Pazarlık Usulü İhale 2. teklifte teklif zarfının yapıştırılan yeri istekli tarafından kaşelenmiş ancak imzalanmamış ise teklif değerlendirme dışı bırakılır mı?

Yayın Tarih: 02.05.2017 01:05
Özet

Merhaba. Pazarlık üsulü ile gerçekleştirilen personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımı ihalesinde ilk teklifler sonucunda istenilen ikinci tekliflerde, bir firma teklif mektubunun yapıştırılan yerini kaşelemiş fakat imzalamamıştır. Teklifi saatinde muhaberat servisine teslim etmiştir. İdare tarafından teklif zarfı açılmamış ve değerlendirmeye alınmamıştır. İdarenin kararı doğru mudur? Doğru değilse bununla ilgili herhangi bir karar var mıdır?


Merhaba. Pazarlık üsulü ile gerçekleştirilen personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımı ihalesinde ilk teklifler sonucunda istenilen ikinci tekliflerde, bir firma teklif mektubunun yapıştırılan yerini kaşelemiş fakat imzalamamıştır. Teklifi saatinde muhaberat servisine teslim etmiştir. İdare tarafından teklif zarfı açılmamış ve değerlendirmeye alınmamıştır. İdarenin kararı doğru mudur? Doğru değilse bununla ilgili herhangi bir karar var mıdır?


Üst Konuları: Teklif Zarfı

Cevabımız

Kanuna göre teklif zarfının yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenmesi gerekmektedir. Bunun yanında Kanunun temel ilkeleri arasında bulunan rekabet ve saydamlık ilkesi gereği teklif zarfı üzerinde teklifin daha önce açıldığına dair emareler yok ise gerekse pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ve son yazılı fiyat teklifleri de alınarak idarece sonuçlandırılan her ihalede, sonraki süreçte örneğin Kamu İhale Kurulu veya mahkeme kararları doğrultusunda bir isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekliliği ortaya çıktığında, önceden teklifi değerlendirme dışı bırakılmış olması gerekli olan bir istekliden son yazılı fiyat teklifi alınmış olacağından, diğer isteklilerin tekliflerinin etkilendiği neticesine ulaşılacağı ve ihalenin iptal edileceği, bu yaklaşımın ise gerçekte tespit edilemeyecek tahmini bir etki dikkate alınarak 4734 sayılı Kanun’un temel ilkelerine aykırı hareket edilmesi sonucunu doğurabilecektir.

Sizin ihalenizde teklif zarfının yapıştırılan yerinin istekli tarafından kaşelenmesi ancak imzalanmaması durumunda isteklinin teklifinin değerlendirilmeden ihale dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olmayacağı ancak istekliden son teklifi alınmış olsaydı idarece sonuçlandırılmış olan ihalede, mahkeme kararı, Kamu İhale Kurulu kararı vs. ile ihale sonucunda bir değişiklik yapılması gerektiğinde önceden teklifi değerlendirme dışı bırakılmış olması gerekli olan bir istekliden son yazılı fiyat teklifi alınmasının daha doğru olacağı değerlendirilmektedir. 

Örnek karar eski olmakla beraber 2012/UH.II-4643  sayılı KİK uyuşmazlık kararına bakılabilir. Söz konusu kararda değerlendirmeye alınmasında mahsur olmadığı belirtilmiştir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap