KÖYDES’ten alınan iş deneyim belgesi EKAP’a kayıt edilmesi gerekir mi?

Yayın Tarih: 14.12.2015 10:12
Özet

Merhaba hocam. 1…KÖYDES ten alınan iş deneyim belgelerinin EKAPa kayıt edilmesi gerekli mi 2…. bu belgeler EKAP a kayıt olmuyorsa 1 ağustos 2016 dan itibaren kabul edilecekmi.


Merhaba hocam. 1…KÖYDES ten alınan iş deneyim belgelerinin EKAPa kayıt edilmesi gerekli mi 2…. bu belgeler EKAP a kayıt olmuyorsa 1 ağustos 2016 dan itibaren kabul edilecekmi.


Üst Konuları: EKAP

Cevabımız

İhale Uygulama yönetmeliklerine göre; İş deneyim belgeleri; yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak, Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) gerçekleştirilen işler için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

4734 ek 1’inci maddesine göre; İş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur.

İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş bitirme belgelerinin asıllarının (Değişik ibare: 27/06/2015-29399 R.G./1. md.) 1/7/2016 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur. Bu durumda; EKAP üzerinden düzenlenen yeni belgeye, daha önce düzenlenen belgenin tarih ve sayısının da belirtildiği ve eski belgenin yerine verildiğine dair bir şerh düşülür ve eski belge dosyasında muhafaza edilir.

Birinci ve ikinci fıkra uyarınca EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş bitirme belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu (Değişik ibare: 27/06/2015-29399 R.G./1. md.) 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz.

İlanı veya duyurusu 1/9/2014 tarihinden sonra yapılan ihalelerde, aday veya istekliler tarafından sunulan ve üzerinde EKAP kayıt numarası bulunan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanması zorunludur.

Köylere Hizmet Götürme Birlikleri 4734 sayılı Kanuna tabi değildir (01.04.2003 tarih ve 2003/DK.D-97 sayılı Kurul Kararı) ancak bu birliklerin başkanları merkez ilçelerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısı, diğer ilçelerde kaymakamdır. İhale yetkilisi de Merkez ilçelerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısı, diğer ilçelerde kaymakamdır. Birliklerin mal, hizmet ve yapım işleri ihaleleri sonucu iş üzerinde kalan isteklinin sözleşme konusu işi bitirmesi durumunda iş bitirme belgesini ilgili valilik, kaymakamlık, il özel idaresi düzenlemektedir. Düzenleyen birimler iş deneyimini düzenlemeye yetkili idarelerdir.  Dolayısıyla 4734 kapsamı dışında olsa da bunların da  iş deneyimini düzenleyen idare tarafından EKAP’a kaydedilmesi gerekmektedir. Yukarıdaki açıklanan mevzuat hükümleri gereği 01.07.2016 tarihinden sonra EKAP'a kayıtlı olmayan iş deneyim belgelerinin kullanılamayacağı düşünülmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap