Kısmi teklife açık ihalede teklif mektubunda “işin tamamını” ibareri yerine “ek cetvelde yer alan kısımlarını” ibaresinin yer alması durumunda teklif değerlendirilir mi?

Özet

Kısmi teklif verilmesine açık olan inceleme konusu ihalede sundukları birim fiyat teklif mektubunda “işin tamamını” ibaresinin yer alması gerekirken “ek cetvelde yer alan kısımlarını” ibaresinin yer aldığı gerekçesiyle tekliflerinin, teklif mektubu ve teklif mektubunun eki ve ayrılmaz parçası olan teklif cetvelinde işin her bir kısmına ayrı ayrı olmak üzere tüm kısımlara (tamamına) teklif verildiği tereddüde yer bırakmayacak şeklide anlaşılmaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı hk.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2013/UM.I-2135 Sayılı Kararında:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinin ikinci fıkrasında “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.”hükmü,

Anılan Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinin ikinci fıkrasında “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 52’nci maddesinde“(1) Başvuru ve teklif mektupları, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır. Ancak birden fazla mal kaleminden oluşan ihalelerde teklif mektuplarının, birim fiyat teklif mektubu esas alınarak hazırlanması zorunludur.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almakta olup anılan Yönetmelik’in ekinde yer alan KİK015.3/M numaralı “birim fiyat teklif mektubu standart formu” örneğinin 6’ncı maddesinde “İhale konusu işin [tamamını/ ek cetvelde yer alan kısmını/ ek cetvelde yer alan kısımlarını her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç [Teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.] bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.” düzenlemesine, söz konusu maddeye ait 4 numaralı dipnotta ise “Kısmi teklif verilmesine izin verilmeyen ihalede sadece “tamamını” ibaresine yer verilecektir. Kısmi teklife açık ihalede ise istekli ihale dokümanına ve teklifine uygun ibareyi seçecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Kısmi tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 16.4’üncü maddesinde“16.4.1. İhalelerde, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kısmi teklif verilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, kısmi teklif verilebilen ihalelerde isteklilerce her bir iş kısmına ayrı ayrı teklif vermek suretiyle işin tamamına teklif verilebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen kısımlardan bazılarına da teklif verilebilecektir.

16.4.2. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalede; aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesi, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli, teklif ettiği kalemlerin/kısımların toplam bedeli üzerinden geçici teminat sunacaktır.

16.4.3. İşin tamamına veya bir kısmına teklif veren isteklinin teklif verdiği kısım veya kısımlardan birkaçı veya tamamı için ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesi söz konusu olduğunda, yapım işleri ihaleleri hariç, bu istekli ile tek bir sözleşme imzalanacaktır. Ancak, mal ve hizmet alımlarında bir idareye bağlı birimlerin ihtiyaçlarının bir merkezden yapılan ihale ile karşılanması amacıyla kısmi teklife imkan verilen ihalelere münhasıran ve idari şartnamenin “Kısmi teklife ilişkin açıklamalar” başlığı altında idarece bu hususun düzenlenmiş olması kaydıyla her bir kısım için ayrı ayrı sözleşme imzalanabilecektir. Ayrı ayrı sözleşmeye bağlanacak her kısım için ayrı kesin teminat alınacaktır.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 3’tür. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

İstekliler ihalenin tamamına teklif verebileceği gibi bir veya birden fazla kısım için kısmi teklif verebileceklerdir. İhale konusu işin tamamı veya birden fazla kısmı bir istekliye ihale edilse dahi her kısım için ayrı ayrı kesin teminat yatırılıp, ayrı ayrı teklif birim fiyat mal alımı sözleşmesi yapılacaktır. İstekliler ihalenin tamamına teklif verebileceği gibi bir veya birden fazla kısım için kısmi teklif verebileceklerdir. Verilecek tekliflerin ihale konusu alımın tamamını mı yoksa bir kısmını mı kapsadığı hususu teklif mektubunda açıkça belirtilecektir. İşin tamamına, bir veya birden fazla kısma teklif verilmesi halinde ekli örneğe uygun teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli (Standart Form – KİK015.3/M); her bir kısım için kısımlara teklif edilen fiyatları da içerecek şekilde verilecektir. İşin tamamına, bir kısmına veya birkaç kısmına teklif verildiğinde, her kısım için ayrı ayrı geçici teminat yatırabileceği gibi birkaç kısım veya tamamına toptan da yatırılabilecektir. Toptan yatırılan geçici teminatlarda istekli üzerinde kalan ihale olursa (bu bir kısım veya birkaç kısım da olabilir) bu ihale için sözleşme yapılıncaya kadar geçici teminat geri verilmez, ancak ihale kalan kısım veya kısımlar için yatırılacak ayrı bir geçici teminat olduğunda, toplu yatırılan geçici teminat geri iade edilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İnceleme konusu ihalenin çikolatalı gofret alımı, bisküvi alımı ve toz puding alımı olmak üzere 3 (üç) kısımdan oluştuğu ve başvuru sahibi isteklinin her üç kısma da ayrı ayrı teklif verdiği anlaşılmış olup adı geçen istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunun aşağıdaki şekilde düzenlendiği görülmüştür:

“…6) İhale konusu işin ek cetvelde yer alan kısımlarını her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç 118.968,00 TL bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.”

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibi isteklinin sunduğu teklif mektubu ve teklif mektubunun eki ve ayrılmaz parçası olan teklif cetvelinde işin her bir kısmına ayrı ayrı olmak üzere tüm kısımlara (tamamına) teklif verildiği tereddüde yer bırakmayacak şeklide anlaşılmaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap