduğu, bu imalatların temel niteliği itibarıyla da asfalt yapımına dönük olması gerçeği karşısında idarece ileri sürülen ihaleye katılan istekliler açısından yeterlilik kriterlerinin tespit edilmesinin zorlaşacağı ve bu bağlamda rekabetin ve fırsat eşitliğinin zedeleneceği yönündeki iddianın da maddi açıdan mesnetsiz olduğu, öte yandan itirazen şikâyete konu ihalenin, açık ihale usulü ile gerçekleştirildiği, bu usulün tüm isteklilerin teklif verebileceği, bu sebeple rekabetin ve fırsat eşitliğin gerçekleşmesine en büyük ölçüde imkân sağlayan bir ihale usulü olduğu, temel niteliği itibariyle bir altyapı-yol yapım işinden oluşan işbu imalat kalemleri için ayrı ayrı ihaleye çıkılmasının kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ilkesine aykırılık teşkil edeceği,

 

           …

İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

          Şikâyete konu ihalenin E…e Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “İlçe Sınırları İçerisinde Mahallelerde Mahalle İçi Stabilize Yol, Asfalt ve Beton Parke Yol Yapılması Yapım İşi” olduğu, İdari Şartname’de yapılan düzenlemelerden işin miktarı (fiziki) ve türünün “4 kalem 50.000 ton Asfalt betonu binder tabakası yapılması 50.000 ton plentmiks temel tabakası yapılması ve 350.000 M3 stabilize malzeme ve 500.000 M2 beton parke yol yapımı” şeklinde belirtildiği, işin süresinin 1005 takvim günü olduğu, ihalenin açık ihale usulüyle ve birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

 

            19.02.2015 tarihinde yapılan ihaleye 4 istekli tarafından teklif verildiği, 24.02.2015 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararında, verilen 4 teklifinde geçerli teklif olduğu belirtilerek, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin D…aYol İnş. Taah. Tic. A.Ş. – Y…oğluMad. Yağ. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – B…nMüh. İnş. Turz. Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin Ö…r Müt. İnş. Mad. Asfalt San. Tic. A.Ş olarak belirlendiği,

 

Ö…r Müt. İnş. Mad. Asfalt San. Tic. A.Ş.nin ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı’nın bir adet kurulu asfalt plentine ilişkin olan İdari Şartname’nin 7.5.4.’üncü maddesindeki yeterlik kriterini karşılamadığı yönündeki şikâyet başvurusu sonucunda alınan karar ile 03.03.2015 tarihinde ihalenin iptal edildiği,

 

İhalenin iptali kararına karşı D…aYol İnş. Taah. Tic. A.Ş. – Y…oğluMad. Yağ. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – B…nMüh. İnş. Turz. Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından 05.03.2015 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması üzerine alınan 25.03.2015 tarih ve 2015/UY.III-879 sayılı Kurul kararında “İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline” karar verildiği,

 

25.03.2015 tarihli ve 2015/UY.III-879 sayılı Kurul kararında özetle “…İhale iptal kararında  “2015/6991 ihale kayıt nolu ilçe sınırları içerisindeki mahallerde mahalle içi stabilize yol, asfalt ve beton parke yol yapılması işine ait gerek ihale ilanıyla, gerekse ihale kararından sonra yapılan şikâyetler olsun idari şartnamenin 7.5.4. maddesine itirazlar göz önüne alındığında;

1. Büyükşehir Belediyesinin aldığı meclis kararında "15 metre ve üzeri yolların kendi yetkilerinde olduğu" belirtildiğinden ilçe belediyemiz sınırlarında asfaltlı yolların miktarında önemli düşüş olacağı ve bu nedenle kurumun zarara uğratılmaması,

2. Kırsal mahallerdeki yolların çamur ve daha kötü durumda olduğundan stabilize yol ve kilitli parke imalatlarının artacağı,

3. Belediyemizin yeni kurulması nedeniyle araç parkı oluşturmak üzere iş makinaları alımına gidildiğinden bütçenin yetersiz kalabileceği

Yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı ihale iptal edilmiştir.” ifadelerine yer verilmiştir.

İhale iptal kararında “Büyükşehir Belediyesinin aldığı meclis kararında 15 metre ve üzeri yolların kendi yetkilerinde olduğunun belirtilmesi nedeniyle ilçe belediyesi sınırlarında asfaltlı yolların miktarlarında önemli düşüş olacağı ve bu nedenle kurumun zarara uğratılmaması” şeklinde belirtilen gerekçeye yönelik yapılan incelemede, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı sınırları içerisinde bulunan tüm ilçelerdeki eni 15 metre ve üstü imar yollarının cadde olarak tanımlanması ve bu caddelerin yapım, bakım ve onarımlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmesine ilişkin meclis kararının 13.05.2014 tarihinde alındığı tespit edilmiştir. İncelemeye konu ihalenin ise 26.01.2015 tarihinde ilan edildiği göz önüne alındığında, ihale iptal gerekçesinde belirtilen belediyelerin görev ve sorumluluk alanlarına ilişkin değişikliğin ihalenin ilan edildiği tarihten yaklaşık sekiz buçuk ay önceki bir tarihte meydana geldiği tespit edilmiştir. Söz konusu yaklaşık sekiz buçuk aylık süre nedeniyle ihaleye konu olan iş miktarının belirlenmesi, bunlara ilişkin bütçe tahsisi ve maliyet hesaplamalarının anılan meclis kararı sonrasında geçerlilik kazanan E…e Belediyesi sorumluluğuna düşen mahallere yönelik yapılması beklenmektedir. Bu çerçevede E…e Belediye Başkanlığı’nın ihale kapsamında yaptıracağı iş miktarında belirttiği düşüşün Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan 13.05.2014 tarihli kararda belirtilen görev ve sorumluluk alanları değişiminden kaynaklanamayacağı ve ihale konusu iş miktarında düşüş olsa bile idarelerin iş eksilişi yapmaya yetkili olduğu dikkate alındığında, söz konusu iptal gerekçesinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

İhale iptal kararında “Kırsal mahallerdeki yolların çamur ve daha kötü durumda olduğundan stabilize yol ve kilitli parke imalatlarının artacağı” hususu ikinci iptal gerekçesi olarak belirtilmiştir.

Stabilize yol ve kilitli parke imalatlarında meydana gelebilecek maliyet artışlarının sözleşme bedelinin % 20’sine kadar aynı sözleşme kapsamında yaptırılabilmesi ve ihale onay belgesinden anlaşıldığı üzere yaklaşık maliyetin %120’sinden fazla tutarda kullanılabilir ödeneğin bulunması hususları göz önüne alındığında, stabilize yol ve kilitli parke imalatlarında meydana çıkma olasılığı bulunan imalat artışlarının anılan hüküm çerçevesinde iş artışı yapılarak karşılanabileceği anlaşılmış olup, anılan iptal gerekçesinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

İhale iptal kararında “Belediyemizin yeni kurulması nedeniyle araç parkı oluşturmak üzere iş makinaları alımına gidildiğinden bütçenin yetersiz kalabileceği” hususu üçüncü iptal gerekçesi olarak belirtilmiştir.

 

Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “…Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.” hükmü yer almakta olup, anılan kanun hükmünden ihaleye çıkılmadan önce ödenek tahsis işlemlerinin tamamlanmış olması gerektiği anlaşılmaktadır. İhaleye ilişkin ihale onay belgesinden de söz konusu ödeneğin ihale konusu işin gerçekleştirilmesi için tahsis edildiği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede ihale konusu iş için ayrılan ödenek, bu ihale kapsamında gerçekleştirilecek olan iş kalemleri için kullanılabilecek olup, makine parkı oluşmak amacıyla iş makinesi alımı vb. gibi işler için yapılacak harcamalar sonucunda bütçenin anılan ihalede yapılabilecek harcamalar için yetersiz kalacağı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinin hukuka uygun olmadığı anlaşıldığından, anılan iptal gerekçesinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, idarenin ihalenin iptali kararının iptal edilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir…” hususlarına yer verildiği belirlenmiştir.

 

25.03.2015 tarihli ve 2015/UY.III-879 sayılı Kurul kararı üzerine E…e Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün 24.04.2015 tarih ve 314-01 sayılı talep yazısı ile görevlendirilen raportörlerden oluşturulan bir komisyon tarafından 2015/6991 nolu ihale dosyası ve sürecine ilişkin inceleme yapıldığı,

 

Söz konusu raportörlerin ihale komisyonu dışındaki idare personelinden belirlenen 5 kişinin görevlendirilmesi ile oluşturulduğu görülmüştür.

 

 Anılan raportörler tarafından hazırlanan 28.04.2015 tarihli inceleme tutanağında “…ihale işlem dosyası üzerinde yapılan inceleme araştırma sonucu komisyonumuzca tespit edilen eksiklikler aşağıda maddeler halinde sunulmuştur:

1-…İhale konusu işlerle ilgili olarak hazırlanan yaklaşık maliyetin ilk 10 kalemi ayrı bir iş grubu, sonrasındaki 6 kalemi ayrı bir iş grubuna ve son 5 kalemin (17,18,19,20,21) ayrı grup oldukları tarafımızca değerlendirilmiş olup, toplamda 21 kalemden teşekkül eden bir yaklaşık maliyetin oluşturulduğu, yeterlilik belirlenirken mevzuata aykırı işlemlerin yapıldığı, …ihalenin kısmi teklif usulüyle veya ayrı ayrı ihale çıkılmasının uygun olacağı, tek bir paket halinde ihaleye çıkılması halinde rekabet ortamının ve fırsat eşitliğinin oluşamayacağı ve ihaleye katılmak isteyenler açısından yeterlik kriterlerinin sağlanmasının zorlaşacağı öngörülmektedir. Bu durum, Kamu İhale Kanunu 5. maddesi hükümlerine aykırı olacağından kamu yararı oluşmayacağı kanaatine varılmıştır.

2- İdarece hazırlanan Teknik Şartname’de “Bir adet kurulu asfalt plent ünitesi minimum 200 ton/saat kapasiteli tesis (kendi malı veya taahhüt Şanlıurfa il sınırları içerisinde çed raporu alınmış  kurulu tesis) olduğuna dair belgeleri ihale teklif dosyasında sunacaktır. Kurulu plent kendi malı değil ise yüklenicinin plent sahibinden alacağı noter onaylı iş süresince asfalt plentinin kullandırılacağına ilişkin belgeyi ve yukarıda anılan belgeleri ihale teklif dosyası içerisinde sunması zorunludur.” maddesi Kamu İhale Kanunu’nun 5. maddesi temel ilkeler başlığında belirtilen “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmüyle çelişmektedir. Ayrıca; Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği;

MADDE 17 – “(1) İşin teknik ayrıntıları ve şartları ile projesini de kapsayan teknik şartnameler hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. Teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.” maddesinde de açıkça belirtildiği üzere; idarece hazırlanan Teknik Şartname’nin genel anlamda ihaleye katılımı daraltıcı, rekabeti engelleyici unsurlar içerdiği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacağına yönelik hükme aykırı olarak hazırlandığı, yirmi iki adet ihale dokümanı alınmasına-indirilmesine karşın ihalenin teklif değerlendirmesine bunlardan sadece dört isteklinin katıldığının bunu ispat eder nitelikte olduğu tespit edilmiştir. İdarece yapılan ihaleye Teknik Şartname’deki kısıtlayıcı ve katılımı zorlaştıran maddelerden dolayı 7 adet itiraz yapılmıştır. Ancak bu itirazların dikkate alınmadığı ve idarece reddedildiği görülmüştür. Oysa idare bahse konu itirazları dikkate alıp gerekli düzeltici uygulamaları yapmış olsaydı rekabet ortamı ve fırsat eşitliği sağlanabilirdi.

 

3- …Dosya incelendiğinde idarenin ihale konusu işle ilgili, ihale öncesinde herhangi bir planlama, program ve proje hazırlamadığı; Teknik Şartname’de konuyla ilgili olarak verilen iş kalemlerine ait miktarların stratejik planında da belirtilen miktarların daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Neyin, nerede, ne kadar yapılacağı açıkça belirtilmediği ve planlanmadığı için kamu zararı olması ön görülmektedir. Sonuç olarak: yukarıda dayanak olarak gösterilen ilgili maddeler doğrultusunda ihale öncesi gerekli ön hazırlıkların yeterli ve ayrıntılı yapılmadığı; rekabeti engelleyici hususlar içerdiği; bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlamadığı ve bahse konu işlerin plan, proje ve eklerine ilişkin ayrıntılı bir çalışmanın olmaması, uygulama aşamasında işin takibini zorlaştıracağından kamu zararı doğabileceği öngörülmektedir.” gerekçelerine yer verildiği,

 

İhale yetkilisi tarafından düzenlenen ihale yetkilisi kararı başlıklı yazıda ise “4734 sayılı Kanun’un 4-12 – 62-c maddeleri ve 4735 sayılı Kanununun 6. maddesi doğrultusunda ihale dokümanının yapılan incelemesinde; Teknik Şartnamede birim fiyat teklif cetvelinin 17,18, 19, 20, 21 iş kalemleri ile ilgili herhangi bir tarif ve teknik ayrıntının olmadığı işin yapılması ve uygulama bilgilerinin ihale dokümanı kapsamında bulunmadığı ve bu iş kalemleri ile ilgili herhangi bir teknik şartnamenin olmadığı ve iş kalemlerine ait olarak sözleşme tasarısı 6. maddede belirtilen ihale konusu işe ait proje türünün ön projeye/projelere olarak belirlenmesine rağmen projelerinin olmadığı tespit edildiğinden bu durumun; ihale dokümanları kapsamında işin büyük miktarını oluşturan kısmına ait teknik şartname ve işin tamamı için projelere yer verilmemesinin istekliler tarafından imalata ilişkin eksik ve/veya yanlış maliyet hesaplama yapılmasına yol açacağı, isteklilere bu imalat miktarlarını tespit etmek üzere herhangi bir projenin veya teknik şartnamenin de verilmemiş olması nedeniyle belirlenen miktarlar temelsiz olacak, bu bağlamda daha düşük iş miktarı belirleyen isteklilerin kendilerine fiyat avantajı sağlamış olacağı, uygulama aşamasında idare ve yüklenici arasında yukarıda belirtilen sebeplerden ötürü oluşabilecek ihtilaflar nedeniyle sözleşmeye konu işin, ihale dokümanları ve sözleşme hükümleri çerçevesinde tamamlanması mümkün gözükmediği, ihale iptal edilmediği sürece yüklenicinin bu kalemleri hangi şarta göre nasıl yapacağı veya idarenin nasıl yaptıracağı belli olmadığından bu kalemlerin yapılamayacağı ve telafisi güç zararlara yol açacağı, söz konusu ihalenin bu haliyle uygulanmasının ve sonuçlandırılmasının yukarıda anılan mevzuat hükümleri doğrultusunda mümkün olamayacağı ve aykırı olduğu anlaşıldığından; Kamu İhale Kanunu temel ilkeler başlıklı 5 maddesindeki “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; …ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” ilkesi doğrultusunda hareket ederek yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen eksikliklerin ve düzenlemelerin düzeltici işlemle giderilemeyeceği anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.”gerekçelerine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

İhalenin iptal gerekçelerinin hangi gerekçelerden oluştuğu, yukarıda belirtilen ihale yetkilisi kararında belirtilen gerekçelerin yanı sıra raportörler tarafından oluşturulan 28.04.2015 tarihli inceleme tutanağında yer alan gerekçelerin de iptal gerekçesi olup olmadığı hususunda tereddüt oluşması üzerine idareye hitaben düzenlenen 22.05.2015 tarihli yazı ile bu hususun açıklığa kavuşturulması istenilmiş olup, idarenin 25.05.2015 tarihli yazısının ekinde yer alan “ihale iptal kararı” başlıklı belgede hem raportörler tarafından oluşturulan tutanakta yer alan gerekçelerin hem de ihale yetkilisi kararında belirtilen gerekçelerin ihalenin iptal gerekçesi olduğu belirtilmiştir.

 

Öte yandan yapılan incelemede; iptal kararının isteklilere bildirilmesine ilişkin olarak idarece düzenlenen ve Ekap üzerinden 06.05.2015 tarihinde isteklilere gönderilen yazıda da, ihale yetkilisi kararı ve raportör komisyonu raporu doğrultusunda ihalenin iptal edildiğinin bildirildiği görüldüğünden hem ihale yetkilisi kararı hem de raportörler tarafından oluşturulan raporda belirtilen gerekçelerin idarece ihalenin iptal gerekçesi olarak belirlendiği sonucuna varılmış olup değerlendirme bu çerçevede yapılmıştır.

 

          İptal gerekçelerine ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda tespit edilen hususlara aşağıda yer verilmiştir.

 

            1) İdarece iptal gerekçesi olarak belirlenen “yaklaşık maliyetin ilk 10 kalemi ayrı bir iş grubu, sonrasındaki 6 kalemi ayrı bir iş grubuna ve son 5 kalemin (17,18,19,20,21) ayrı grup oldukları, ihalenin kısmi teklif usulüyle veya ayrı ayrı ihaleye çıkılmasının uygun olacağı, tek bir paket halinde ihaleye çıkılması halinde rekabet ortamının ve fırsat eşitliğinin oluşamayacağı ve ihaleye katılmak isteyenler açısından yeterlik kriterlerinin sağlanmasınınzorlaşacağı” gerekçesine ilişkin incelemede;

 

            İdari Şartname’nin 20’nci maddesinde ihalenin kısmi teklife açık olmadığı ve işin tamamı için teklif verileceğinin belirtildiği görülmüştür.

 

            İhale dokümanı kapsamında yer verilen birim fiyat teklif cetvelinin,

 

A1

B2

Sıra No

İş Kalemi No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Ölçü Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)

Tutarı (Para birimi belirtilerek)

 

1

1

10 cm Sıkışmış kalınlıkta Asfalt betonu binder tabakası yapılması (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile )(20+000-30+000 km'ye kadar olan nakliye dahildir)

ton

10.000

 

 

2

2

10 cm Sıkışmış kalınlıkta Asfalt betonu binder tabakası yapılması (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile )(30+000-40+000 km'ye kadar olan nakliye dahildir)

ton

10.000

 

 

3

3

10 cm Sıkışmış kalınlıkta Asfalt betonu binder tabakası yapılması (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile )(40+000-50+000 km'ye kadar olan nakliye dahildir)

ton

10.000

 

 

4

4

10 cm Sıkışmış kalınlıkta Asfalt betonu binder tabakası yapılması (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile )(50+000-60+000 km'ye kadar olan nakliye dahildir)

ton

10.000

 

 

5

5

10 cm Sıkışmış kalınlıkta Asfalt betonu binder tabakası yapılması (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile )(60+000-70+000 km'ye kadar olan nakliye dahildir)

ton

10.000

 

 

6

6

10 cm Sıkışmış kalınlıkta plentmiks temel tabakası yapılması (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile )(20+000-30+000 km'ye kadar olan nakliye dahildir)

ton

10.000

 

 

7

7

10 cm Sıkışmış kalınlıkta plentmiks temel  tabakası yapılması (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile )(30+000-40+000 km'ye kadar olan nakliye dahildir)

ton

10.000

 

 

8

8

10 cm Sıkışmış kalınlıkta plentmiks temel  tabakası yapılması (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile )(40+000-50+000 km'ye kadar olan nakliye dahildir)

ton

10.000

 

 

9

9

10 cm Sıkışmış kalınlıkta plentmiks temel  tabakası yapılması (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile )(50+000-60+000 km'ye kadar olan nakliye dahildir)

ton

10.000

 

 

10

10

10 cm Sıkışmış kalınlıkta plentmiks temel  tabakası yapılması (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile )(60+000-70+000 km'ye kadar olan nakliye dahildir)

ton

10.000

 

 

11

11

Stabilize Malzeme Yükleme , Nakliye , Serme , Sulama , Sıkıştırma Yapım İşi                              (0+000 – 10+000 km.'ye kadar olan Nakliye Dahildir)

metreküp

70.000

 

 

12

12

Stabilize Malzeme Yükleme , Nakliye , Serme , Sulama , Sıkıştırma Yapım İşi                              (10+000 – 20+000 km.'ye kadar olan Nakliye Dahildir)

metreküp

70.000

 

 

13

13

Stabilize Malzeme Yükleme , Nakliye , Serme , Sulama , Sıkıştırma Yapım İşi                              (20+000 – 30+000 km.'ye kadar olan Nakliye Dahildir)

metreküp

70.000

 

 

14

14

Stabilize Malzeme Yükleme , Nakliye , Serme , Sulama , Sıkıştırma Yapım İşi                              (30+000 – 40+000 km.'ye kadar olan Nakliye Dahildir)

metreküp

70.000

 

 

15

15

Stabilize Malzeme Yükleme , Nakliye , Serme , Sulama , Sıkıştırma Yapım İşi                              (40+000 – 50+000 km.'ye kadar olan Nakliye Dahildir)

metreküp

70.000

 

 

16

16

REGLAJ YAPILMASI

kilometre

350

 

 

17

17

8 CM BETON PARKE YAPIM İŞİ               (10+000 – 50+000 km'ye kadar olan nakliye dahil fiyatı)

metrekare

500.000

 

 

18

18

6 CM BETON PARKE(prizma) YAPIM İŞİ                         (10+000 – 50+000 km'ye kadar olan nakliye dahil fiyatı)

metrekare

14.500

 

 

19

19

BORDÜR İMALATI YAPIM İŞİ                         (10+000 – 50+000 km'ye kadar olan nakliye dahil fiyatı)

metretül

5.000

 

 

20

20

   DOLGU İMALATI                       (10+000 – 50+000 km'ye kadar olan nakliye dahil fiyatı)

metreküp

50.000

 

 

21

21

KIRMA AGREĞA                        (10+000 – 50+000 km'ye kadar olan nakliye dahil fiyatı)

metreküp

50.000

 

 

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

 

 

            şeklinde düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

            Birim fiyat teklif cetveli dikkate alındığında; ihalenin ilk 5 iş kaleminin “10 cm sıkışmış kalınlıkta asfalt betonu binder tabaka yapılması” imalatına, 6-10’uncu iş kalemlerinin “10 cm kalınlıkta sıkışmış plent-miks temel tabakası yapılması imalatına, 11-16’ıncı iş kalemlerinin “Stabilize ve reglaj yapılması” imalatına, 17-21’inci iş kalemlerinin ise “beton parke, bordür, dolgu, kırma agrega” imalatlarından oluştuğu anlaşılmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 29’uncu maddesinde “(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez…

 

 (5) Kendi başına proje bütünlüğü olan ve benzer nitelikli birden fazla işin paket halinde bir arada ihale edilmesinin öngörülmesi durumunda, her bir iş için ayrı teklif alınmasını sağlamak üzere kısmi teklif alma yoluyla ihale yapılabilir. Bu durumda ilanda ve dokümanda işin başvuruda bulunulabilecek veya teklif verilebilecek her bir kısmı ve bu kısımlar için tespit edilen yeterlik kriterleri ayrı ayrı gösterilir. Aday ve isteklinin yeterlik değerlendirmesi, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılır…” hükmüne yer verilmiş olup,  anılan hüküm ile birlikte ihale konusu işlerin mahiyetine ilişkin belirlemelerin kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilmek kaydıyla ihale yetkilisinin takdirinde olduğu hususu dikkate alındığında söz konusu ihalenin kısmi teklife açık veya ayrı ayrı ihale edilmesinin tamamen idarenin takdirinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Bununla birlikte; ihalenin idarece rekabetin oluşmadığı gerekçesi ile iptal edildiği ve kısmi teklife açık olarak veya ayrı ayrı yeniden ihale edilmesi gerektiğinin ileri sürüldüğü anlaşıldığından, bu aşamada somut ihalenin kısmı teklife açık olarak gerçekleştirilmemesi nedeniyle ihalede rekabetin oluşmadığı gerekçesinin incelenmesi gerektiği belirlenmiştir.

 

Başvuru konusu ihalede her ne kadar 22 adet ihale dokümanı satın alınmış olup ihaleye 4 istekli tarafından teklif verilmiş olsa da, ihaleye teklif veren isteklilerin tümünün fiyat tekliflerinin yaklaşık maliyetin altında olduğu belirlendiğinden ihalede rekabet ortamının oluşmadığı şeklinde bir değerlendirme yapılamayacağı anlaşıldığından her ne kadar ihalenin kısmi teklife kapalı veya açık bir şekilde ihale edilmesi idarenin takdirinde bulunmakta ise de somut ihalede idarenin söz konusu gerekçesinin tek başına ihalenin iptal gerekçesi olamayacağı sonucuna varılmıştır.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap