Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhalelerinde Toplu İş Sözleşmesi Ve Fiyat Farkı Ödemesi Nasıl Gerçekleştirilir?

Yayın Tarih: 03.01.2016 10:01
Özet

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhalelerinde Toplu İş Sözleşmesi Ve Fiyat Farkı Ödemesi Nasıl Gerçekleştirilir?


Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhalelerinde Toplu İş Sözleşmesi Ve Fiyat Farkı Ödemesi Nasıl Gerçekleştirilir?


Üst Konuları: Diğer

Cevabımız

6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun'un 13'üncü maddesi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. Buna göre;

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ihale edilen işlerde (Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde),

22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan[3] asıl işveren-alt işveren ilişkisi çerçevesinde alt işveren tarafından münhasıran bu Kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde çalıştırılan işçileri kapsayacak olan toplu iş sözleşmeleri;

·      Alt işverenin yetkilendirmesi kaydıyla,

·      Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin üyesi bulunduğu kamu işveren sendikalarından birisi tarafından 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümlerine göre,

yürütülür ve sonuçlandırılır.

·      Toplu iş sözleşmesinin kamu işveren sendikası tarafından bu fıkraya göre sonuçlandırılması hâlinde, belirlenen ücret ve sosyal haklardan kaynaklanan bedel artışı kadar idarece fiyat farkı ödenir.

·      Kamu işveren sendikası tarafından yürütülmeyen ve sonuçlandırılmayan toplu iş sözleşmeleri için fiyat farkı ödenemez.

·      4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası esas alınarak asıl işveren sıfatından dolayı ücret farkına hükmedilemez ve asıl işveren sıfatıyla sorumluluk yüklenemez.

·      Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap