Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı ihalesinde, ilaçlama işinin %4 sözleşme ve genel giderler arasında yer aldığı ancak ilaçlama malzemesinin %4 sözleşme ve genel giderler arasında yer almadığı durumda ihale iptal edilir mi?

Özet

İhale onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli incelendiğinde, söz konusu ihalede çalıştırılacak personele ödenecek ücretlere ilişkin maliyetlere, genel temizlik hizmetinin yerine getirilmesi süresince kullanılacak temizlik sarf malzemelerine ilişkin maliyetlere ve %5 oranında kar payına yer verildiği görülmüş olup ihale konusu iş kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen ilaçlama hizmetine ilişkin maliyetlerin idarece yaklaşık maliyetin hesaplarına dahil edilmediği anlaşılmıştır. İdarece ihale konusu iş kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen ilaçlama hizmetine ilişkin maliyetlerin yaklaşık maliyet hesaplarına dahil edilmemiş olması ve idarece şikayet başvurusuna verilen cevapta “…İdaremizce de önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlamanın …” ifadesi de dikkate alındığında idarece ilaçlama hizmetine ilişkin maliyetlerin önemli bir bileşen olarak değerlendirilmediği anlaşılmıştır. İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliğinde olduğu, ilaçlamanın “Genel temizlik hizmet alımı” işinin bir parçası olduğu, Tebliğ’in 78.30’uncu maddesinde “önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama giderinin” %4 sözleşme giderleri ve genel giderler içerisinde sayıldığı hususları ile yer verilen tespitler bir arada değerlendirildiğinde söz konusu giderin %4 sözleşme giderleri ve genel giderler içerisinde değerlendirilmesi gerektiği ve birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmamasına gerek olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2015/056

Gündem No

: 32

Karar Tarihi

: 30.09.2015

Karar No

: 2015/UH.III-2633

 

Şikayetçi:

… Yemekhanecilik San. Ve Tic. A.Ş.

İhaleyi Yapan Daire:

Manisa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Başvuru Tarih ve Sayısı:

07.09.2015 / 75588

Başvuruya Konu İhale:

2015/99647 İhale Kayıt Numaralı "2016-2017-2018 Yılı 36 Aylık Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı" İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Manisa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 07.09.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2016-2017-2018 Yılı 36 Aylık Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak…… Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş.nin 27.08.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.08.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.09.2015 tarih ve 75588 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.09.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2015/2298 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Teknik Şartname’nin “İlaçlama hizmetleri” başlıklı maddesinde ilaçlama hizmetlerine ilişkin düzenlemelere yer verildiği, ilaçlama işinin %4 sözleşme ve genel giderler arasında yer aldığı ancak ilaçlama malzemesinin %4 sözleşme ve genel giderler arasında yer almadığı, ilaçlama malzemelerinin yüklenici veya idare tarafından karşılanacağının belirtilmediği, ilaçlama malzemelerinin yüklenici tarafından karşılanması durumunda ilaçlama malzemeleri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılması gerektiği, dolayısıyla ayrı satır açılmadığından Kamu İhale Genel Tebliği’ne ve mevzuata aykırılığın söz konusu olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği, iddia edilmektedir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Başvuruya konu ihale Manisa Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından yapılan “2016-2017-2018 Yılı 36 Aylık Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı” işidir.

İdari Şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 2016-2017-2018 YILI 36 AYLIK MALZEMELİ GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI

b) Miktarı ve türü:

1016 KİŞİ 2016-2017-2018 YILI 36 AYLIK GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Genel Sekreterliğimize bağlı Sağlık Tesislerimizde yapılacaktır.

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

İhale konusu iş İdari Şartname’nin 19’uncu maddesi uyarınca birim fiyat teklif alınmak suretiyle ihale edilmiş olup, birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Genel Temizlik Hizmet Personeli Ekip Sorumlusu (Brüt Günlük 5,05 TL. Yol Parası) + (Brüt asgari ücretin %35 fazlası)

Ay

8

36

   

2

Genel Temizlik Hizmet Personeli (Brüt Günlük 5,05 TL. Yol Parası) + (Brüt asgari ücret)

Ay

975

36

   

3

Genel Temizlik Hizmet Engelli Personeli (Brüt Günlük 5,05 TL. Yol Parası) + (Brüt asgari ücret)

Ay

33

36

   

I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Resmi Tatil ve Bayram Günlerinde Çalışacak Genel Temizlik Hizmet Personeli (Brüt Asgari Ücret) (564 kişi x 43,5 gün) (Engelli personel çalıştırılmayacaktır.)

gün

24.534

   

…………………

147

 

PLASTİK BARDAK

 

adet

 

3.000

   

II. ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç)7

 

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

 

İdari şartname ve birim fiyat teklif cetveli dikkate alındığında ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibi ihale konusu işte yapılacak ilaçlama için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılması gerektiğini ileri sürmektedir.

İhale konusu işe ait Teknik Şartname’nin “Hizmetin İfa Şekli” başlıklı 1.1.2.4’üncü maddesinde “Sağlık tesislerinin ilaçlama hizmeti yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Yüklenici ilaçlama hizmeti sağladıktan sonra İdareden herhangi bir ücret talep etmeyecektir. İdare bu hizmet için yükleniciye ücret ödemeyecektir.” düzenlemesi,

İhale konusu işe ait Teknik Şartname’nin “İlaçlama Hizmetleri” başlıklı maddesinde “İlaçlama işinin Halk sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Yüklenici ilk işe başladığı tarihte ilaçlama işini yapacak ve bundan sonra ilaçlama işi aylık periyotlar halinde her ay düzenli olarak yapılacaktır. Böcek, haşere yada kemirgen saldırı durumunda acil ilaçlama ihtiyacı doğduğunun İdare tarafından tespiti durumunda yüklenici derhal gerekli tedbirleri alacak ihtiyacı karşılayacaktır. İlaçlama işi bir program dahilinde yapılacak ve hazırlanacak bu program dahilinde Yapılacak ve hazırlanacak bu program önceden hastane yetkililerinin onayına sunulacaktır. Haşere mutlak suretle önlenecek önlenmezse idari şartnamedeki cezai müeyyideler uygulanacaktır.

Kullanılacak ilaç kokusuz, renksiz, leke bırakmayan, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen türden olmalıdır. Haşere mücadelesinde etkili olmalı; hastane şartlarında, hasta odasında iken (hastaları odadan çıkartmadan) kullanabilmelidir. İlaçlama yapılırken Yüklenici; elemanlarının başında ilaçlama ehliyetine sahip bir firma yetkilisi refakat edecektir. İlaçlama için gelen elemanlar firma tarafından verilmiş ve eğitim durumunu da gösteren kimliği göstermek ve ilaçlamadan sonra düzenleyecekleri raporu idareye vermek zorundadırlar. Yüklenici ilaçlama esnasında gerekli tedbirleri almak zorundadır. İlaçlama esnasında gerek ihmal, dikkatsizlik ve ehliyetsiz personeller kullanmaktan veya herhangi bir sebepten ortaya çıkabilecek olaylardan yüklenici sorumludur.

Yüklenicinin, Halk Sağlığı alanında Haşerelere Karşı İlaç Uygulama İzin belgesine sahip olması durumundan ilaçlama işi yüklenici tarafından yapılabilecektir.

İlaçlama makinesi ve kullanılacak ilaçlar yüklenici tarafından temin edilecektir. Haşerelere Karşı İlaçlama ve Mücadele için yapılacak tüm giderler firma tarafından karşılanacaktır. Yüklenici ilaçlama işi sonucunda idareye aylık rapor sunmak zorundadır.

Yürüyen Haşere Mücadelesi:

Bu ilaçlama komple kapalı alanlarda uygulanacaktır. Genel Sekreterlik Merkez binası ve bağlı sağlık tesislerinin bütün katlarında ve bölümlerinde gıda ve insan sağlığına hiçbir riski olmayan mikro kapsülasyonlu sıvı insektisit ile ilaçlama yapılacaktır.

İstanyonlu Kemirgen Mücadelesi:

İç ve dış alanlarımızın kritik noktalarında bariyer oluşturularak yerleştirilecektir. Logar ve su giderlerinin içine sudan etkilenmeyen mum bloklar yerleştirilerek çıkış ve üremeleri engellenecektir.

Uygulama Ekibi:

Söz konusu hizmetler uzman ekip tarafından verilecektir.

Uygulama periyodu:

Ayda iki kez haşere ve kemirgen mücadelesi yapılacaktır.

Raporlama:

Aplikasyon sonrasında vektör kontrolü servis inceleme raporu düzenlenerek; İdarelere sunulacaktır.

Belge:

Kullanılan ilaçlara ait dokümanlar klasör içerisine Genel Sekreterlik Merkez Binası ve bağlı olduğu sağlık tesislerine sunulacaktır

Rodentisit ve İnsektisitlerin Güvenirliği:

Kemirgen ve Haşere Kontrolü için ürünler WHO (Dünya Sağlık Teşkilatı) onaylı ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlı olacaktır.

İlaçlama yapılacak olan alanlara ait bilgiler aşağıdaki TABLODA bulunmaktadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

SAĞLIK TESİSİ

SAĞLIK TESİSİ ADRES

KAPALI ALAN M2

1

MANİSA KAMU HASTANELERİ KURUMU GENEL SEKRETERLİĞİ

Sakarya Mh. Atatürk Bulvarı No:58 Şehzadeler/MANİSA

3070

2

MANİSA DEVLET HASTANESİ

Şehitler Mh. Akhisar Cd. No:1 Şehzadeler/MANİSA

18724

3

MERKEZEFENDİ DEVLET HASTANESİ

Merkez Efendi Mh. İzmir Cd. No : 28 Yunusemre/MANİSA

29050

4

MANİSA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Merkez Efendi Mah. Mimar Sinan Cad. No:151 Yunusemre/MANİSA

4983

MANİSA ADSM LALELİ SEMT POLİKLİNİĞİ

Laleli Mahallesi 5224 Sokak 30 / A Yunusemre/MANİSA

384

5

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ

Şehitler Mh. 814 Sk. No : 28 Şehzadeler/MANİSA

18294

RUH SAĞLIĞI HAST.AHMETLİ EK ÜNİTESİ

Güldede mh.Fehmican cad No:199 Ahmetli/MANİSA

6

SARUHANLI DEVLET HASTANESİ

Cengiz Topel Mh. Ali Şanlıer Cad. No : 1 Saruhanlı/MANİSA

4328

7

TURGUTLU DEVLET HASTANESİ

Subaşı Mh. Son Sk. No:18 Turgutlu/MANİSA

46948

8

TURGUTLU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Subaşı Mh. Son Sk.No:18/1 Turgutlu/MANİSA

3524

9

SALİHLİ DEVLET HASTANESİ

Sağlık Mh. Şüheda cad. No:4 Salihli/MANİSA

17715

10

SALİHLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Sağlık Mh. Ziya Gökalp Cd. No : 463 Salihli/MANİSA

5097

11

ALAŞEHİR DEVLET HASTANESİ

Ilıca Mh. Ulupınar Bağ Yolu Küme Evleri No:9 Alaşehir/MANİSA

37258

12

SARIGÖL DEVLET HASTANESİ

Siteler Mh. Alaşehir Cd. No:100 Sarıgöl/MANİSA

3580

13

KULA DEVLET HASTANESİ

4 Eylül Mh. Tapduk Emre Caddesi No:28 Kula/MANİSA

3375

14

SELENDİ DEVLET HASTANESİ

Şerefiye Mh. Hastane Cd Selendi/MANİSA

700

15

DEMİRCİ DEVLET HASTANESİ

Bahçeler Mh. Hastane Sk. No: 27 Demirci/MANİSA

4086

16

AKHİSAR DEVLET HASTANESİ

Hürriyet Mh. 213 sk. No:2 45200 Akhisar/MANİSA

37258

17

AKHİSAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

İnönü mh 234 sokak No:16 Akhisar/MANİSA

3830

18

GÖRDES DEVLET HASTANESİ

Uzunçam Mh.Orman İşletme Küme Evleri Yanı No:24 Gördes/MANİSA

4431

19

KIRKAĞAÇ DEVLET HASTANESİ

Şair Eşref Mah.85 Sokak No:24 Kırkağaç/MANİSA

1999

20

SOMA DEVLET HASTANESİ

Hürriyet Mh.Derviş Sok., Beşyol, 45500 Soma/MANİSA

21525

Teknik Şartnamede yer alan düzenleme ile ihale konusu işin yürütümü sırasında, ihale konusu işin yapıldığı alanlarda ilaçlama yapılacağı, yapılacak ilaçlama hizmeti yüklenici firma tarafından sağlanacağı, yüklenicinin ilaçlama hizmeti sağladıktan sonra idareden herhangi bir ücret talep etmeyeceği, idarenin bu hizmet için yükleniciye ücret ödemeyeceği düzenlemelerine yer verildiği anlaşılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.30’uncu maddesinde “ç) Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler: İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, silahlı atış eğitim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri, yaka kartı, önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden, % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edilir.” açıklaması yer almaktadır.

İhale onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli incelendiğinde, söz konusu ihalede çalıştırılacak personele ödenecek ücretlere ilişkin maliyetlere, genel temizlik hizmetinin yerine getirilmesi süresince kullanılacak temizlik sarf malzemelerine ilişkin maliyetlere ve %5 oranında kar payına yer verildiği görülmüş olup ihale konusu iş kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen ilaçlama hizmetine ilişkin maliyetlerin idarece yaklaşık maliyetin hesaplarına dahil edilmediği anlaşılmıştır.

İdarece ihale konusu iş kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen ilaçlama hizmetine ilişkin maliyetlerin yaklaşık maliyet hesaplarına dahil edilmemiş olması ve idarece şikayet başvurusuna verilen cevapta “…İdaremizce de önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlamanın …” ifadesi de dikkate alındığında idarece ilaçlama hizmetine ilişkin maliyetlerin önemli bir bileşen olarak değerlendirilmediği anlaşılmıştır.

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliğinde olduğu, ilaçlamanın “Genel temizlik hizmet alımı” işinin bir parçası olduğu, Tebliğ’in 78.30’uncu maddesinde “önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama giderinin” %4 sözleşme giderleri ve genel giderler içerisinde sayıldığı hususları ile yer verilen tespitler bir arada değerlendirildiğinde söz konusu giderin %4 sözleşme giderleri ve genel giderler içerisinde değerlendirilmesi gerektiği ve birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmamasına gerek olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap