Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında kıdem tazminatının ödeme usulü ve ödemeye esas belgeler nelerdir?

Yayın Tarih: 29.04.2015 11:04
Özet

       Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında kıdem tazminatının ödeme usulü ve ödemeye esas belgeler nelerdir?


       Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında kıdem tazminatının ödeme usulü ve ödemeye esas belgeler nelerdir?


Cevabımız

       Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin tespit edilen sürelere ilişkin kıdem tazminatları;

       ·      İlgili kamu kurum veya kuruluşunca ödenmelidir yani işçinin son çalıştığı idareye başvurması gerekmektedir.

       ·      Kıdem tazminatı yukarıda belirtilen kıdem tazminatına hak edilen şartlarda ödenir.

       ·      Kıdem tazminatına hak kazananlar için düzenlenen ödeme belgesine; işçinin yazılı talebi, harcama talimatı, hizmet cetveli ve kıdem tazminatının hesaplanmasını gösteren belge eklenir.

       ·      İşçinin iş sözleşmesinin hangi nedenle sona erdiğine ilişkin olarak alt işverenden alınmış olan belge, kıdem tazminatı ödemesini yapan kamu kurum veya kuruluşu tarafından muhafaza edilir.

       ·      Kıdem tazminatı ödemeleri,  doğrudan işçinin banka hesabına yatırılır.

       ·      Hesaplanan kıdem tazminatı tutarı, 4734 sayılı Kanunun Ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen işyerlerinde kıdem tazminatı ile ilgili olarak açılacak bütçe tertibinden, (b) bendinde belirtilen işyerlerinde ise hizmet alımı gider kaleminden, ödeneğin yetip yetmediğine bakılmaksızın ödenir.

       Kıdem tazminatı tutarının, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) Sayılı cetvelde yer alan Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, (II) Sayılı Cetvelde yer alan Özel Bütçeli İdareler ve (IV) Sayılı Cetvelde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumları’nda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yoluyla istihdam edilen ve iş sözleşmeleri 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanlara hangi bütçe tertibinden ve hangi gider kaleminden nasıl ödeneceği belirtilmiştir. Ancak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) Sayılı cetvelde yer alan Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar ve yine 5018 sayılı Kanundaki tanımıyla Mahalli idarelerde nasıl ödeneceğine ilişkin düzenleme yer almamaktadır. Kanunda belirtilen idarelerde örneğin Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar ve Mahalli idarelerde ödeneğin yetip yetmediğine bakılmaksızın ödenip ödenmeyeceği hususu gibi hususlarda belirsizlik bulunmaktaydı söz konusu Yönetmelikle bu belirsizlik giderilmemiştir.  Kanaatimizce, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar ile Mahalli İdareler tarafından personel çalıştırılmasına dayalı olarak alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmesinde çalıştırılan kurumun kıdem tazminatı ile ilgili olarak açılacak bütçe tertibinden ödenmesi gerekmektedir. Aksi bir düşünce Kanun koyucunun 6552 sayılı Kanun’un madde gerekçesinde belirttiği açıklamalarla bağdaşmayacaktır.

       Farklı kamu kurum veya kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı üzerinden kıdem tazminatı ödenmesi halinde, kıdem tazminatı ödemesini gerçekleştiren son kamu kurum veya kuruluşu, ödenen kıdem tazminatı tutarının diğer kamu kurum veya kuruluşlarında geçen hizmet süresine ilişkin kısmını ilgili kamu kurum veya kuruluşundan tahsil eder. Ancak, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerinde yer alan kamu kurum veya kuruluşları arasında bu fıkra hükümlerine göre bir tahsil işlemi yapılmaz.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap