Mal alımı ihalesinde özel firma ile yapılan mal alımı sözleşmesi ve faturaları iş bitirme belgesi olarak sunulabilir mi?

Yayın Tarih: 01.09.2022 07:09
Özet

Mal alımı ihalelerinde iş deneyim belgesi olarak firmanın özel diğer bir firma ile yaptığı mal alımı iş sözleşmesi ve fatura kaydı ile ihaleye sunulursa kabul edilir mi? Edilir ise hangi dayanağa göre edilir kamu ihale kanununda bu konuya açıklık getiren bir madde var mı?


Mal alımı ihalelerinde iş deneyim belgesi olarak firmanın özel diğer bir firma ile yaptığı mal alımı iş sözleşmesi ve fatura kaydı ile ihaleye sunulursa kabul edilir mi? Edilir ise hangi dayanağa göre edilir kamu ihale kanununda bu konuya açıklık getiren bir madde var mı?


Cevabımız

Firmanın özel bir firma ile yaptığı sözleşme ve fatura kaydı sunulması durumunda mal alımı ihaleleri uygulama yönetmeliğinin 46'ncı maddesine göre ;
Bedel içeren sözleşme ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri,

İş deneyimini gösteren belgelerdir.

Ayrıca, Toplam sözleşme tutarı bulunmayan ve birim fiyat üzerinden bağıtlanan sözleşmede;  sözleşmede yazılı süre esas alınarak o dönemde yapılan işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir.


MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Özel sektöre ve yurt dışında gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin iş deneyiminin belgelendirilmesi MADDE 46 – (1) Özel sektöre ve yurt dışında gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki hususlar esas alınır: a) Özel sektöre gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerde; işe ilişkin sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına yönelik olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, (Ek ibare: 12/06/2015-29384 R.G./1.md.; Mülga ibare: 13/06/2019-30800 R.G./8. md., yürürlük: 23/06/2019) yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifleriyle birlikte sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş bitirme belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınmaz. e) Toplam sözleşme tutarı bulunmayan ve birim fiyat üzerinden bağıtlanan sözleşmede;  sözleşmede yazılı süre esas alınarak o dönemde yapılan işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap