Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme ile yapılacak işlerde isteklilerin teklifine dayanak alınan metrajlar ile idare tarafından yaklaşık maliyet hesabında dayanak alınan metrajların bire bir örtüşmeyebileceği hk.

Özet

Danıştay 13. Dairesi tarafından 11.09.2012 tarih ve E:2012/371, K:2012/2139 sayılı karar ile, “… Davacı tarafından, dosyanın temyiz incelemesi aşamasında Dairemizce verilen 21.03.2012 tarih ve E:2012/371 sayılı yürütmenin durdurulması kararının kaldırılması istemiyle yapılan başvuru üzerine, Dairemizce 28.05.2012 tarihinde ara kararıyla uyuşmazlık konusu ihaleyi yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan; 1- … Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası yapım işinde […]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesi tarafından 11.09.2012 tarih ve E:2012/371, K:2012/2139 sayılı karar ile,

“…

Davacı tarafından, dosyanın temyiz incelemesi aşamasında Dairemizce verilen 21.03.2012 tarih ve E:2012/371 sayılı yürütmenin durdurulması kararının kaldırılması istemiyle yapılan başvuru üzerine, Dairemizce 28.05.2012 tarihinde ara kararıyla uyuşmazlık konusu ihaleyi yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan;

1- … Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası yapım işinde A.011 poz numarasında belirtilen "Q80 cm çapında 16-24 m arası" iş kalemi için idarece yaklaşık maliyete esas olmak üzere miktarın 9.000 olarak belirtilmesine karşın, davacı G… İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında anılan iş kalemi miktarının 6.000 olarak belirtildiği görüldüğünden, ihaleye alt uygulama projesinde A.011 poz numarasında belirtilen ”Q80 cm çapında fore kazık yapılması 16-24 m arası" iş kaleminin kaç adet olarak belirlendiğinin,

2- İdare tarafından A.011 poz numarasında belirtilen "Q80 cm çapında fore kazık yapılması 16-24 m arası" iş kalemi için yaklaşık maliyete esas metrajının 9.000 adet olarak belirlenmesine karşın, davacı G… İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında anılan iş kalemi miktarının 6.000 olarak belirtildiği ve bu miktarın idarece uygun bulunduğu görüldüğünden, idarenin metrajı ile davacının metrajı arasında 3.000 adetlik bir fark olduğu halde, idare tarafından hangi gerekçelerle davacının aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli bulunduğunun,

3- Yine, davacı G… İnşaat Taahhüt ve Ticaret Ltd.Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, A.062 nolu iş kalemi için, uygulama projesine göre hesapladığı metrajla, idarenin aynı kalem için hesapladığı metraj arasında %39, A.031 iş kaleminde %27 ve A.064 iş kaleminde %24 oranında farklılık bulunmasına karşın, idare tarafından hangi gerekçelerle davacının aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli bulunduğunun,

4- Kamu İhale  Kurulu’nun 23.05.2011 tarih ve 2011/UY.III-1708 sayılı kararıyla G… İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine ihale üzerinde kalan firmanın A.011 poz numarasında belirtilen ”Q80 cm çapında fore kazık yapılması 16-24 m arası" iş kalemi için uygulama projesine göre taahhüt ettiği fore kazık sayısıyla birlikte, yukarıda anılan iş kalemleri için taahhüt ettiği metrajların sorulmasına karar verilmiş;

Dairemizin 28.05.2012 tarihli ara kararına … Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen cevapta:    

1- Aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap veren isteklilerden dört tanesinin A.011 poz numaralı "Q80 cm çapında fore kazık yapılması 16-24 m arası (16 m hariç, 24 m dahil)" iş kaleminin miktarını 6.000 civarında gösterdikleri, uygulama projesi üzerinde yeniden yapılan hesaplama sonucunda bu iş kaleminin miktarının 454 adet mutelif boyda yaklaşık 6.010 olarak hesaplandığı;

2- Davacının aşırı düşük teklif sorgulamasında A.011 nolu poza ilişkin miktarı 5.990 olarak gösterdiği, bu miktarın aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap veren diğer üç firmanın miktar hesaplamalarıyla aynı denecek kadar yakın olduğu ve uygulama projesi üzerinde tekrar yapılan hesaplama sonucunda bu miktarın uygun olduğunun görülmesi nedeniyle davacı şirketin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında bu kaleme ilişkin olarak yapmış olduğu açıklamalarının kabul edildiği;        

3- A.062 pozuna ilişkin olarak; idarenin metrajlarında işin tamamında yapılacak asma tavan miktarının A.062 pozunda 19.800 metrekare ve A.017 pozunda 2.250 metrekare olmak üzere toplam 22.050 metrekare olduğu; davacı tarafından yapılan açıklamada ise A.062 pozunda 12.116,67 metrekare, A.017 pozunda ise 10.264,48 metrekare olmak üzere toplam 22.381,15 metrekare olduğu, bu nedenle isteklinin yapmış olduğu açıklamada imalat grupları arasında kayma olduğu, bu durumun ihaleye katılan bütün firmalar açısından geçerli olduğu ve ihale sürecini etkileyecek bir durum olmadığından davacının bu poza ilişkin açıklamalarının yeterli kabul edildiği;

A.031 pozuna ilişkin olarak; yaklaşık maliyetin hesaplanması kapsamında belirlenen idarenin metrajının 15.500 metrekare, davacının metrajının ise 11.468,05 olduğu, her iki metraj hesaplaması arasında 4.031,95 metrekare farkın olduğunun görüldüğü, aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap veren diğer isteklilerin aynı poz nolu iş kalemleri karşılaştırıldığında genel toplam itibarıyla birbirine yakın olduğu, diğer isteklilerin metraj değerlerinin davacının miktarlarından düşük olduğu, ihale kapsamında yapılacak işin anahtar teslim sözleşme ile yapılacak olması ve ihaleye katılan isteklilerin idare tarafından verilen proje, mahal listesi ve idari şartnameye uygun olarak işin tamamına teklif vermiş olmaları nedeniyle miktarsal farklılıklar önemli olmadığından davacı şirketin bu kaleme ilişkin yapmış olduğu açıklamanın kabul edildiği;

A.064 pozuna ilişkin olarak ise; idarece belirlenen yaklaşık maliyet cetvelinde bu pozun miktarının 63.000 kg, davacının metrajında ise 47.985,35 kg olduğundan her iki metraj arasında 15.014,65 kg farkın olduğu, davacı şirketin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sunmuş olduğu metrajlar kontrol edildiğinde, davacı tarafından binada yapılacak alüminyum doğrama profillerinin metrajlarının kilogram olarak çıkarıldığı, idare tarafından ise yaklaşık maliyette yer alan miktarların önce alüminyum doğrama yapılacak yüzeylerin metrekare cinsinden çıkarılıp toplam metrekare değerinin ortalama bir değer alınarak (1 metrekare = 12 kg ) toplam miktar belirlendiğinden her iki miktar arasında ortaya çıkan farkın normal görüldüğü, aynı iş kalemine ilişkin olarak açıklama yapan diğer isteklilerin miktarlarının birbirine yakın olması ve isteklilerin proje ve mahal listelerine göre işin tamamına anahtar teslim götürü bedel teklif vermiş olmaları hususu da göz önüne alınarak bu kaleme ilişkin yapılan açıklamanın da kabul edildiği,

4- Dava konusu işlemden sonra ihale üzerine kalan isteklinin (müdahiller) teklifi sınır değerin üzerinde olduğundan, kendisine aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadığından bu isteklinin A.011 poz nolu iş kalemine ilişkin yapmış olduğu hesaplamalarda yer alan miktarların idarelerinde bulunmadığı belirtilmiştir.      

Anahtar teslimi götürü bedel, sözleşme ile yapılacak işlerde, uygulama projelerine, mahal listesine ve teknik şartnameye uygun olarak tüm araç ve gereçler ile işçilik yüklenici tarafından karşılanmakta, iş tamamıyla bitirildikten sonra ihaleyi yapan idareye teslim edilmektedir. Bu kapsamda bir işi yapmak için teklif veren istekliler de işin tamamının bitirilmesini taahhüt ederek tekliflerini vermektedirler. Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme ile yapılacak işlerde isteklilerin teklifine dayanak alınan metrajlar ile idare tarafından yaklaşık maliyet hesabında dayanak alınan metrajların bire bir örtüşmeyebileceği davalı idare tarafından da kabul edilmektedir.

Dosya içerisinde yer alan bilgi ve belgeler ile 28.05.2012 tarihli ara kararımıza verilen cevabın birlikte incelenmesinden; ihale kapsamında yapılacak işlerden A.011 poz nosunda yer alan fore kazık sayısı idarenin yaklaşık maliyet hesabında 9.000 olarak gösterilmesine rağmen ara kararına verilen cevapta bu miktarın hatalı hesaplandığı, bu poza ait miktarın yeniden hesaplanması sonucunda bulunan miktarın yaklaşık olarak 6.010 adet olduğu ve aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap veren diğer isteklilerin metrajlarında yer alan miktarın da bu miktara yakın olduğu hususları göz önüne alındığında davacı şirketin metrajında bu miktarı 5.990 olarak belirtmesinin yeterli bir açıklama olarak kabul edilmesi gerektiği; davacının metrajlarında bina kapsamında yapılacak toplam asma tavan miktarının idarece belirlenen toplam asma tavan miktarından fazla olduğu, davacının açıklamasında asma tavan miktarlarına ilişkin pozlar arasında kayma olduğu, bu hususun da esasa etkili olmadığı dikkate alındığında davacının A.062 pozuna ilişkin olarak yapmış olduğu açıklamanın mevzuata uygun bulunduğu; A.031 nolu poza ilişkin olarak davacı dışındaki aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap veren diğer isteklilerin de davacı ile benzer metrajları teklif etmesi ve istekliler tarafından işin tamamının yapılacağının taahhüt edilerek bu doğrultuda teklif verildiği dikkate alındığında davacının bu poza ilişkin açıklamalarında mevzuata aykırı bir yön bulunmadığı; A.064 nolu poza ilişkin davacı tarafından yapılan açıklamada alüminyum doğrama profillerinin metrajlarının kilogram olarak çıkarıldığı, davalı idare tarafından ise alüminyum doğrama yapılacak yüzeylerin metrekare cinsinden çıkarılıp toplam metrekare değerinin ortalama bir değer alınarak (1 metrekare=12 kg) toplam miktarın belirlendiği dikkate alındığında her iki rakam arasında fark bulunması doğal olduğundan, davacı tarafından yapılan açıklamanın mevzuata uygun olduğu sonucuna varıldığından dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu Mahkeme kararı sonucu itibarıyla hukuka uygun bulunmaktadır.

Dava konusu işlemin iptali yolunda verilen temyize konu Ankara 15. İdare Mahkemesi'nin 30.12.2011 tarih ve E:2011/1232, K:2011/2320 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemleri yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasına” karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap