Kamu veya özel sektörde yapılan personel çalıştırılmasına dayalı bütün hizmetler iş ayrımı yapılmaksın benzer iş olarak kabul edilebilir mi?

Özet

İş deneyim belgesine konu işin “Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı” işi, özel ortak tarafından sunulan iş bitirme belgesine konu işin “Malzemeli Genel Temizlik Hizmet-İlaçlama Hizmetleri Alımı” işi olduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıdaki 78.2’nci maddesi uyarınca,malzemeli temizlik hizmetlerinin personel çalıştırılmasına dayalı olduğu anlaşılmıştır. Şikâyete konu ihalede kamu veya özel sektörde yapılan personel çalıştırılmasına dayalı bütün hizmetlerin benzer iş olarak kabul edileceği göz önünde bulundurulduğunda, anılan belgelere konu işlerin idarece belirlenen benzer iş tanımına uygun olduğu.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2015/010

Gündem No

: 50

Karar Tarihi

: 04.02.2015

Karar No

: 2015/UH.III-408

Şikayetçi: 

Kadıoğlu Bilgi İşlem A.Ş. 

İhaleyi Yapan Daire: 

Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Yükseköğretim Kurumları Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

05.01.2015 / 125 
Başvuruya Konu İhale: 

2014/145945 İhale Kayıt Numaralı "Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

BAŞVURU SAHİBİ:

Kadıoğlu Bilgi İşlem A.Ş.,

Mahmutbey Mah. İstoç Ticaret Merkezi 40. Ada No: 27 Bağcılar/İSTANBUL

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği, Cumhuriyet Bulvarı Sahil Yolu No: 5 ÇANAKKALE

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/145945İhale Kayıt Numaralı “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni” İhalesi

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

            Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği tarafından 05.12.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni” ihalesine ilişkin olarak Kadıoğlu Bilgi İşlem A.Ş.nin 29.12.2014 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.12.2014tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.01.2015 tarih ve 125 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.01.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/20 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

3) İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinin istenen asgari iş deneyim tutarını karşılamadığı ve benzer işe uygun olmadığı, bu sebeple teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu hizmetin adı “Veri hazırlama ve kontrol işletmeni” olarak tanımlanmış olup, aynı maddede söz konusu işin miktarı ve türü de “90 kişi ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni hizmet alımı ” şeklinde belirlenmiştir. 

 

Anılan Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde “7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; 

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

            sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur. ” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu veya özel sektörde yapılan personel çalıştırmaya dayalı bütün hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi,

           Söz konusu ihaleye ait Teknik Şartname’nin “Hizmet Alımına Konu İşler” başlıklı 4’üncü maddesinde “ A.  Verilerin Hazırlanması, Kayıt ve Kontrol Edilmesi Hizmetleri        

                   Yüklenici, İdarenin kadrolu elemanlarının iş niteliği ve hızını artırmak amacıyla, ihtiyaç duyulan verileri hazırlamak, depolamak ve gerektiğinde kontrol etmek amacıyla ihtiyaç duyulan sayıda personelle veri hazırlama, bilgisayara giriş, kayıt, depolama ve kontrol hizmetlerini yerine getirmekle mükelleftir. Bu hizmet kapsamında; veriler bilgisayarın okuyacağı şekilde hazırlanmalı, verilerdeki eksiklik ve hatalar belirlenmeli ve kaynağına gönderilmeli, bilgisayarda yapılan işler belirtilen zamanlamaya göre yapılmalı, bilgisayardan alınan çıktıların doğruluğu kontrol edilmeli, yardımcı olacağı İdarenin kadrolu elemanı veya elemanlarının mesai saatleriyle uyumlu çalışılmalı, iş durumu planlamaları buna göre yapılmalı, İdarenin iletilmesini istediği veriler ilgili kişi ve birimlere iletilmeli, imza ve havale edilen yazı ve dosyalar ilgili birim ve kişilere gönderilerek izlenmeli, gerekli olanların giriş-çıkış kayıtları tutulmalıdır. Yüklenicinin bu hizmetlerin görülmesinde çalıştıracağı işçilerin sevk ve idaresinden kendisi sorumludur. Hizmete konu işin niteliği, amacı ve ivediliği itibariyle, İdarece Yüklenicinin çalıştırdığı her bir personele iletilen hizmet talepleri Yükleniciye iletilmiş sayılır.

            Bu bağlamda; verilerin hazırlanması ve kontrol edilmesi hizmetlerini görecek işçilerin şu özelliklere haiz olmasını Yüklenici taahhüt eder: Bilgisayar ofis programlarını iyi düzeyde kullanmalıdır; hitabeti ve diksiyonu düzgün olmalıdır.” düzenlemesi yer almıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında; 

a) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri,

ifade eder.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde 78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetlerdir.

78.2. Malzemeli veya malzemesiz temizlik, malzemesiz yemek, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı olup, bu tebliğde personel çalıştırılmasına dayalı olan/olmayan hizmetler arasında sayılmayan işlerin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı yukarıda yer verilen tanıma göre idarelerce değerlendirilecektir…” açıklaması yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan istekli olan Er-Fey Sosyal Hizm. ve Özel Sağ. Hiz. Gıad Turz. Bil. Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.- Sks İnsan Kaynakları ve Bilişim Teknolojileri Temizlik Gıda Turizm İnşaat ve Petrol Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından pilot ortak Er-Fey Sosyal Hizm. ve Özel Sağ. Hiz. Gıad Turz. Bil. Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyiminin tevsiki amacıyla; “Nobel-Tem Temizlik Yemek Hiz. Gıda otom. Bil. İşl. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.- Er-Fey Sosyal Hizm. ve Özel Sağ. Hiz. Gıda Turz. Bil. Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı” adına İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesince düzenlenen 26.11.2012 tarihli ve 6 sayılı iş bitirme belgesinin sunulduğu, belge konusu işin adının “Gelecek Yıllara Yaygın Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı İKN:2009/40547” olduğu, belgede Er-Fey Sosyal Hizm. ve Özel Sağ. Hiz. Gıda Turz. Bil. Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin hissesinin %49, belge tutarının 1.744.524,00 TL olarak belirtildiği, buna göre Er-Fey Sosyal Hizm. ve Özel Sağ. Hiz. Gıda Turz. Bil. Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin hissesine düşen belge tutarının 854.816,76 TL’ye tekabül ettiği tespit edilmiştir.

 

 Özel ortak Sks İnsan Kaynakları ve Bilişim Teknolojileri Temizlik Gıda Turizm İnşaat ve Petrol Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyiminin tevsiki amacıyla İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından “Malzemeli Genel Temizlik Hizmet-İlaçlama Hizmetleri Alımı İKN:213/188460” işine ilişkin olarak düzenlenen 1.475.936,00 TL tutarlı iş bitirme belgesinin sunulduğu görülmüştür.

Yapılan incelemede ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin 2.033.338,68 TL, sunması gereken toplam iş deneyim tutarının 508.334,67 TL (2.033.338,68 x 0,25) olduğu, pilot ortak Er-Fey Sosyal Hizm. ve Özel Sağ. Hiz. Gıad Turz. Bil. Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin sunduğu iş bitirme belgesine göre hissesine düşen belge tutarı olan 854.816,76 TL’nin pilot ortak tarafından sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarını (508.334,67 x 0,70=355.834,27) karşıladığı,  özel ortak Sks İnsan Kaynakları ve Bilişim Teknolojileri Temizlik Gıda Turizm İnşaat ve Petrol Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.ne ait belge tutarı olan 1.475.936,00 TL’nin de özel ortak tarafından sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarını (508.334,67 x 0,30=152.500,40 TL) karşıladığı tespit edilmiştir.


Ayrıca pilot ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin “Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı” işi, özel ortak tarafından sunulan iş bitirme belgesine konu işin “Malzemeli Genel Temizlik Hizmet-İlaçlama Hizmetleri Alımı” işi olduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıdaki 78.2’nci maddesi uyarınca,malzemeli temizlik hizmetlerinin personel çalıştırılmasına dayalı olduğu anlaşılmıştır. Şikâyete konu ihalede kamu veya özel sektörde yapılan personel çalıştırılmasına dayalı bütün hizmetlerin benzer iş olarak kabul edileceği göz önünde bulundurulduğunda, anılan belgelere konu işlerin idarece belirlenen benzer iş tanımına uygun olduğu sonucuna varıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.


 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap