4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesine göre geçici teminatın gelir kayıt edilmesi için hangi şartların gerçekleşmesi gerekir?

Özet

Geçici teminatının gelir kaydedilmesine dayanak olarak gösterilen Kanun’un 10’uncu maddesinin son fıkrasında, istekliler tarafından gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi hallerinde söz konusu fiili işleyenlerinihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği hüküm altına alınmıştır. Başvuru sahibi tarafından ihaleye birden fazla teklif verilmesinin anılan fıkra hükmü kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, ayrıca kamu ihale mevzuatında Kanun’un 17’nci maddesinde sayılan yasak fiil ve davranışlarda bulunan isteklilerce sunulan geçici teminatların gelir kaydedileceği yönünde bir düzenleme bulunmadığı dikkate alındığında, idarece başvuru sahibinin geçici teminatının gelir kaydedilmesineyönelik işlemlerin başlatılmasının mevzuata aykırı olduğu neticesine varılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2014/028

Gündem No

: 11

Karar Tarihi

: 25.04.2014

Karar No

: 2014/UM.I-1921

 

Şikayetçi: 

Ç… Çim Üretim San. ve Tic. A.Ş., 1714.SOK. NO:17 K:3 D :202 MERTOĞLU İŞ MERKEZİ İZMİR 

İhaleyi Yapan Daire: 

M…Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, Anafartalar Mah. Ergen Cad. 2 45010 M… 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

28.03.2014 / 10819 

Başvuruya Konu İhale: 

2014/18290 İhale Kayıt Numaralı "Belediyemiz Sınırları Dahilinde Bulunan Peyzaj Uygulama Alanlarında Kullanılmak Üzere Rulo Çim Alımı" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

M…Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 12.03.2014tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Belediyemiz Sınırları Dâhilinde Bulunan Peyzaj Uygulama Alanlarında Kullanılmak Üzere Rulo Çim Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ç… Çim Üretim San. ve Tic. A.Ş.nin 18.03.2014tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.03.2014tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.03.2014tarih ve 10819sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.03.2014tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2014/1294 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. 

Karar: 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, teklif zarfı içerisinde üç adet teklif mektubu sundukları gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak, geçici teminatlarının gelir kaydedilmesine ve haklarında yasaklama kararının alınmasına yönelik işlemlere başlandığı, söz konusu fiil açısından herhangi bir kastlarının bulunmadığı, şirketlerinin idarenin zararına sebep olacak hileli bir fiil veya davranışta bulunmadığı, bu nedenle haklarında yasaklama işlemlerinin başlatılmasının mevzuata uygun olmadığı, ayrıca şirketleri tarafından gerçeğe aykırı taahhütname sunulması söz konusu olmadığından geçici teminatlarının gelir kaydedilemeyeceği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

 

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs  etmek.

           

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

           

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

 

            d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek…..” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’inci maddesinde“17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir…” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde ise “…Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

j)17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.

….

Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanun’un yukarıda yer verilen 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, alternatif teklif verebilme halleri dışında, isteklilerin kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermesinin yasak fiil ve davranışlar arasında sayılmış olduğu ve bu yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında, Kanun’un dördüncü kısmında belirtilen “ihalelere katılmaktan yasaklama” hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

 

Yapılan inceleme sonucunda, 14.03.2014 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibi Çimser Çim Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından teklif zarfı içerisinde üç adet teklif mektubu sunulduğu gerekçesiyle adı geçen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ayrıca istekli hakkında 4734 sayılı Kanun’un 58’inci maddesi uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklama kararının alınması ile aynı Kanun’un 10’uncu maddesi uyarınca isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilmesiişlemlerinin başlatılmasına karar verildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibince sunulan teklif dosyasının incelenmesi neticesinde, istekli tarafından 1.394.000,00 TL, 1.419.500,00 TL ve 1.445.000,00 TL toplam tutarlı üç adet birim fiyat teklif mektubunun sunulduğu ve her üç teklif mektubunun da şirket adına kaşelenerek imzalandığı anlaşılmış olup, birbirinden farklı fiyat teklifleri içeren üç adet teklif mektubu sunulması nedeniyle isteklinin ihaleye kendi adına birden fazla teklif vermiş olduğu ve bu fiilin 4734 sayılı Kanun’un 17’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan yasak fiil ve davranışlar kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine aykırı hareket ettiği anlaşılan başvuru sahibinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasının ve istekli hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararının verilmesine yönelik işlemlere başlanmasının mevzuata uygun olduğu tespit edilmiştir.

 

Bununla birlikte, başvuru sahibinin geçici teminatının gelir kaydedilmesine dayanak olarak gösterilen Kanun’un 10’uncu maddesinin son fıkrasında, istekliler tarafından gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi hallerinde söz konusu fiili işleyenlerinihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği hüküm altına alınmıştır. Başvuru sahibi tarafından ihaleye birden fazla teklif verilmesinin anılan fıkra hükmü kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, ayrıca kamu ihale mevzuatında Kanun’un 17’nci maddesinde sayılan yasak fiil ve davranışlarda bulunan isteklilerce sunulan geçici teminatların gelir kaydedileceği yönünde bir düzenleme bulunmadığı dikkate alındığında, idarece başvuru sahibinin geçici teminatının gelir kaydedilmesineyönelik işlemlerin başlatılmasının mevzuata aykırı olduğu neticesine varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Çimser Çim Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından sunulan geçici teminatın gelir kaydedilmesine yönelik olarak idarece tesis edilen işlemlerin iptal edilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap