Yapım işinde 2008 yılında kurulmuş şirketin %100 ortağı, 2000 yılına ilişkin iş deneyimini sunabilir mi?

Yayın Tarih: 13.11.2015 08:11
Özet

Günaydın hocam… sorum şu: ihale yaptık..bu ihalede ihaleye teklif veren a firması…bu a firması 2008 de kurulmuş… firmanın yüzde yüz hissesime sahip bay ali, iş deneyim olarak 2000 tarihli iş deneyimi kullanmış…iş deneyimde bay ali yazıyor… bu durumda belge geçerli olurmu


Günaydın hocam… sorum şu: ihale yaptık..bu ihalede ihaleye teklif veren a firması…bu a firması 2008 de kurulmuş… firmanın yüzde yüz hissesime sahip bay ali, iş deneyim olarak 2000 tarihli iş deneyimi kullanmış…iş deneyimde bay ali yazıyor… bu durumda belge geçerli olurmu


Üst Konuları: İş Deneyimi (Yapım)

Cevabımız

Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 39'uncu maddesine göre;

"Aday veya istekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) (Değişik:RG-24/9/2013-28775; Değişik:RG-7/6/2014-29023) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde;ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) (Değişik:RG-3/7/2009-27277)Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur."

Aynı zamanda "Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya (Ek ibare:12/06/2015-29384 R.G./1. md.) serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur." hükümleri yer almaktadır.

Yukarıdaki Yönetmelik hükümlerine göre İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 15 yıl içinde geçici kabulü yapılması şartını ve ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunun belgelenmesi şartını taşıdığı sorduğunuz sorudan anlaşılan söz konusu iş deneyim belgesinin geçerli olduğu anlaşılmaktadır. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap