Aşırı düşük sorgulamada malzemelerin rasyoları kg olarak belirtilmiş iken, istekli tarafından adet olarak açıklama yapması kabul edilebilir mi?

Özet

Bakılan davada, ihale şartnamesi gereği araç yakıt gideri için tevsik edici belge sunulması gerekirken, davacı şirket tarafından km’de 0,50 TL mazot bedeli öngörüldüğü, ancak bu bedelin herhangi bir tevsik edici belge ile belgelendirilmediği; örnek menülerde yer alan bazı yemek içeriklerindeki maydanoz, yumurta ve dereotuyla ilgili yapılan açıklamaya ilişkin olarak, anılan gıda malzemeleri için Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından belirlenmiş yaş gruplarına göre porsiyon miktarlarını gösterir listede, bu malzemelerin rasyoları kg olarak belirtilmiş iken, başvuru sahibi tarafından adet olarak belirtildiği ve rasyo oranının adet birimine göre yazıldığı, başvuru sahibinin açıklamaları kapsamında maydanoz, yumurta ve dereotunun bir adedinin kg olarak ne kadara karşılık geldiği gibi bir açıklama yapılmadığı ve fiyat belgelendirmesinin adet bazında yapıldığı görüldüğünden, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolunda hüküm kuran temyize konu Mahkeme kararında da hukuki isabet bulunmamaktadır.


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13.  Dairesinin 10.09.2013 tarih ve E:2013/99,K:2013/2160 sayılı kararı ile

“… Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu ihaleye katılan davacı şirketin teklifinin aşırı düşük bulunarak aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, yapılan açıklamanın yeterli görülmemesi üzerine teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, yapılan itirazen şikâyet başvurusunun araç kullanımı için öngörülen yakıt giderine ilişkin tevsik edici bir açıklama yapılmadığı, örnek menülerde yer alan bazı yemek içeriklerinde maydanoz, yumurta ve dereotu malzemeleri için Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından belirlenmiş yaş gruplarına göre porsiyon miktarlarını gösterir listede, bu malzemelerin rasyoları kg olarak belirtilmiş iken, başvuru sahibi tarafından adet olarak belirtildiği ve rasyo oranının adet birimine göre yazıldığı, başvuru sahibinin açıklamaları kapsamında maydanoz, yumurta ve dereotunun bir adedinin kg olarak ne kadara karşılık geldiği gibi bir açıklama yapılmadığı ve fiyat belgelendirmesinin adet bazında yapılıp aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli olmadığı gerekçesiyle başvurunun reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bakılan davada, ihale şartnamesi gereği araç yakıt gideri için tevsik edici belge sunulması gerekirken, davacı şirket tarafından km’de 0,50 TL mazot bedeli öngörüldüğü, ancak bu bedelin herhangi bir tevsik edici belge ile belgelendirilmediği; örnek menülerde yer alan bazı yemek içeriklerindeki maydanoz, yumurta ve dereotuyla ilgili yapılan açıklamaya ilişkin olarak, anılan gıda malzemeleri için Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından belirlenmiş yaş gruplarına göre porsiyon miktarlarını gösterir listede, bu malzemelerin rasyoları kg olarak belirtilmiş iken, başvuru sahibi tarafından adet olarak belirtildiği ve rasyo oranının adet birimine göre yazıldığı, başvuru sahibinin açıklamaları kapsamında maydanoz, yumurta ve dereotunun bir adedinin kg olarak ne kadara karşılık geldiği gibi bir açıklama yapılmadığı ve fiyat belgelendirmesinin adet bazında yapıldığı görüldüğünden, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolunda hüküm kuran temyize konu Mahkeme kararında da hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 03.10.2012 tarih ve E:2012/501, K:2012/2263 sayılı kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine” karar verilmiş olup, söz konusu karar Hukuk Danışmanlığına 06.01.2014 tarihinde tebliğ edilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap