Personel hizmet alımı olmayan işte teknik şartnamede hakediş cetveli ile beraber işçilerin bordroları istenebilir mi?

Özet

Toplantı No : 2018/021 Gündem No : 31 Karar Tarihi : 10.04.2018 Karar No : 2018/UH.I-763   BAŞVURU SAHİBİ: A…m Grup Org. Tur. Sağ. Rekl. İnş. Yemek Bilg. Tem. Gıda İlaç. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.,   İHALEYİ YAPAN İDARE: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı,   BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/62502 İhale Kayıt Numaralı “Araç ve İş […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2018/021

Gündem No

: 31

Karar Tarihi

: 10.04.2018

Karar No

: 2018/UH.I-763

 

BAŞVURU SAHİBİ:

A…m Grup Org. Tur. Sağ. Rekl. İnş. Yemek Bilg. Tem. Gıda İlaç. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/62502 İhale Kayıt Numaralı “Araç ve İş Makinesi Kiralama” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 19.03.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Araç ve İş Makinesi Kiralama” ihalesine ilişkin olarak A…m Grup Org. Tur. Sağ. Rekl. İnş. Yemek Bilg. Tem. Gıda İlaç. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin26.02.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince15.03.2018 tarih ve 17682 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.03.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2018/439 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde “…h) Ek-1 de verilen "Camlı Kamyonet olarak kiralanacak araçların Marka, Model ve Kasko Değerini Gösterir Tablo"nun doldurularak şirketi temsile yetkili kişi  veya kişilerce imzalanarak  teklifleri  ile beraber sunmaları zorunludur. (3. Kısım için teklif verecek isteklilerin Ek – 1 de yer alan formu doldurarak vermesi zorunludur.)” düzenlemesinin yer aldığı, araç kiralama hizmet alımıyla ilgili olarak mevzuatta 02.10.2014 ve 25.12.2014 tarihlerinde iki değişikliğin gerçekleştirildiği, ilk değişiklikte genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayelerin hizmetleri için ihtiyaç duyulan binek, station-wagon, arazi binek, kaptı kaçtı, panel ve pick-up tipi taşıtların hizmet alımı yöntemiyle ediniminde şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedelinin kasko sigortası değerinin %2’sini aşmayacağının belirtildiği, ancak 25.12.2014 tarihinde yapılan değişiklikle “fiilen arazi üzerinde çalışan binek ve pick-up’lar hariç” hükmünün getirildiği, yine 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun 12’nci maddesine göre Bakanlar Kurulu tarafından 17.03.2006 tarihinde yürürlüğe konulan Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in 6’ncı maddesine “fiilen arazi üzerinde çalışan binek ve pick-up’lar hariç” ifadesinin eklendiği, söz konusu hükümlerden fiilen arazi üzerinde çalışmak şartıyla arazi binek ve pick-up tipi taşıtların %2 kasko sigorta değerini aşabileceğinin anlaşıldığı, dolayısıyla söz konusu araçlar için hem %2 şartının koşulamayacağı hem de yerli menşei şartının aranmaması gerektiği,

 

2) Teknik Şartname’nin 3.1’inci maddesinde “Şoförsüz ve operatörsüz çalıştırılacak araçlar 24 saat esasına göre kiralanacaktır. Şoför/operatör dâhil çalıştırılacak araçlar tek vardiya üzerinden kiralanacaktır.” düzenlemesinin, Teknik Şartname’nin 6’ncı maddesinde “…6.4. Yüklenici, iş sırasında meydana gelebilecek her türlü kazalardan ve bu kazaların sebep olabileceği İdari, Sosyal, Hukuki, Mali ve hayati bilumum neticelerinden doğrudan doğruya sorumludur. Araçların çalışmasından kaynaklanabilecek fazla mesai, süre ihlalleri vb. durumlardan yüklenici sorumludur…” düzenlemesinin yer aldığı, çalışma hayatında insan ve makineler için günlük 8-9 saatlik çalışma öngörüldüğü, hizmete sunulacak araçların aralıksız olarak 24 saat hizmet vermesinin doğru olmadığı, araç ve iş makinelerinin zorlamadan çalıştırılmasının esas olduğu, bu durumun araçların sık sık arızalanmasına ve hizmetin aksamasına neden olacağı, bu nedenle fazla çalışan araçlara fazla mesai verilmesi gerektiği, 24 saat esasına göre kiralanan araçların 3 vardiya çalışacağı düşünüldüğünde kasko sigorta değerinin %6 olması gerektiği, ayrıca 6.4’üncü maddede yer alan düzenlemeden gerek taşıtların ve gerekse şoförlerin fazla mesai yapacaklarının anlaşıldığı, ancak ihale dokümanında fazla çalışmaya ödeme yapılacağına dair bir düzenlemenin yer almadığı ve birim fiyat teklif cetvelinde fazla mesai için satır açılmadığı,

 

3) Teknik Şartname’nin 3.5, 3.15, 3.17, 3.22, 3.26 ve 3.27’nci maddelerinde araçların tek vardiya çalışacağının öngörüldüğü, ancak tek vardiyanın ne olduğunun ve şoförün hangi saatler arasında çalışacağının belli olmadığı, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre gece 20.00 – 06.00 saatleri arası çalışmanın gece çalışması olarak tanımlandığı, gece çalışmasına tabi olan çalışana ayrı bir ücret (fazla ücret) verilmesine neden olacağı,

 

4) Teknik Şartname’nin 4.17’nci maddesinde “Bozulan ya da kullanılması problemli kabul edilebilecek tüm ekipmanlar en geç 24 saat içinde başka biriyle değiştirilecek ya da tamiri yapılarak işe başlatılacaktır.” düzenlemesinin, 4.22’nci maddesinde “Çalışma anında oluşabilecek her türlü aksama kazalara karşı gerekli tedbirler yüklenici tarafından alınacaktır. Aracın arızası durumunda aynı cins ve evsafta vasıtayı yüklenici getirecektir, hizmet kesinlikle aksatılmayacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, hizmetin ifasında kullanılacak olan araçların arızalanabileceği veya bakım isteyebileceği, bu nedenle araçların birkaç gün servis tarafından alınabileceği, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 10’uncu maddesinde eksikliğin ve aksaklığın düzeltilmesi noktasında işin yüklenicisine süre verilmesi gerektiğinin düzenlendiği, söz konusu sebeplerle arıza ve bakım gibi durumlar dikkate alınarak araç sayılarının yeniden gözden geçirilmesi ve eksikliğin giderilmesi için işin yüklenicisine belirli bir süre verilmesi gerektiği, Sözleşme Tasarısı’nın 16’ncı maddesinde de cezalar ve sözleşmenin feshinin düzenlendiği, söz konusu araçların arıza, bakım ve muayene gibi sebeplerle işten belli bir süre uzaklaşabileceği, bu durumda yüklenicinin her ay cezaya maruz kalacağı ve sözleşmenin feshedilebileceği, bu nedenle yükleniciye belli bir süre verilmesi gerektiği, kaldı ki ceza hukukunda ve kamu ihale mevzuatında önce bildirim ve uyarının yapılacağı, düzeltme olmaması halinde cezanın uygulanacağı, idarenin tam tersi bir anlayışla ceza maddesini düzenlediği,

 

5) Teknik Şartname’nin 5’inci maddesinde “Hakedişler her ay sonunda ara hak ediş olarak ödenecektir. Aracı çalıştıran ünite amirlerince onaylanmış aylık puantaja göre ödeme yapılacaktır. Hakediş cetveli ile beraber sgk puantajları, çalışmaları gösterir maaş bordroları dosyaya eklenecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, idarece şoför için personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet gibi hakediş ekinde işçi ücret bordrosunun istenildiği, iş kazaları kapsamında tedbiren sigortasız işçi çalıştırmama adına personel SGK belgelerinin istenebileceği, maaş bordrolarının istenilemeyeceği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in “Genel Esaslar” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) Temel amaç çerçevesinde hizmet alımı suretiyle taşıt edinilebilmesinin genel esasları şunlardır:

(2) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayelerin (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile TBMM Genel Sekreterliği hariç) hizmetleri için ihtiyaç duyulan binek, station-wagon, arazi binek, kaptı kaçtı, panel ve pick-up tipi taşıtların (fiilen arazi üzerinde çalışan arazi binek ve pick-up’lar hariç) hizmet alımı yöntemiyle ediniminde;

a) Şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2'sini aşmayacaktır…” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Araç ve İş Makinesi Kiralama

b) Miktarı ve türü:

510 gün süre ile 227 adet Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmet Alımı.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Kahramanmaraş il sınırları dahili yerler.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

h) Ek-1 de verilen "Camlı Kamyonet olarak kiralanacak araçların Marka, Model ve Kasko Değerini Gösterir Tablo"nun doldurularak şirketi temsile yetkili kişi  veya kişilerce imzalanarak  teklifleri  ile beraber sunmaları zorunludur. (3. Kısım için teklif verecek isteklilerin Ek – 1 de yer alan formu doldurarak vermesi zorunludur.)” düzenlemesi,

 

Araç ve İş Makinası Kiralama Hizmet Alımı İşi Kapsamında Kiralanacak Camlı Kamyonetlere Ait Marka, Model Ve Kasko Değerini Gösterir Ek 1 Tablo’da “Araçlar 237 Sayılı Taşıt Kanunu, 17.03.2016 Tarih 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 02.10.2014 Tarih, 29137 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen şartlarda; Binek ve station-wagon araçlar Yerli Menşeili (Yerli Muhteva oranı %50’nin üzerinde) olacaktır. İlgi Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen araçlar için (Binek, station – wagon, arazi binek, kaptı kaçtı, panel ve pick-up tipi) Teklif Edilen Aylık Kiralama Bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dâhil) harcama talimatının verildiği yılın Ocak ayı itibariyle Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan Kasko Sigorta değerinin %2’sini aşmayacaktır.

 

III. Kısım Araçlar: Teknik şartnamede belirtilen teknik özelliklerde ve yerli menşeli olacak, Teklifler Kasko Değerinin %2'sini aşmayacaktır.

Sıra No

Araç Marka Kodu

Araç Tip Kodu

Araç Marka Adı

Araç Tip Adı

Araç Kasko Değeri

 

 

 

 

 

 

 düzenlemesi,

 

İdari Şartname’nin Ek’inde 

 

3. KISIM (III. Kısım)

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

4+1 Camlı Kamyonet (Şoförsüz)

gün

20.400

2

4+1 Camlı Kamyonet (Şoförlü)

gün

1.530

” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Çalıştırılacak Araçların Teknik Özellikleri ve Miktarları” başlıklı 2’nci maddesinde “Camlı Kamyonet – 43 Adet

 

– 0 ile 3 yaş aralığında olacaktır.

– Araç çift sıra koltuklu ve camlı olacaktır.

– Arka yolcu koltuğu kapısı her iki taraftan sürgülü tip açılır olacaktır.

– 4+1 kişi yolcu taşıma kapasitesi olacaktır.

– Fabrika çıkışlı orijinal klimalı olacaktır.

– ABS fren sistemi olacaktır.

– En az 2 adet hava yastığı olacaktır.

– Ön sis farları olacaktır.

– Motor hacmi 1400 – 2000 cc arası olacaktır.

– Dizel yakıtlı olacaktır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Çalıştırılacak Araçların Çalışma Esasları ve Çalışma süreleri” başlıklı 3’üncü maddesinde “…3.5. Çalıştırılacak 43 Adet Camlı Kamyonet'in;

– 40 Adeti; sözleşme süresi içerisinde 20400 gün çalışması ön görülmüştür. (Toplam 510 x 40 = 20400 gün). 40 Adet Camlı Kamyonet için; akaryakıt ve şoför idare tarafından verilecektir. Araç giderleri (yedek parça, her türlü bakım, onarım, tamirat, zorunlu sigorta, muayene v.b.) dâhil tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere günlük ücreti üzerinden teklif verilecektir.

– 3 Adeti; sözleşme süresi içerisinde 1530 yevmiye (tek vardiya) çalışması ön görülmüştür. (Toplam 510 x 3 = 1530 gün). 3 Adet Camlı Kamyonet ‘in için; akaryakıt idare tarafından verilecektir. Araç giderleri (yedek parça, her türlü bakım, onarım, tamirat, zorunlu sigorta, muayene v.b.) ve şoför dâhil tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere günlük ücreti üzerinden teklif verilecektir. – Şoför dahil kiralanacak araçların şoförlerine asgari ücret tarifesi uygulanacaktır.

Camlı Kamyonetler 237 Sayılı Taşıt Kanunu, 17.03.2016 Tarih 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 02.10.2014 Tarih, 29137 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen şartlarda ve Yerli Menşeli (Yerli Muhteva oranı %50’ nin üzerinde) olacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinde, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayelerin (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile TBMM Genel Sekreterliği hariç) hizmetleri için ihtiyaç duyulan binek, station-wagon, arazi binek, kaptı kaçtı, panel ve pick-up tipi taşıtların hizmet alımı yöntemiyle ediniminde; şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedelinin (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2'sini aşmayacağı hükme bağlanmış olup, fiilen arazi üzerinde çalışan arazi binek ve pick-up tipi araçlar anılan mevzuat hükmünden istisna tutulmuştur.

 

İhale konusu işin 510 gün süre ile 227 adet Araç ve İş Makinesi Kiralama hizmet alımı olduğu, idare tarafından birim fiyat teklif cetvelinin 3’üncü kısmında yer alan camlı kamyonet aracı için 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in “Genel Esaslar” başlıklı 6’ncı maddesinde yer alan hüküm gereğince yerli menşeli olma ve isteklilerin tekliflerinin kasko değerinin %2’sini aşmayacağı şartının getirildiği belirlenmiştir.

 

26.03.2018 tarihli ve E.2018/8684 sayılı yazı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan “Teknik Şartname’nin 2.3’üncü maddesinde “Camlı Kamyonet – 43 Adet

 

– 0 ile 3 yaş aralığında olacaktır.

– Araç çift sıra koltuklu ve camlı olacaktır.

– Arka yolcu koltuğu kapısı her iki taraftan sürgülü tip açılır olacaktır.

– 4+1 kişi yolcu taşıma kapasitesi olacaktır.

– Fabrika çıkışlı orijinal klimalı olacaktır.

– ABS fren sistemi olacaktır.

– En az 2 adet hava yastığı olacaktır.

– Ön sis farları olacaktır.

– Motor hacmi 1400 – 2000 cc arası olacaktır.

– Dizel yakıtlı olacaktır.” düzenlemesinin bulunduğu, Teknik Şartname’de özellikleri belirtilen söz konusu camlı kamyonetin araç tiplerinden (binek, station – wagon, arazi binek, kaptı kaçtı, panel ve pick up) hangisi kapsamında yer aldığı,” bilgisi talep edilmiş, anılan idarece Kuruma gönderilen 29.03.2018 tarihli ve E.10296 sayılı yazıda “2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in 6’ncı maddesine Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen ikinci fıkrada;

 

‘(2) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayelerin (Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile TBMM Genel Sekreterliği hariç) hizmetleri için ihtiyaç duyulan binek, station-wagon, arazi binek, kaptı kaçtı, panel ve pick-up tipi taşıtların (fiilen arazi üzerinde çalışan arazi binek ve pick-up’lar hariç) hizmet alımı yöntemiyle ediniminde;

a) Şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2'sini aşmayacaktır.

b) Şoför giderleri dahil yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli, (a) bendine göre tespit edilecek tutara yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı aşmayacaktır…’ hükmü yer almaktadır. Bu hüküm doğrultusunda kiralanacak 43 adet Camlı Kamyonet fiilen arazi üzerinde çalışmayacağından dolayı binek tipi olarak belirlenmiştir.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

İdarece Kuruma gönderilen yazıda da açıkça görüleceği gibi camlı kamyonet aracının fiilen arazi üzerinde çalışmayacağı, bu nedenle aracın tipinin “arazi binek tipi” olmayıp “binek tipi” olduğu, binek tipi araçların ise 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in “Genel Esaslar” başlıklı 6’ncı maddesinde yer alan hükme tabi olduğu anlaşılmıştır. Anılan hüküm gereğince binek tipi araçların kasko sigortası değerinin %2’yi aşmayacağı hükme bağlandığından camlı kamyonet aracı için idarece yapılan düzenlemenin mevzuata uygun olduğu belirlenmiş olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

  1. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “…25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

İhale konusu çalıştırılacak araçların; şoför/operatör dahil kiralanan araçların şoför/operatör giderleri, zorunlu sigorta giderleri, muayene giderleri, bakım-onarım (periyodik bakım ve lastik giderleri vs.) giderleri, motorlu taşıtlar vergisi giderleri, araç takip cihazı giderleri teklif fiyata dahil edilecektir.” düzenlemesi,

İdari Şartname’nin eki birim fiyat teklif cetvelinin,

I. Kısım

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4Birim Fiyat

Tutarı

1

4×2 Çift Kabin Kamyonet (Şoförsüz)

gün

7.140,000

 

 

2

4×2 Çift Kabin Kamyonet (Şoförlü)

gün

1.020,000

 

 

3

4×4 Çift Kabin Kamyonet (Şoförsüz)

gün

11.220,000

 

 

4

4×4 Çift Kabin Kamyonet (Şoförlü)

gün

2.040,000

 

 

5

2+1 Kapalı Kasa Kamyonet (Ekmek Dağıtım) Şoförsüz

gün

4.080,000

 

 

6

5+1 Açık Kasalı Kamyonet (Şoförsüz)

gün

10.200,000

 

 

7

5+1 Açık Kasalı Kamyonet (Şoförlü)

gün

1.020,000

 

 

8

5+1 Açık Kasa Kamyonet Arka Çift Teker (Şoforsüz)

gün

510,000

 

 

9

5+1 Tenteli Kamyonet Çadır Aracı ( Şoförsüz)

gün

11.220,000

 

 

10

2+1 Açık kasalı Kamyonet (Şoförsüz)

gün

1.020,000

 

 

11

5+1 Kapalı Kasa Yarı Camlı Kamyonet (Şoförsüz)

gün

2.040,000

 

 

KISIM TOPLAM  TUTARI  (K.D.V Hariç)

 

 

II.Kısım

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4Birim Fiyat

Tutarı

1

18+1 Minibüs (Şoförsüz)

gün

5.100,000

 

 

2

18+1 Minibüs (Şoförlü)

gün

510,000

 

 

3

8+1 Minübüs (Şoförsüz)

gün

2.550,000

 

 

4

27+1 Otobüs (Şoförsüz)

gün

510,000

 

 

KISIM TOPLAM  TUTARI  (K.D.V Hariç)

 

 

III. Kısım

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4Birim Fiyat

Tutarı

1

4+1 Camlı Kamyonet (Şoförsüz)

gün

20.400,000

 

 

2

4+1 Camlı Kamyonet (Şoförlü)

gün

1.530,000

 

 

KISIM TOPLAM  TUTARI  (K.D.V Hariç)

 

 

IV. Kısım

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4Birim Fiyat

Tutarı

1

6 Tekerlekli Damperli Kamyonet (Şoförsüz)

gün

7.140,000

 

 

2

6 Tekerlekli Damperli Kamyonet (Şoförlü)

gün

5.100,000

 

 

3

Kasalı Kamyon (Şoförsüz)

gün

510,000

 

 

4

6×2 Damperli Kamyon (Şoförlü)

gün

2.550,000

 

 

5

8×2 Damperli Kamyon ( Şoförlü)

gün

1.020,000

 

 

KISIM TOPLAM  TUTARI  (K.D.V Hariç)

 

 

V. Kısım

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4Birim Fiyat

Tutarı

1

Çekici Tır (Lowbed + Damper Dorse) Şoförsüz

gün

510,000

 

 

2

Kamyon Üstü Hidrolik Vinç (Oparatörsüz)

gün

1.020,000

 

 

3

Forklift (Oparatörlü)

gün

510,000

 

 

4

Eskavatör (Oparatörlü)

gün

1.020,000

 

 

5

Kazıcı Yükleyici (Oparatörsüz)

gün

510,000

 

 

6

Kazıcı Yükleyici (Oparatörlü)

gün

9.690,000

 

 

7

Lastik Tekerlekli Yükleyici ( Loder) Oparatörlü

gün

510,000

 

 

8

Traktör (Şoförsüz)

gün

1.530,000

 

 

9

Mini Eskavatör (Operatörsüz)

gün

1.020,000

 

 

10

Sepetli Servis Platformu (Şoförsüz)

gün

1.020,000

 

 

KISIM TOPLAM  TUTARI  (K.D.V Hariç)

 

 

 

şeklinde olduğu,

 

Teknik Şartname’nin “Çalıştırılacak Araçların Çalışma Esasları ve Çalışma Süreleri” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1. Şoförsüz ve operatörüz çalıştırılacak araçlar 24 saat esasına göre kiralanacaktır. Şoför/operatör dâhil çalıştırılacak araçlar tek vardiya üzerinden kiralanacaktır.

3.2. Tüm çalışacak araçların puantajlarında ay içerisindeki fiilen çalışma günü esas alınacaktır. Yüklenici kaynaklı araçların çalışmadığı durumlarda kira verilmeyecektir.

3.3. Çalıştırılacak 16 Adet Çift Kabin Kamyonet (4×2)'in;

– 14 Adeti; sözleşme süresi içerisinde 7140 gün çalışması ön görülmüştür. (Toplam 510 x 14 = 7140 gün). 14 Adet Çift Kabin Kamyonet (4×2) için; akaryakıt ve şoför idare tarafından verilecektir. Araç giderleri (yedek parça, her türlü bakım, onarım, tamirat, zorunlu sigorta, muayene v.b.) dâhil tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere günlük ücreti üzerinden teklif verilecektir.

– 2 Âdeti; sözleşme süresi içerisinde 1020 gün (tek vardiya) çalışması ön görülmüştür. (Toplam 510 x 2 = 1020 gün). 2 Adet Çift Kabin Kamyonet (4×2) için; akaryakıt idare tarafından verilecektir. Araç giderleri (yedek parça, her türlü bakım, onarım, tamirat, zorunlu sigorta, muayene v.b.) ve şoför dâhil tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere günlük ücreti üzerinden teklif verilecektir.

3.4. Çalıştırılacak 26 Adet Çift Kabin Kamyonet (4×4)'in

– 22 Adeti; sözleşme süresi içerisinde 11220 gün çalışması ön görülmüştür. (Toplam 510 x 22 = 11220 gün). 22 Adet Çift Kabin Kamyonet (4×4) için; akaryakıt ve şoför idare tarafından verilecektir. Araç giderleri (yedek parça, her türlü bakım, onarım, tamirat, zorunlu sigorta, muayene v.b.) dâhil tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere günlük ücreti üzerinden teklif verilecektir.

– 4 Adeti; sözleşme süresi içerisinde 2040 yevmiye (tek vardiya) çalışması ön görülmüştür. (Toplam 510 x 4 = 2040 gün). 4 Adet Çift Kabin Kamyonet (4×4) için; akaryakıt idare tarafından verilecektir. Araç giderleri (yedek parça, her türlü bakım, onarım, tamirat, zorunlu sigorta, muayene v.b.) ve şoför dâhil tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere günlük ücreti üzerinden teklif verilecektir.

3.5. Çalıştırılacak 43 Adet Camlı Kamyonet'in

– 40 Adeti; sözleşme süresi içerisinde 20400 gün çalışması ön görülmüştür. (Toplam 510 x 40 = 20400 gün). 40 Adet Camlı Kamyonet için; akaryakıt ve şoför idare tarafından verilecektir. Araç giderleri (yedek parça, her türlü bakım, onarım, tamirat, zorunlu sigorta, muayene v.b.) dâhil tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere günlük ücreti üzerinden teklif verilecektir.

– 3 Adeti; sözleşme süresi içerisinde 1530 yevmiye (tek vardiya) çalışması ön görülmüştür. (Toplam 510 x 3 = 1530 gün). 3 Adet Camlı Kamyonet ‘in için; akaryakıt idare tarafından verilecektir. Araç giderleri (yedek parça, her türlü bakım, onarım, tamirat, zorunlu sigorta, muayene v.b.) ve şoför dâhil tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere günlük ücreti üzerinden teklif verilecektir. – Şoför dahil kiralanacak araçların şoförlerine asgari ücret tarifesi uygulanacaktır.

Camlı Kamyonetler 237 Sayılı Taşıt Kanunu, 17.03.2016 Tarih 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 02.10.2014 Tarih, 29137 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen şartlarda ve Yerli Menşeli (Yerli Muhteva oranı %50’ nin üzerinde) olacaktır.

3.6. Çalıştırılacak 8 Adet Kapalı Kasa Kamyonet(Ekmek Dağıtım)(2+1)’in

– 8 Adeti; sözleşme süresi içerisinde 4080 gün çalışması ön görülmüştür. (Toplam 510 x 8 = 4080 gün). 8 Adet Kapalı Kasa Kamyonet için; akaryakıt ve şoför idare tarafından verilecektir. Araç giderleri (yedek parça, her türlü bakım, onarım, tamirat, zorunlu sigorta, muayene v.b.) dâhil tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere günlük ücreti üzerinden teklif verilecektir.

3.7. Çalıştırılacak 11 Adet Minibüs(18+1)’ün

– 10 Adeti; sözleşme süresi içerisinde 5100 gün çalışması ön görülmüştür. (Toplam 510 x 10 = 5100 gün). 10 Adet Minibüs için; akaryakıt ve şoför idare tarafından verilecektir. Araç giderleri (yedek parça, her türlü bakım, onarım, tamirat, zorunlu sigorta, muayene v.b.) dâhil tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere günlük ücreti üzerinden tekl if verilecektir.

– 1 Adeti; sözleşme süresi içerisinde 510 yevmiye (tek vardiya) çalışması ön görülmüştür. (Toplam 510 x 1 =510 gün). 1 Adet Minibüs için; akaryakıt idare tarafından verilecektir. Araç giderleri (yedek parça, her türlü bakım, onarım, tamirat, zorunlu sigorta, muayene v.b.) ve şoför dâhil tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere günlük ücreti üzerinden teklif verilecektir.

3.8. Çalıştırılacak 22 Adet Açık Kasalı Kamyonet(5+1 kişi)’in

– 20 Adeti; sözleşme süresi içerisinde 10200 gün çalışması ön görülmüştür. (Toplam 510 x 20 = 10200 gün). 20 Adet Açık Kasa Camlı Kamyonet için; akaryakıt ve şoför idare tarafından verilecektir. Araç giderleri (yedek parça, her türlü bakım, onarım, tamirat, zorunlu sigorta, muayene v.b.) dâhil tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere günlük ücreti üzerinden teklif verilecektir.

– 2 Adeti; sözleşme süresi içerisinde 1020 yevmiye (tek vardiya) çalışması ön görülmüştür. (Toplam 510 x 2 = 1020 gün). 2 Adet Açık Kasalı Kamyonet için; akaryakıt idare tarafından verilecektir. Araç giderleri (yedek parça, her türlü bakım, onarım, tamirat, zorunlu sigorta, muayene v.b.) ve şoför dâhil tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere günlük ücreti üzerinden teklif verilecektir.

3.9. Çalıştırılacak 1 Adet Açık Kasalı Kamyonet(5+1)(Arka çift teker)’in

– 1 Adet; sözleşme süresi içerisinde 510 gün çalışması ön görülmüştür. (Toplam 510 x 1 =510 gün). 1 Adet Açık Kasalı Kamyonet için; akaryakıt ve şoför idare tarafından verilecektir. Araç giderleri (yedek parça, her türlü bakım, onarım, tamirat, zorunlu sigorta, muayene v.b.) dâhil tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere günlük ücreti üzerinden teklif verilecektir.

3.10. Çalıştırılacak 5 Adet Minibüs (8+1)’in

– 5 Adet; sözleşme süresi içerisinde 2550 gün çalışması ön görülmüştür. (Toplam 510 x 5 = 2550 gün). 5 Adet Minibüs için; akaryakıt ve şoför idare tarafından verilecektir. Araç giderleri (yedek parça, her türlü bakım, onarım, tamirat, zorunlu sigorta, muayene v.b.) dâhil tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere günlük ücreti üzerinden teklif verilecektir.

3.11. Çalıştırılacak 22 Adet Tenteli Kamyonet Çadır Aracı (5+1)’in

– 22 Adet; sözleşme süresi içerisinde 11220 gün çalışması ön görülmüştür. (Toplam 510 x 22= 11220 gün). 22 Adet Tenteli Kamyonet Çadır Aracı için; akaryakıt ve şoför idare tarafından verilecektir. Araç giderleri (yedek parça, her türlü bakım, onarım, tamirat, zorunlu sigorta, muayene v.b.) dâhil tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere günlük ücreti üzerinden teklif verilecektir.

3.12. Çalıştırılacak 2 Adet Açık Kasalı Kamyonet (2+1)’in

– 2 adet; sözleşme süresi içerisinde 1020 gün çalışması ön görülmüştür. (Toplam 510 x 2= 1020 gün). 2 Adet Açık Kasalı Kamyonet için; akaryakıt ve şoför idare tarafından verilecektir. Araç giderleri (yedek parça, her türlü bakım, onarım, tamirat, zorunlu sigorta, muayene v.b.) dâhil tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere günlük ücreti üzerinden teklif verilecektir.

3.13. Çalıştırılacak 1 Adet Otobüs (27+1)’in

– 1 Adet; sözleşme süresi içerisinde 510 gün çalışması ön görülmüştür. (Toplam 510 x 1= 510 gün). 1 Adet Otobüs için; akaryakıt ve şoför idare tarafından verilecektir. Araç giderleri (yedek parça, her türlü bakım, onarım, tamirat, zorunlu sigorta, muayene v.b.) dâhil tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere günlük ücreti üzerinden teklif verilecektir.

3.14. Çalıştırılacak 4 Adet Kapalı Kasa Yarı Camlı Kamyonet (5+1)’in

– 4 Adet; sözleşme süresi içerisinde 2040 gün çalışması ön görülmüştür. (Toplam 510 x 4= 2040 gün). 4 Adet Kapalı Kasa Yarı Camlı Kamyonet için; akaryakıt ve şoför idare tarafından verilecektir. Araç giderleri (yedek parça, her türlü bakım, onarım, tamirat, zorunlu sigorta, muayene v.b.) dâhil tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere günlük ücreti üzerinden teklif verilecektir.

3.15. Çalıştırılacak 20 Adet Kazıcı Yükleyici’nin

– 1 Adeti; sözleşme süresi içerisinde 510 gün çalışması ön görülmüştür. (Toplam 510 x 1= 510 gün). 1 Adet Kazıcı Yükleyici için; akaryakıt ve Operatör idare tarafından verilecektir. Araç giderleri (yedek parça, her türlü bakım, onarım, tamirat, zorunlu sigorta, muayene v.b.) dâhil tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere günlük ücreti üzerinden teklif verilecektir.

– 19 Adet Kazıcı Yükleyici için; sözleşme süresi içerisinde 9.690 yevmiye (tek vardiya) çalışması ön görülmüştür. (Toplam 510 x 19 – 9.690 gün ). 19 Adet Açık Kasalı Kamyonet için; akaryakıt idare tarafından verilecektir. Araç giderleri (yedek parça, her türlü bakım, onarım, tamirat, zorunlu sigorta, muayene v.b.) ve Operatör dâhil tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere günlük ücreti üzerinden teklif verilecektir.

3.16. Çalıştırılacak 5 Adet Damperli Kamyon (6×2)’in

– 5 Adet; sözleşme süresi içerisinde 2550 gün çalışması ön görülmüştür. (Toplam 510 x 5= 2550 gün). 5 Adet Damperli Kamyon için; akaryakıt idare tarafından verilecektir. Araç giderleri (yedek parça, her türlü bakım, onarım, tamirat, zorunlu sigorta, muayene v.b.) Şoför giderleri dâhil tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere günlük ücreti üzerinden teklif verilecektir.

3.17. Çalıştırılacak 1 Adet Lastik Tekerlekli Yükleyici(Loder)’in

– 1 Adet; sözleşme süresi içerisinde 510 gün (tek vardiya) çalışması ön görülmüştür. (Toplam 510 x 1= 510 gün). 1 Adet Lastik Tekerlekli Yükleyici için; akaryakıt idare tarafından verilecektir. Araç giderleri (yedek parça, her türlü bakım, onarım, tamirat, zorunlu sigorta, muayene v.b.) Operatör giderleri dâhil tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere günlük ücreti üzerinden teklif verilecektir.

3.18. Çalıştırılacak 3 Adet Traktör’ in

– 3 Adet; özleşme süresi içerisinde 1530 gün çalışması ön görülmüştür. (Toplam 510 x 3= 1530 gün). 3 Adet Traktör için; akaryakıt ve şoför idare tarafından verilecektir. Araç giderleri (yedek parça, her türlü bakım, onarım, tamirat, zorunlu sigorta, muayene v.b.) dâhil tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere günlük ücreti üzerinden teklif verilecektir.

3.19. Çalıştırılacak 2 Adet Mini Ekskavatör’ in

– 2 Adet; sözleşme süresi içerisinde 1020 gün çalışması ön görülmüştür. (Toplam 510 x 2= 1020 gün). 2 Adet Mini Ekskavatör için; akaryakıt ve Operatör idare tarafından verilecektir. Araç giderleri (yedek parça, her türlü bakım, onarım, tamirat, zorunlu sigorta, muayene v.b.) dâhil tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere günlük ücreti üzerinden teklif verilecektir.

3.20. Çalıştırılacak 2 Adet Sepetli Servis Platformu’nun

– 2 Adet; sözleşme süresi içerisinde 1020 gün çalışması ön görülmüştür. (Toplam 510×2= 1020 gün). 2 Adet Sepetli Servis Platformu için; akaryakıt ve Operatör idare tarafından verilecektir. Araç giderleri (yedek parça, her türlü bakım, onarım, tamirat, zorunlu sigorta, muayene v.b.) dâhil tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere günlük ücreti üzerinden teklif verilecektir.

3.21. Çalıştırılacak 1 Adet Çekici Tır (Lowbed+Damper Dorse)’in

– 1 Adet; sözleşme süresi içerisinde 510 gün çalışması ön görülmüştür. (Toplam 510 x 1=510 gün).

1 Adet Çekici Tır için; akaryakıt ve Operatör idare tarafından verilecektir. Araç giderleri (yedek parça, her türlü bakım, onarım, tamirat, zorunlu sigorta, muayene v.b.) dâhil tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere günlük ücreti üzerinden teklif verilecektir.

3.22. Çalıştırılacak 24 Adet Damperli Kamyonet’in

– 14 Adeti; özleşme süresi içerisinde 7140 gün çalışması ön görülmüştür. (Toplam 510×14= 7140 gün). 14 Adet Damperli Kamyonet için; akaryakıt ve şoför idare tarafından verilecektir. Araç giderleri (yedek parça, her türlü bakım, onarım, tamirat, zorunlu sigorta, muayene v.b.) dâhil tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere günlük ücreti üzerinden teklif verilecektir.

-10 Adeti; sözleşme süresi içerisinde 5100 yevmiye (tek vardiya) çalışması ön görülmüştür. (Toplam 510 x 10 = 5100 gün). 10 Adet Açık Damperli Kamyonet için; akaryakıt idare tarafından verilecektir. Araç giderleri (yedek parça, her türlü bakım, onarım, tamirat, zorunlu sigorta, muayene v.b.) ve şoför dâhil tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere günlük ücreti üzerinden teklif verilecektir.

3.23. Çalıştırılacak 1 Adet Kasalı Kamyon’un

– 1 Adet; sözleşme süresi içerisinde 510 gün (tek vardiya) çalışması ön görülmüştür. (Toplam 510 x 1= 510 gün). 1 Adet Kasalı Kamyon için; akaryakıt ve şoför idare tarafından verilecektir. Araç giderleri (yedek parça, her türlü bakım, onarım, tamirat, zorunlu sigorta, muayene v.b.) dâhil tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere günlük ücreti üzerinden teklif verilecektir.

3.24. Çalıştırılacak 2 Adet Kamyon Üstü Hidrolik Vinç’in

– 2 Adet; sözleşme süresi içerisinde 1020 gün çalışması ön görülmüştür. (Toplam 510 x 2= 1020 gün). 2 Adet Kamyon Üstü Hidrolik Vinç için; akaryakıt ve Operatör idare tarafından verilecektir. Araç giderleri (yedek parça, her türlü bakım, onarım, tamirat, zorunlu sigorta, muayene v.b.) dâhil tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere günlük ücreti üzerinden teklif verilecektir.

3.25. Çalıştırılacak 1 Adet Forklift’in

– 1 Adet; sözleşme süresi içerisinde 510 gün çalışması ön görülmüştür. (Toplam 510 x 1= 510 gün). 1 Adet Forklift için; akaryakıt idare tarafından verilecektir. Araç giderleri (yedek parça, her türlü bakım, onarım, tamirat, zorunlu sigorta, muayene v.b.) ve operatör dâhil tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere günlük ücreti üzerinden teklif verilecektir.

3.26. Çalıştırılacak 2 Adet Damperli Kamyon (8×2)’in

– 2 Adet; sözleşme süresi içerisinde 1020 gün (tek vardiya) çalışması ön görülmüştür. (Toplam 510 x 2= 1020 gün). 2 Adet Damperli Kamyon için; akaryakıt idare tarafından verilecektir. Araç giderleri (yedek parça, her türlü bakım, onarım, tamirat, zorunlu sigorta, muayene v.b.) ve Şoför dâhil tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere günlük ücreti üzerinden teklif verilecektir.

3.27. Çalıştırılacak 2 Adet Ekskavatör’ün

– 2 Adet; sözleşme süresi içerisinde 1020 gün (tek vardiya) çalışması ön görülmüştür. (Toplam 510 x 2= 1020 gün). 2 Adet Ekskavatör için; akaryakıt idare tarafından verilecektir. Araç giderleri (yedek parça, her türlü bakım, onarım, tamirat, zorunlu sigorta, muayene v.b.) Operatör dâhil tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere günlük ücreti üzerinden teklif verilecektir.

3.28. Araçların kabul, muayene ve teslim yeri Fen İşleri Dairesi Başkanlığı – Asfalt şantiyesi ve beton parke üretim tesisleridir. (Adana Çevre Yolu 1 .Km.).

3.29. Tüm araçlarda kullanılacak yakıt türü mazot olacaktır.

3.30. Araçların çalışma alanı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İl sınırları içerisidir.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Araçlar ile İlgili Sorumluluklar” başlıklı 4’üncü maddesinde “…4.3. Günlük görev formuna iş başı ve iş bitimi çalışmaları işlenerek idare ile karşılıklı olarak imzalanacaktır.

4.4. Araçlar, çalışmadıkları zaman içerisinde belediye araç parkında bulundurulacaktır. Çalışma saatleri dışında yüklenicinin araçları dışarı çıkarması gerektiği durumlarda (bakım, onarım, araç değişimi, vs.) yüklenici tarafından idareden izin alınacak ve idare yetkililerince akaryakıt kontrolü yapıldıktan sonra araçlar şantiye dışına çıkacaktır.

4.11. Araçların km. saatleri, iş makinelerinin ise motor çalışma saatleri sürekli olarak çalışır durumda olacaktır.

4.12. İlgili amir tarafından Görev bitim talimatı verilmeden görev yeri terki yapılmayacaktır.

4.15. Taşıma yapan araçlar mutlak suretle sevk fişi veya çıkış fişi olmadan ocaklardan ya da şantiyeden çıkış yapmayacaktır.

4.25. Akaryakıtı idaremiz tarafından karşılanacak olan tüm araçlar yakıt deposu dolu olarak idareye teslim edilecek ve iş bitimi araçların yakıt deposu idare tarafından dolu olarak teslim edecektir…” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Hizmet Bünyesinde Yükleniciyle İlgili Diğer Hususlar” başlıklı 6’ncı maddesinde “…6.3. Yüklenici, çalıştırdığı araçlara ait günlük puantajları idarenin kontrolünde tutacak ve aylık olarak idareye sunacaktır. Ödemelerinde tutulan günlük puantaj kayıtları esas alınacaktır.

6.4. Yüklenici, iş sırasında meydana gelebilecek her türlü kazalardan ve bu kazaların sebep olabileceği İdari, Sosyal, Hukuki, Mali ve hayati bilumum neticelerinden doğrudan doğruya sorumludur.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İhale konusu işte kullanılması öngörülen araçlarla ilgili olarak birim fiyat teklif cetvelinde gün üzerinden teklif alındığı, araçların akaryakıt giderlerinin idare tarafından karşılanacağının düzenlendiği, ihale konusu işte kullanılacak araç şoförlerinin ise bir kısmının idare tarafından bir kısmının ise yüklenici tarafından karşılanacağının düzenlendiği, araçların ayda ortalama 30 gün çalışacağının kabul edilerek teklif verilmesinin istenildiği, araçların çalışmadığı zaman içerisinde belediye araç parkında bulundurulacağının dokümanda belirtildiği, şoförsüz ve operatörsüz çalıştırılacak araçların 24 saat esasına göre kiralanacağı, şoför ve operatör dahil çalıştırılacak araçların ise tek vardiya üzerinden kiralanacağı ve 08:00 – 17:00 saatleri arasında çalışacağı belirlenmiştir. İhale dokümanında, araçların günde 24 saat kesintisiz hizmet vereceğine ilişkin düzenlemenin bulunmadığı, idarece araçların 24 saat esasına göre kiralanmasının, kamu hizmetini ifa ederken araçların ihtiyaç duyulduğu anda “çalışmaya hazır” vaziyette bulunmasının amaçlandığı, bu nedenle söz konusu düzenlemenin araçların 24 saat çalışacağı anlamına gelmeyeceği tespit edilmiştir.

Ayrıca 02.03.2018 tarihli Zeyilnamede “Teknik Şartnamenin 6 ncı maddesinde yer alan  ‘Hizmet Bünyesinde Yükleniciyle İlgili Diğer Hususlar’ başlığı altında yer alan;

‘6.4. Yüklenici, iş sırasında meydana gelebilecek her türlü kazalardan ve bu kazaların sebep olabileceği İdari, Sosyal, Hukuki, Mali ve hayati bilumum neticelerinden doğrudan doğruya sorumludur. Araçların çalışmasından kaynaklanabilecek fazla mesai, süre ihlalleri v.b. durumlardan yüklenici sorumludur.’ ibaresi,

‘6.4. Yüklenici, iş sırasında meydana gelebilecek her türlü kazalardan ve bu kazaların sebep olabileceği İdari, Sosyal, Hukuki, Mali ve hayati bilumum neticelerinden doğrudan doğruya sorumludur.’  olarak değiştirilmiştir.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

İdare tarafından 02.03.2018 tarihinde hazırlanan Zeyilname ile araçların çalışmasından kaynaklanabilecek her türlü fazla mesaiden yüklenicinin sorumlu olduğu ibaresinin dokümandan kaldırıldığı dikkate alındığında, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik Şartname’nin “Çalıştırılacak Araçların Çalışma Esasları ve Çalışma süreleri” başlıklı 3’üncü maddesinde “…3.5. Çalıştırılacak 43 Adet Camlı Kamyonet'in;

3 Adeti; sözleşme süresi içerisinde 1530 yevmiye (tek vardiya) çalışması öngörülmüştür. (Toplam 510 x 3 = 1530 gün). 3 Adet Camlı Kamyonet ‘in için; akaryakıt idare tarafından verilecektir. Araç giderleri (yedek parça, her türlü bakım, onarım, tamirat, zorunlu sigorta, muayene v.b.) ve şoför dâhil tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere günlük ücreti üzerinden teklif verilecektir. Şoför dahil kiralanacak araçların şoförlerine asgari ücret tarifesi uygulanacaktır.

3.15. Çalıştırılacak 20 Adet Kazıcı Yükleyici’ nin;

19 Adet Kazıcı Yükleyici için; sözleşme süresi içerisinde 9.690 yevmiye (tek vardiya) çalışması öngörülmüştür. (Toplam 510 x 19 – 9.690 gün ). 19 Adet Açık Kasalı Kamyonet için; akaryakıt idare tarafından verilecektir. Araç giderleri (yedek parça, her türlü bakım, onarım, tamirat, zorunlu sigorta, muayene v.b.) ve Operatör dâhil tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere günlük ücreti üzerinden teklif verilecektir.

3.17. Çalıştırılacak 1 Adet Lastik Tekerlekli Yükleyici(Loder)’in;

1 Adet; sözleşme süresi içerisinde 510 gün (tek vardiya) çalışması öngörülmüştür. (Toplam 510 x 1= 510 gün). 1 Adet Lastik Tekerlekli Yükleyici için; akaryakıt idare tarafından verilecektir. Araç giderleri (yedek parça, her türlü bakım, onarım, tamirat, zorunlu sigorta, muayene v.b.) Operatör giderleri dâhil tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere günlük ücreti üzerinden teklif verilecektir.

3.22. Çalıştırılacak 24 Adet Damperli Kamyonet’in;

10 Adeti; sözleşme süresi içerisinde 5100 yevmiye (tek vardiya) çalışması ön görülmüştür. (Toplam 510 x 10 = 5100 gün). 10 Adet Açık Damperli Kamyonet için; akaryakıt idare tarafından verilecektir. Araç giderleri (yedek parça, her türlü bakım, onarım, tamirat, zorunlu sigorta, muayene v.b.) ve şoför dâhil tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere günlük ücreti üzerinden teklif verilecektir.

3.26. Çalıştırılacak 2 Adet Damperli Kamyon (8×2)’nin;

2 Adet; sözleşme süresi içerisinde 1020 gün (tek vardiya) çalışması ön görülmüştür. (Toplam 510 x 2= 1020 gün). 2 Adet Damperli Kamyon için; akaryakıt idare tarafından verilecektir. Araç giderleri (yedek parça, her türlü bakım, onarım, tamirat, zorunlu sigorta, muayene v.b.) ve Şoför dâhil tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere günlük ücreti üzerinden teklif verilecektir.

3.27. Çalıştırılacak 2 Adet Ekskavatör’ün;

2 Adet; sözleşme süresi içerisinde 1020 gün (tek vardiya) çalışması ön görülmüştür. (Toplam 510 x 2= 1020 gün). 2 Adet Ekskavatör için; akaryakıt idare tarafından verilecektir. Araç giderleri (yedek parça, her türlü bakım, onarım, tamirat, zorunlu sigorta, muayene v.b.) Operatör dâhil tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere günlük ücreti üzerinden teklif verilecektir…” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

02.03.2018 tarihli Zeyilname ile Teknik Şartname’nin “Hizmet Bünyesinde Yükleniciyle İlgili Diğer Hususlar” başlıklı 6’ncı maddesine “6.7 İhale konusu iş için tek vardiya olarak çalıştırılacak araçların çalışma saatleri 08:00 ve 17:00 saatleri arasıdır.”  ibaresi eklenmiştir.

 

İdare tarafından 02.03.2018 tarihinde yapılan Zeyilname ile ihale konusu iş için tek vardiya olarak çalıştırılacak araçların çalışma saatlerinin 08:00 ve 17:00 saatleri arası olarak belirlendiği, dolayısıyla araçları kullanacak şoförlerin 08:00 ve 17:00 saatleri arasında çalışacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “İşin yürütülmesi için gerekli personel ve araçlar” başlıklı 10’uncu maddesinde “Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici, üstlenmiş olduğu işin önemine ve iş programına uygun olarak, işlerin yapılması için gerekli her türlü yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi, ekipmanı ve personeli sağlamak ve ihzaratla ilgili önlemleri almak zorundadır.

Yüklenici, işin sözleşme süresi içinde bitirilmesi için, gerekli miktarda malzeme ve ekipman ile yeterli sayıda personeli her an iş başında bulunduracaktır. Aksi halde yüklenici, bu hususta kendisine yapılacak tebligat tarihinden başlamak üzere on (10) gün içinde bunları istenen sayı ve miktara çıkarmak zorundadır…” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Araçlar İle İlgili Sorumluluklar” başlıklı 4’üncü maddesinde “4.1. Çalıştırılacak araçlar Kara Yolları Trafik Mevzuatı (237 sayılı Taşıt Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, ilgili Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgeler) hükümleri çerçevesinde çalıştırılacak ve ilgili tüm yetki belgelerinin sorumluluğu yükleniciye aittir. Araçlarda Karayolları trafik nizamname ve Mevzuatının ön gördüğü tüm malzemeler (takoz, çekme halatı, kar zinciri, ilk yardım seti, yangın söndürme cihazı v.b.) ile mevzuatın bulundurulmasını zorunlu kıldığı bilgi ve belgeler (trafik ve tescil belgesi, sürücüye ait belgeler, trafik sigortası v.b) bulundurulacak, araçların trafiğe çıkmaya mani bir kusuru olmayacaktır. Araçların çalışması için kanunun istemiş olduğu belgeleri bulundurmadan çalıştırılması halinde tüm cezai sorumluluklar yükleniciye aittir.

4.4. Araçlar, çalışmadıkları zaman içerisinde belediye araç parkında bulundurulacaktır. Çalışma saatleri dışında yüklenicinin araçları dışarı çıkarması gerektiği durumlarda (bakım, onarım, araç değişimi, vs.) yüklenici tarafından idareden izin alınacak ve idare yetkililerince akaryakıt kontrolü yapıldıktan sonra araçlar şantiye dışına çıkacaktır.

4.5. Yüklenici, bakım-onarım, arıza, kaza gibi nedenlerle kontrol teşkilatının onayı ile şartnameye uygun araç ile araç değişimi yapabilecektir.

4.6. Çalışma saatlerinde hiçbir araç, şoför ve operatör; harici bir işte ve yerde olmayacaktır.

4.7. Yüklenici idareden habersiz araç değiştiremez, araç değişimi gereken durumlarda yeni araç göreve başlamadan eski araç görevden ayrılamaz.

4.8. Çalıştırılacak araçların mevsimsel periyodik bakımları zamanında yaptırılacaktır. Araçların her türlü periyodik bakım ve onarım maliyeti yükleniciye aittir.

4.9. Yüklenici, İdareden habersiz olarak aracı göndermemesi veya yerine uygun olmayan bir başka aracı göndermesi halinde İdare; mahalli piyasadan sözleşmeli aracın benzeri bir aracı ücreti mukabilinde çalıştırır, çalıştırılan bu aracın ücreti yüklenicinin hak edişinden kesilir. Sözleşmeli aracın gelmediği gün için ayrıca ücret ödenmez. Yüklenici bu duruma ilişkin hiçbir hak ve talepte bulunamaz. Ayrıca yüklenici ihale konusu işte işin başından sonuna kadar çalıştırmakla mükellef olduğu araç veya araçların herhangi bir sebeple çalıştırılmadığı veya yerine çalıştırılan aracın niteliklerine haiz olmadığının tespit edilmesi durumunda idari şartnamede belirtilen cezalar uygulanacaktır.

 …

4.17. Bozulan ya da kullanılması problemli kabul edilebilecek tüm ekipmanların en geç 24 saat içinde başka biriyle değiştirilecek ya da tamiri yapılarak işe başlatılacaktır.

 …

4.22. Çalışma anında oluşabilecek her türlü aksama kazalara karşı gerekli tedbirler yüklenici tarafından alınacaktır. Aracın arızası durumunda aynı cins ve evsafta vasıtayı yüklenici getirecektir, hizmet kesinlikle aksatılmayacaktır…” düzenlemesi,

 

Sözleşme Tasarısı’nın “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde “16.1. İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:

16.1.1. Kırsal alanlarda yapılan çalışmalarda mesai dışı saatlerde çalışma alanlarında park etmediği tespit edilen her araç için sözleşme bedelinin onbindeikisi oranında ceza uygulanacaktır. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren ihale dokümanında cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen araç ve iş makinelerini bulundurmadığı takdirde, her biri için günlük sözleşme bedelinin onbindeikisi oranında ceza uygulanacaktır. Sözleşme ve eklerine aykırı her fiil için sözleşme bedelinin onbinde ikisi oranında ceza kesilecektir. Söz konusu bu cezalar ilk hakedişten tahsil edilecektir.  Sözleşmeye aykırılık halleri için, aynı aykırılığın toplamda 10 kez, farklı aykırılıkların toplamda 20 kez olması halinde ihtara gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir. İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30'unu geçmeyecektir…”düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Teknik Şartname’de yer alan düzenlemeler incelendiğinde, araçların belirtilen alan dışına çıkmasının ve başka araçlar ile değişiminin söz konusu olmadığı, ancak belirli koşullarda mümkün olduğu ve bu koşulların düzenlemelerde belirtildiği, Teknik Şartname’nin 4.7’nci maddesinde araç değişiminin idareden habersiz yapılamayacağının düzenlendiği, diğer yandan 4.5’inci maddesinde ise araçların bakım-onarım, kaza, arıza gibi nedenlerle başka bir araç ile değişiminin kontrol teşkilatının onayı ile yapılabileceğinin düzenlenerek araç değişimi imkanının yükleniciye tanındığı, bozulan ya da kullanılması problemli kabul edilebilecek tüm ekipmanların en geç 24 saat içinde başka biriyle değiştirileceği ya da tamiri yapılarak işe başlatılacağı, aracın arızası durumunda aynı cins ve evsafta vasıtayı yüklenicinin getireceği ve hizmetin kesinlikle aksatılmayacağı düzenlenmiş olup, söz konusu düzenleme ile aracın iş başında anılan nedenlerle bulunamaması durumunda cezai müeyyide uygulanmaksızın değişim imkanı tanınmış olduğu anlaşılmaktadır. Teknik Şartname’de yukarıda alıntılanan maddelerden idare tarafından araçların işin ifası sırasında hazır tutulmasının amaçlandığı görülmektedir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nde yer alan düzenlemenin hizmetin süresinde bitirilmesi için gerekli ekipmanın eksik olması halinde 10 günlük süre verileceğine yönelik bir düzenleme olduğu, oysaki idare tarafından Teknik Şartname’de yer verilen düzenlemeler incelendiğinde, ihale konusu işin esas amacının kiralama yoluyla araç temini olduğu, araçlardan herhangi birinin bozulması veya arızalanmasının kamu hizmetinin ifasını engelleyeceği ve ihale konusu işin yerine getirilmemesine yol açacağı belirlenmiştir. Dolayısıyla kamu hizmetinin kesintisiz bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla idare tarafından yükleniciye 1 günlük süre verilerek bozulan veya arızalanan aracın tamir edilmesine veya değiştirilmesine imkân tanındığı, ihale konusu işin ana unsurunu oluşturan araçların bozulması veya arızalanması neticesinde yükleniciye 10 günlük bir süre verilmesinin idarenin 10 gün boyunca anılan hizmeti yerine getirememesine ve hizmetin gecikmesine yol açacağı değerlendirilmiştir.

 

Ayrıca Sözleşme Tasarısı’nın cezalar ve sözleşmenin feshine ilişkin yukarıda yer verilen maddesinde, yüklenicinin ihale dokümanında cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen araç ve iş makinelerini bulundurması zorunluluğu olduğu, söz konusu araç ve iş makinelerinin her an hazır bulundurulmaması halinde, her biri için günlük sözleşme bedelinin onbindeikisi oranında ceza uygulanacağı düzenlenmiştir.  Anılan cezaların ihale konusu işin en kısa sürede yapılması amacıyla idare tarafından tedbir amaçlı öngörüldüğü, bahse konu araçların olmaması durumunda hizmetin sekteye uğrayacağı, söz konusu düzenleme ile idare tarafından işin ifası sırasında araçların hizmet bölgelerinde hazır tutulmasının ve işin aksatılmamasının amaçlandığı görülmektedir.

Kaldı ki Teknik Şartname’de yer alan araç değişiminin idareden habersiz yapılamaması ve araçların bakım-onarım, kaza, arıza gibi nedenlerle başka bir araç ile değişiminin kontrol teşkilatının onayı ile yapılabileceği düzenlenerek araç değişimi imkanının yükleniciye tanındığı, ayrıca bozulan ya da kullanılması problemli kabul edilebilecek tüm ekipmanların en geç 24 saat içinde başka biriyle değiştirileceği ya da tamiri yapılarak işe başlatılacağı, aracın arızası durumunda aynı cins ve evsafta vasıtayı yüklenicinin getireceği ve hizmetin kesinlikle aksatılmayacağı düzenlenmiş olup, söz konusu düzenleme ile aracın iş başında anılan nedenlerle bulunamaması durumunda cezai müeyyide uygulanmaksızın değişim imkanı tanınmış olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibinin iddia ettiği şekilde idarenin bilgisi dahilinde olan arıza, kaza gibi durumlarda önce cezai müeyyidelerin uygulanması sonra aksaklığın giderilmesinin istenmesinin söz konusu olmayacağı belirlenmiştir.

Dolayısıyla, başvuruya konu edilen Teknik Şartname ve Sözleşme Tasarısı maddelerinde mevzuata aykırılık bulunmadığı ve söz konusu düzenlemelerin işin yürütülmesi ve sözleşmenin uygulanması aşamasına ilişkin olduğu, tekliflerin oluşturulmasında tereddüde yol açmadığı ve ihaleye katılımı engelleyici nitelikte olmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Çalışanların özlük hakları” başlıklı 38’inci maddesinde “…

Kontrol teşkilatı, yüklenici veya alt yüklenici tarafından istihdam edilen işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenip ödenmediğini her ay resen kontrol etmekle ayrıca bu konuda kendisine ulaşan başvuruları (talep ve ihbarları) ivedilikle değerlendirmekle yükümlüdür.

Personel alacakları, hakediş raporunun düzenlendiği tarihten önceki (işçi ücretleri ödeme günü öncesindeki) günler için belirlenmiş sayılır. Bu tür alacakların üç (3) aylık tutarından fazlası hakkında idareye herhangi bir sorumluluk düşmez.

İdare tarafından gerek resen gerekse de başvuru üzerine bordroların ve/veya ücret ödemesini gösterir diğer bilgi ve belgelerin (yüklenici veya alt yüklenicinin kayıtları, puantaj, hesap pusulaları gibi) incelenmesi neticesinde ücret ve/veya yan ödemelerin eksik ödendiğinin veya ödenmediğinin tespit edilmesi halinde bu durumun yüklenici tarafından bordroya bağlanması sağlanır ve bu bordrolar hakediş raporu ile birlikte ödeme yerine gönderilir. Aynı zamanda, ücret ve/veya yan ödemelerin, ödenmeyen kısmı yüklenicinin hakedişinden kesilir ve tabi olunan mali mevzuat hükümleri çerçevesinde idare tarafından doğrudan işçinin banka hesabına yatırılır. Bu husus ayrıca bir tutanağa da bağlanır.

Personel alacaklarının kontrol edilebilmesi için yüklenici, teknik ve yönetici personeli ile işçilerine yaptığı ödemelerin bordrolarından birer kopyasını, bordroların düzenlenmesi tarihinden başlayarak en çok bir ay içinde, kontrol teşkilatına verecek ve bu bordrolarda teknik ve yönetici personel ile işçilerin sanatları ve çalıştıkları yerler, ad ve soyadları ile doğum yerleri ve tarihleri belirtilecektir.

Bordrolarda yüklenicinin veya vekilinin imzası bulunacaktır. düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Hakedişler” başlıklı 5’inci maddesinde “Hak edişler her ay sonunda ara hak ediş olarak ödenecektir. Aracı çalıştıran ünite amirlerince onaylanmış aylık puantaja göre ödeme yapılacaktır. Hak ediş cetveli ile beraber sgk puantajları, çalışmaları gösterir maaş bordoları dosyaya eklenecektir.” düzenlemesi,

 

Sözleşme Tasarısı’nın “Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları” başlıklı 22’nci maddesinde “22.1. Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri ve Genel Şartnamenin Altıncı Bölümünde belirlenmiş olup, Yüklenici bunları aynen uygulamakla yükümlüdür.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin altıncı bölümünde yer alan 38’inci maddesinde ihale konusu işte çalıştırılacak personelin alacaklarının kontrol edilebilmesi için yüklenicinin, teknik ve yönetici personeli ile işçilerine yaptığı ödemelerin bordrolarından birer kopyasını, bordroların düzenlenme tarihinden başlayarak en çok bir ay içinde, kontrol teşkilatına vermesi gerektiği hükme bağlanmıştır. Ayrıca idare tarafından gerek resen gerekse de başvuru üzerine bordroların ve/veya ücret ödemesini gösterir diğer bilgi ve belgelerin (yüklenici veya alt yüklenicinin kayıtları, puantaj, hesap pusulaları gibi) incelenmesi neticesinde ücret ve/veya yan ödemelerin eksik ödendiğinin veya ödenmediğinin tespit edilmesi halinde ise bu durumun yüklenici tarafından bordroya bağlanmasının sağlanacağı ve bu bordroların hakediş raporu ile birlikte ödeme yerine gönderileceği hükme bağlanmıştır.

 

İdare tarafından Teknik Şartname’nin 5’inci maddesinde aracı çalıştıran ünite amirlerince onaylanmış aylık puantaja göre ödeme yapılacağı ve hakediş cetveli ile beraber SGK puantajları, çalışmaları gösterir maaş bordolarının dosyaya ekleneceği düzenlenmiştir. Söz konusu maaş bordrolarının dosyaya eklenmesine yönelik yükümlülüğün Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nde hüküm altına alındığı, dolayısıyla idare tarafından yapılan söz konusu düzenlemenin mevzuata uygun olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

   Oybirliği ile karar verildi.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap